Prístup verejnosti k dokumentom


Právny rámec

Zásada transparentnosti a právo jednotlivcov na prístup k dokumentom orgánov EÚ sú stanovené v článku 15 ZFEÚ, ako aj v článku 42 Charty základných práv Európskej únie a vykonávajú sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (nariadenie (ES) č. 1049/2001).

Súvislosť nariadenia (ES) č. 1049/2001 s rámcom agentúry Frontex sa opätovne zdôrazňuje v článku 74 nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.

Interný rámec pre prístup verejnosti k dokumentom, ktoré drží agentúra Frontex, je stanovený rozhodnutím riadiacej rady agentúry Frontex č. 25/2016 z 21. septembra 2016.


Žiadosti

Všetci občania EÚ, ako aj všetky fyzické alebo právnické osoby s pobytom alebo so sídlom v EÚ, majú právo na prístup k dokumentom agentúry v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001.

Na preukázanie, že máte právo žiadať o prístup k dokumentom, musíte predložiť doklad totožnosti/doklad o splnomocnení vystupovať v mene právnickej osoby s bydliskom alebo sídlom v EÚ.

Žiadosti predkladajte ako prílohu k e-mailu vo formáte PDF, ASICE, ADOC, BDOC alebo EDOC elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s nariadením eIDAS (nariadenie (EÚ) č. 910/2014). Ak takýto identifikačný prostriedok nemáte k dispozícii, predložte preukaz totožnosti/cestovný pas/povolenie na pobyt pre EÚ (fyzické osoby) alebo predložte potvrdenie o zriadení subjektu v členskom štáte EÚ a splnomocnenie, na základe ktorého môžete konať v mene tohto subjektu (právnické osoby).

Dbajte na to, aby žiadosť bola čo najpresnejšia, aby ste tak agentúre umožnili identifikovať dokumenty, o ktoré žiadate.

Žiadosti sa podávajú tu alebo poštou:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Spracovanie

  • Vaša žiadosť obsahujúca požadovaný dôkaz o oprávnenosti bude potvrdená a spracovaná do 15 pracovných dní od jej zaregistrovania.
  • Vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 15 pracovných dní.
  • Agentúra Frontex odpovedá písomne.
  • V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti agentúra poskytne odôvodnenie.
  • Do 15 pracovných dní od prijatia odpovede agentúry, v ktorej sa úplne alebo čiastočne zamieta poskytnutie prístupu, môžete požiadať o prehodnotenie rozhodnutia agentúry formou opakovanej žiadosti.

Oznámenie o ochrane údajov

Prevádzkovateľom je Kancelária pre transparentnosť zriadená rozhodnutím správnej rady č. 25/2016 z 21. septembra 2016. Fyzická a poštová adresa: Pl. Europejski 6 (00-844 Warszawa- PL); email: pad@frontex.europa.eu.

Úradníka pre ochranu údajov možno kontaktovať na adrese dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Súlad s nariadením (ES) č. 1049 /2001 si vyžaduje spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom.

Príjemcami údajov sú špecializovaní zamestnanci agentúry Frontex, ktorí spracúvajú žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom. Medzinárodný prenos údajov sa neuskutoční. Údaje sa budú uchovávať počas obdobia piatich rokov od uzavretia spisu.

Žiadatelia majú právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, obmedzenie, vznesenie námietky a vymazanie, ako aj právo požadovať prenosnosť údajov. Žiadatelia môžu svoje práva uplatňovať prostredníctvom Kancelárie pre transparentnosť a môžu podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Poskytovanie údajov je zákonnou požiadavkou podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001. Neposkytnutím údajov sa žiadosť stáva neprípustnou.

Automatický rozhodovací proces ani profilovanie sa neuskutočňujú.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information