Galvenie pienākumi


Izvietošana uz vietas

Aģentūra nodrošina ES dalībvalstu un Šengenas asociēto valstu tiesībaizsardzības iestāžu virsnieku, kā arī kuģu, lidmašīnu un robežkontroles aprīkojuma izvietošanu ārējo robežu reģionos, kur ir nepieciešama papildu palīdzība. Līdzās robežkontrolei Frontex darbība ietver pienākumus, kas saistīti ar kuģošanas drošību, drošuma pārbaudēm, meklēšanu un glābšanu, kā arī vides aizsardzību.


Risku analīze

Frontex izvērtē riska faktorus, kas saistīti ar ES robežu drošību. Tā veido priekšstatu par nelegālās migrācijas modeļiem un tendencēm, kā arī pārrobežu noziedzības darbībām pie ārējām robežām. Aģentūra savos secinājumos dalās ar ES valstīm un Eiropas Komisiju un izmanto tos savas turpmākās darbības plānošanai. Visu Frontex darbību pamatā ir riska analīze.


Situācijas uzraudzība

Frontex pastāvīgi uzrauga Eiropas Savienības ārējās robežas, nodrošinot datu atjauninājumus un brīdinājumus ES dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm, Eiropas Komisijai un citām aģentūrām.


Neaizsargātības novērtējums

Aģentūra veic ikgadēju novērtējumu par katras ES dalībvalsts un Šengenas asociēto valstu spēju un gatavību risināt problēmas pie to ārējām robežām, tostarp tikt galā ar migrācijas spiedienu. Frontex ES dalībvalstīs izvieto sadarbības koordinatorus, lai palīdzētu aģentūrai uzturēt visaptverošu priekšstatu par robežkontroli ES līmenī.


Eiropas sadarbība krasta apsardzes funkciju jomā

Aģentūra atbalsta tiesībaizsardzības iestāžu, ES aģentūru un muitas sadarbību pie jūras robežām. Kuģi un gaisa kuģi, kas piedalās tās operācijās, apkopo un dalās ar informāciju, kas ir būtiska zvejniecības kontrolei, piesārņojošo vielu atklāšanai un atbilstībai jūrniecības jomas noteikumiem.


Informācijas apmaiņa par noziedzīgām darbībām

Ar informāciju, kas iegūta uz robežām, aģentūra dalās ar attiecīgajām valsts iestādēm, Eiropolu un citām Eiropas aģentūrām. Šī informācija ietver ziņas par personām, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos noziedzīgās darbībās, piemēram, migrantu kontrabandā, cilvēku tirdzniecībā un terorismā.


Atgriešanas operācijas

Aģentūrai Frontex ir arvien svarīgāka loma, atgriežot tos cilvēkus, kam nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā, savās izcelsmes valstīs. Aģentūra palīdz dalībvalstīm koordinēt un finansēt atgriešanas operācijas, bet var tās uzsākt arī pēc savas iniciatīvas.  Šajā nolūkā Frontex var veikt čarterreisus un rezervēt vietas komerciālajos lidojumos. Aģentūra palīdz arī iegūt nepieciešamos ceļošanas dokumentus tiem cilvēkiem, kas tiek atgriezti, un nodrošināt ekspertus, kuri sniedz palīdzību saistībā ar atgriešanās operācijām.


Ārējās attiecības

Sadarbība ar valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Šengenas zonas, ir Frontex pilnvaru neatņemama sastāvdaļa un viena no aģentūras stratēģiskajām prioritātēm. Lai nodrošinātu Eiropas integrēto robežu pārvaldību (EIRP), Frontex veido un uztur partneru tīklu ar robežkontroles iestādēm valstīs, kas nav ES dalībvalstis, jo īpaši ES kaimiņvalstīs un tranzīta valstīs, kā arī migrantu izcelsmes valstīs. Aģentūra arī nosūta sadarbības koordinatorus ārpus ES, uz valstīm, kuras skārusi nelegālā migrācija.


Ātrā reaģēšana

Frontex spēj ātri izvietot robežu un krasta apsardzes vienības un aprīkojumu ES dalībvalstīs un Šengenas asociētajās valstīs, kuras saskaras ar ārkārtas situācijām pie ārējām robežām. Pēc aģentūras pieprasījuma dalībvalstīm no ātrās reaģēšanas spēkiem ir jānodrošina līdz pat 1500 virsnieku.


Pētniecība un inovācija

Frontex pulcina robežkontroles ekspertus, pētniecības un ražošanas pārstāvjus, lai nodrošinātu, ka jaunās tehnoloģijas atbilst robežkontroles iestāžu vajadzībām.


Apmācība

Frontex izstrādā kopīgus apmācību standartus robežkontroles iestādēm, lai saskaņotu robežu un krasta apsardzes izglītību Eiropas Savienībā un Šengenas asociētajās valstīs. Šāda saskaņošana ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka ceļotājiem, kas šķērso ES ārējo robežu, tiktu piemēroti vienoti robežkontroles standarti. Tas arī ļauj robežsargiem un krasta apsardzei no dažādām valstīm efektīvi sadarboties Frontex operācijās.


ETIAS

Frontex ir svarīga loma jaunās Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izveidošanā. Pēc tās stāšanās spēkā 2023. gadā ceļotājiem no vairāk nekā 60 valstīm, kuriem nav nepieciešama vīza, būs jāpiesakās ETIAS ceļošanas atļaujas saņemšanai pirms došanās ceļā uz Eiropas Šengenas zonu. Frontex pienākums ir ETIAS centrālās vienības tīmekļa mitināšana, kas darbosies 24/7, lai apstrādātu pieteikumus ciešā sadarbībā ar dalībvalstu nacionālajām vienībām un atbalstītu gan ceļotājus, gan pārvadātājus. 


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information