Prawa podstawowe

Poszanowanie i ochrona praw podstawowych ma kluczowe znaczenie dla działalności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontexu). Przed rozpoczęciem służby pracownicy Agencji oraz krajowi funkcjonariusze uczestniczący w jej operacjach, przechodzą szkolenia dotyczące praw podstawowych i dostępu do ochrony międzynarodowej. Obowiązek zgłaszania potencjalnych naruszeń praw podstawowych wynika z Rozporządzenia (UE) 2019/1896 i jest częścią każdego planu operacyjnego.

Urzędnik ds. praw podstawowych, wypełnia swoje obowiązki w sposób niezależny, podlega bezpośrednio Zarządowi Frontexu, współpracuje z Forum Konsultacyjnym ds. praw podstawowych oraz powołuje obserwatorów praw podstawowych.

Pytania dotyczące kwestii wchodzących w zakres kompetencji Biura Praw Podstawowych należy kierować na adres:

FRO@frontex.europa.eu

Forum Konsultacyjne, niezależny organ doradczy, wspiera Agencję poprzez udzielanie rekomendacji w kwestiach dotyczących praw podstawowych. W jego skład wchodzi trzech członków stałych, cztery organizacje międzynarodowe oraz sześć organizacji pozarządowych wybieranych na trzyletnią kadencję:

 • Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
 • Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
 • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
 • Rada Europy (CoE),
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE - ODHIR)
 • Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR)
 • Amnesty International, Biuro przy Instytucjach Europejskich (AI EIO)
 • Komitet Kościołów na rzecz Migrantów w Europie (CCME)
 • Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ)
 • Jezuicka Służba Uchodźcom w Europie (JRS)
 • Biuro Czerwonego Krzyża w UE (RCEU)
 • Save the Children (SC)

Skargi

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną Agencja stworzyła mechanizm rozpatrywania skarg umożliwiający każdemu, kto uzna, że jego prawa zostały naruszone wskutek działalności Agencji, zgłaszanie wszelkich przypadków takich naruszeń.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone w wyniku działań pracownika uczestniczącego w działaniach Frontexu, możesz złożyć skargę.

Skarga musi mieć formę pisemną, a może ją złożyć w Twoim imieniu również inna osoba, na przykład krewny lub prawnik. Skarga może być sporządzona w dowolnym języku.

Aby złożyć skargę, należy wybrać ten link

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information