Prawa podstawowe

Poszanowanie i ochrona praw podstawowych ma kluczowe znaczenie dla ogółu działalności Frontexu. Przed rozpoczęciem służby pracownicy Agencji i krajowi funkcjonariusze uczestniczący w jej operacjach przechodzą szkolenia dotyczące praw podstawowych i dostępu do ochrony międzynarodowej, a w każdym planie operacyjnym jest zapisany obowiązek zgłaszania potencjalnych naruszeń praw podstawowych.

Urzędnik ds. praw podstawowych, który wypełnia wszystkie swoje obowiązki w sposób niezależny, podlega bezpośrednio zarządowi i współpracuje z forum konsultacyjnym ds. praw podstawowych. Dyrektora wykonawczego i zarząd wspiera forum konsultacyjne, które zapewnia niezależne doradztwo w kwestiach dotyczących praw podstawowych. W jego skład wchodzi troje członków stałych, trzy organizacje międzynarodowe i dziewięć organizacji społeczeństwa obywatelskiego wybieranych na trzyletnią kadencję:

Stali członkowie:
 • Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
 • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

Organizacje międzynarodowe:
 • Rada Europy (RE)
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

Obecnie reprezentowane organizacje społeczeństwa obywatelskiego:
 • AIRE Centre
 • Biuro Amnesty International ds. Instytucji Europejskich (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Komitet Kościołów na rzecz Migrantów w Europie (CCME)
 • Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE)
 • Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ)
 • Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS)
 • Platforma międzynarodowej współpracy ds. migrantów nieposiadających dokumentów (PICUM)
 • Biuro Czerwonego Krzyża w UE (RCEU)
Zapytania dotyczące obszarów wchodzących w zakres kompetencji Biura Praw Podstawowych należy kierować na adres:
FRO@frontex.europa.eu

Skargi

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną Agencja stworzyła mechanizm rozpatrywania skarg umożliwiający każdemu, kto uzna, że jego prawa zostały naruszone wskutek działalności Agencji, zgłaszanie wszelkich przypadków takich naruszeń.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone w wyniku działań pracownika uczestniczącego w działaniach Frontexu, możesz złożyć skargę.

Skarga musi mieć formę pisemną, a może ją złożyć w Twoim imieniu również inna osoba, na przykład krewny lub prawnik. Skarga może być sporządzona w dowolnym języku.

Aby złożyć skargę, należy wybrać ten link

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information