Den stående styrkan

För första gången någonsin har Europeiska unionen sin egen uniformerade tjänst: den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka. Frontex gräns- och kustbevakning, som fått utmärkt utbildning och rustats med det senaste inom teknik, är redo att anta utmaningar vid gränserna och bidra till att Schengenområdet i Europa fungerar som avsett.

Bland arbetsområdena ingår stöd inom migrationshantering, bekämpning av gränsöverskridande brottslighet samt verksamheter för återvändande och stöd åt nationella myndigheter avseende att säkerställa trygga och smidiga gränsövergångar för alla resenärer.

Frontex stående styrka inom gräns- och kustbevakning är underställd de nationella myndigheterna i det land som den är utplacerad i. Den kan utplaceras vid medlemsstaternas yttre gränser eller i ett land som inte ingår i EU förutsatt att det finns ett undertecknat statusavtal med EU. Frontex tjänstemän inom den stående styrkan är representerade vid de yttre land- och sjögränserna, på internationella flygplatser samt vid byråns högkvarter i Warszawa.

Inrättandet av den stående styrkan är en stor framgång för den europeiska integrationen. Detta medför också en stor omvandling för Frontex – det kommer snart att finnas mer personal från Frontex ute på fältet än på huvudkontoret, vilket gör att man blir ett verkligt operativt redskap för EU.


Huvudverksamheter

Europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka bidrar till att stärka och konsolidera Schengenområdet, världens största zon för fri rörlighet.

Stadigvarande arbetsuppgifter för den stående styrkan är att hjälpa till med gränskontroller och ge stöd vid migrationshantering, som exempelvis screening av nationaliteter, registrering och fingeravtryckstagning. Tjänstemännen bistår i arbetet med att spåra narkotika, vapen eller andra olagliga verksamheter vid gränserna. Många av dem som ingår i den stående styrkan hjälper till då människor som vistas olagligt i Europa ska återvända till sina hemländer. Tjänstemännen har befogenhet att utföra gränskontroller och bära skjutvapen.


Kategorier

Den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka består av fyra personalkategorier. Dessa innefattar Frontex personal och tjänstemän som skickas från medlemsstaterna till byrån för långvariga eller kortvariga uppdrag eller reserver som kan sättas in i krissituationer.

År 2027 kommer den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka utgöras av totalt 10 000 personer och bland dem 3 000 kategori 1-tjänstemän – Frontex personal. De övriga 7 000 tjänstemännen kommer att utsändas från EU:s medlemsstater.

Kategori 1: Gränsbevakningstjänstemän som är anställda direkt av Frontex och som regelbundet tilldelas gränsbevakningsuppdrag enligt deras profil.

Kategori 2: Långtidsanställd personal som utsänds från medlemsstaterna.

Kategori 3: Korttidsanställd personal som utsänds från medlemsstaterna.

Kategori 4: Reserver för gränsbevakningstjänsteman i medlemsstaterna som Frontex kan sätta in med kort varsel vid kriser i samband med gränsförvaltning.


Profiler och karriärutveckling

Alla tjänstemän i den stående styrkan genomgår grundutbildning som förberedelse inför utplacering i insatsområden. Detta säkerställer att personalen har den kompetens som krävs för att samarbeta oavsett insatsområde och hela tiden följer gällande EU-lagstiftning och etiska normer.

Efter avklarad grundutbildning genomgår tjänstemännen i den stående styrkan flera olika typer av specialutbildningar under hela karriären.

De kan till exempel specialisera sig på arbetsuppgifter som går ut på att upptäcka dokumentbedrägeri, assistera vid återvändandeverksamhet eller hjälpa till att lokalisera stulna bilar. Andra tjänstemän kanske arbetar med att samla in information eller uppgifter om kriminella nätverk.

Under hela karriären kommer tjänstemän i den stående styrkan att ha möjlighet att skapa nya profiler utifrån sina erfarenheter samt utföra nya arbetsuppgifter, vilket gör att de kan få ett helhetsintryck av integrerad gränsförvaltning.


Rättslig grund

Den stående styrkan inrättades genom förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information