Hlavné povinnosti


Nasadenie v teréne

Agentúra poskytuje v oblastiach vonkajších hraníc, ktoré si vyžadujú dodatočnú pomoc, úradníkov v oblasti presadzovania práva z členských štátov a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ako aj plavidlá, lietadlá a vybavenie v oblasti hraničného dozoru. Okrem kontroly hraníc patria k operáciám agentúry Frontex aj úlohy súvisiace s námornou bezpečnosťou, bezpečnostnými kontrolami, pátracími a záchrannými operáciami, ako aj ochranou životného prostredia.


Analýza rizika

Agentúra Frontex vyhodnocuje riziká v oblasti bezpečnosti hraníc EÚ. Vytvára prehľad o spôsoboch a trendoch vývoja nelegálnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti na vonkajších hraniciach. Agentúra poskytuje svoje zistenia krajinám EÚ a Európskej komisii a využíva ich na plánovanie svojich budúcich činností. Východiskom pre všetky činnosti agentúry Frontex je analýza rizika.


Monitorovanie situácie

Agentúra Frontex neustále monitoruje vonkajšie hranice Európskej únie, pričom poskytuje aktuálne informácie a varovania členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru, ako aj Európskej komisii a ďalším agentúram.


Posudzovanie zraniteľnosti

Agentúra každoročne posudzuje schopnosť a pripravenosť všetkých členských štátov a krajín pridružených k schengenskému priestoru čeliť problémom na vonkajších hraniciach, ako aj migračnému tlaku. Agentúra Frontex vysiela styčných dôstojníkov do členských štátov EÚ, aby jej pomáhali pri vytváraní komplexného prehľadu o kontrole hraníc na úrovni EÚ.


Európska spolupráca pri činnostiach pobrežnej stráže

Agentúra podporuje spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, agentúrami EÚ a colnými úradmi na námorných hraniciach. Lode a lietadlá nasadené v jej operáciách takisto zbierajú a poskytujú informácie relevantné pre kontrolu v oblasti rybárstva, odhaľovanie znečistenia a dodržiavanie námorných nariadení.


Výmena informácii o trestnej činnosti

Agentúra poskytuje informácie zhromaždené na hraniciach príslušným vnútroštátnym orgánom, Europolu a ďalším európskym agentúram. Obsahujú informácie o osobách podozrivých z páchania trestnej činnosti, ako je prevádzanie migrantov, obchodovanie s ľuďmi a terorizmus.


Návratové operácie

Agentúra zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri návrate ľudí, ktorí nie sú oprávnení zostať v Európskej únii, do ich domovských krajín. Agentúra pomáha členským štátom koordinovať a financovať návratové operácie, ale takisto ich môže na vlastný podnet iniciovať.  Na tento účel si agentúra Frontex môže prenajať lietadlá a rezervovať miesta v komerčných letoch. Agentúra takisto pomáha navrátilcom vybavovať potrebné cestovné doklady a poskytuje odborníkov na pomoc s návratovými operáciami.


Vonkajšie vzťahy

Spolupráca s krajinami mimo EÚ a schengenského priestoru tvorí neoddeliteľnú súčasť mandátu agentúry Frontex a jednu z jej strategických priorít. Agentúra Frontex rozvíja a udržiava sieť partnerstiev s pohraničnými orgánmi v krajinách mimo EÚ, najmä v krajinách susediacich s EÚ a krajinách pôvodu a tranzitu migrantov, aby zabezpečila vykonávanie integrovaného riadenia hraníc (IBM). Agentúra rovnako vysiela styčných dôstojníkov aj do krajín mimo EÚ, ktoré čelia nelegálnej migrácii.


Rýchla reakcia

Agentúra Frontex je schopná rýchlo nasadiť pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj vybavenie v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k schengenskému priestoru, ktorých vonkajšie hranice sú ohrozené. Členské štáty musia na výzvu agentúry poskytnúť až do 1 500 príslušníkov rezervy rýchleho zásahu.


Výskum a inovácia

S cieľom zabezpečiť, aby nové technológie spĺňali potreby orgánov zodpovedných za kontrolu hraníc, agentúra Frontex umožňuje odborníkom na kontrolu hraníc kontakty v oblasti výskumu a priemyslu.


Odborná príprava

Agentúra Frontex vypracúva spoločné normy pre odbornú prípravu pohraničných orgánov, aby zjednotila vzdelávanie pohraničnej a pobrežnej stráže v EÚ a krajinách pridružených k schengenskému priestoru. Cieľom tohto zjednotenia je zabezpečiť, aby cestovatelia pri každom prekročení vonkajších hraníc EÚ podliehali jednotným normám pre kontrolu hraníc. Zjednotenie takisto umožňuje pohraničnej a pobrežnej stráži z rôznych krajín účinne spolupracovať pri nasadení v rámci operácií agentúry Frontex.


ETIAS

Agentúra Frontex zohráva kľúčovú úlohu pri zriaďovaní nového Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). Po uvedení do prevádzky v roku 2023 budú musieť cestujúci oslobodení od vízovej povinnosti z vyše 60 krajín požiadať o cestovné povolenie zo systému ETIAS ešte pred tým, ako vycestujú do európskeho schengenského priestoru. Centrálna jednotka ETIAS, za ktorej správu a údržbu zodpovedá agentúra Frontex, bude v nepretržitej prevádzke spracúvať žiadosti v úzkej spolupráci s národnými jednotkami členských štátov a podporovať cestujúcich aj dopravcov.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information