Kaj je Frontex?

Frontex, Evropska agencija za mejno in obalno stražo, je bila ustanovljena leta 2004 za pomoč državam članicam EU in pridruženim schengenskim državam pri varovanju zunanjih meja območja EU, kjer je gibanje neomejeno. Frontex se kot agencija EU financira iz proračuna EU in s prispevki iz pridruženih schengenskih držav. Do leta 2020 naj bi agencija imela okrog 1 000 zaposlenih, od katerih jih je skoraj četrtina napotenih iz držav članic in se bodo po končanem mandatu pri agenciji vrnili na svoje delovno mesto v svojo državo.

Leta 2016 je bila agencija razširjena in nadgrajena v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ki je svojo vlogo z nadzora migracij razširila na upravljanje meja ter tako prevzela večjo odgovornost v boju proti čezmejnemu kriminalu. Agencija Frontex je zdaj priznana kot eden od temeljev področij svobode, varnosti in pravice v EU. Uradno sta postala del njenih nalog tudi iskanje in reševanje, kadar v okviru nadzora morskih meja pride do takšnih primerov.

Frontex je operativna agencija z več kot 1 500 uradniki iz držav članic, ki so razporejeni po vsej EU. Da bi agencija okrepila svoje sposobnosti za spremljanje novih in hitro razvijajočih se razmer, situacijski center agencije, ki je odgovoren za spremljanje zunanjih meja, zdaj deluje 24 ur na dan, sedem dni na teden.


Pravna podlaga in odgovornost

Frontex, Evropska agencija za mejno in obalno stražo, je bila ustanovljena na podlagi Uredbe (EU) št. 2016/1624 z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži (UL L 251, 16.9.2016, str. 1). Sedež agencije je v Varšavi na Poljskem.

Evropska agencija za mejno in obalno stražo“ je nadomestila „Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije“, je pa to še vedno ista pravna oseba, ohranila je tudi kratko ime: Frontex.

Agencija Frontex je v stalnem stiku z državami članicami in institucijami EU. Prizadeva si za preglednost svojega delovanja, zato izvršni direktor na srečanjih ministrov Evropskega parlamenta in Sveta EU redno sodeluje in obvešča ministre, pristojne za notranje zadeve in migracije. Na ta način agencija Frontex izpolnjuje svoje obveznosti do Evropskega parlamenta in Sveta kot svojih proračunskih organov.

Agencijo Frontex nadzoruje upravni odbor, ki vključuje enega predstavnika vsake države članice in dva predstavnika Komisije (za več informacij glejte poglavje v nadaljevanju). Kot vsi organi EU je tudi agencija Frontex lahko predmet revizije Računskega sodišča ali preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam.

Več ključnih dokumentov o pravni podlagi in odgovornosti agencije je na voljo tukaj (v angleškem jeziku):

Pravni instrumenti

Sklepi upravnega odbora

Zapisnik upravnega odbora


Vizija, poslanstvo, vrednote

Naša vizija
Varovanje Evropskega območja svobode, varnosti in pravice.

Naše poslanstvo
Skupaj z državami članicami zagotavljamo varne in dobro delujoče zunanje meje, ki zagotavljajo varnost.

Naše vrednote

Smo strokovni
Imamo znanje, spretnosti in sposobnosti, ki jih potrebujemo za učinkovito izpolnjevanje svojega poslanstva ob upoštevanju visokih etičnih standardov, ter si nenehno prizadevamo za odličnost, da bi izboljšali svojo uspešnost.

Smo spoštljivi
Priznavamo ljudi, institucije in njihove vloge, spoštovanje pa izkazujemo tako, da jih obravnavamo kot dragocene in pomembne.

Prizadevamo si za sodelovanje
Skupaj z zadevnimi nacionalnimi organi držav članic EU in s sodelovanjem drugih deležnikov upravljamo zunanje meje EU ter si prizadevamo za sodelovanje z državami nečlanicami EU.

S sodelovanjem znotraj organizacije in z zunanjimi deležniki izpolnjujemo skupne cilje in naloge.

Smo odgovorni
Zanesljivo, pravočasno in kakovostno izpolnjujemo svoje delovne obveznosti.

Ni nam vseeno
Kot evropski javni uslužbenci služimo interesom državljanov, ker nam ni vseeno za ljudi in verjamemo v evropske vrednote.


Upravni odbor

Upravni odbor potrjuje proračun in preverja njegovo izvrševanje, imenuje izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja ter zagotavlja preglednost postopkov sprejemanja odločitev agencije. Izvršni direktor je kot pravni zastopnik agencije za svoja dejanja odgovoren neposredno temu upravnemu organu.

Upravni odbor, ki se sestane petkrat na leto, sestavljajo predstavniki vodij mejnih organov v 26 državah članicah EU, ki jih zavezujejo določbe o schengenskem območju, in dva člana Evropske komisije. Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica, ki niso države članice EU, so pa pridružene schengenske države, prav tako pošljejo predstavnike v upravni odbor, vendar imajo omejene glasovalne pravice.

Predstavnika Združenega kraljestva in Republike Irske sta prav tako vabljena, da sodelujeta na sestankih upravnega odbora, vendar pa zaradi svoje odločitve (pred ustanovitvijo agencije Frontex leta 2004) o delni udeležbi pri schengenskem sodelovanju nimata glasovalnih pravic.


Glavne naloge

Napotitve na teren
Agencija zagotavlja napotitve uradnikov iz vrst organov kazenskega pregona iz držav članic in pridruženih schengenskih držav, skupaj s plovili, letali in opremo za varovanje meje, na zunanje meje EU, kjer je potrebna dodatna pomoč. Operacije agencije Frontex poleg nadzora meja zajemajo tudi naloge v zvezi s pomorsko varnostjo, varnostnimi pregledi, iskanjem in reševanjem ter varstvom okolja.

Analiza tveganja
Agencija Frontex podaja ocene za varnostna tveganja na mejah EU in zagotavlja oceno vzorcev ter trendov s področja nedovoljenih migracij in čezmejnih kriminalnih dejavnosti na zunanjih mejah.

Agencija svoje ugotovitve deli z državami EU in Evropsko komisijo ter jih uporablja za načrtovanje prihodnjih dejavnosti. Vse dejavnosti agencije Frontex temeljijo na analizi tveganja.

Spremljanje razmer
Agencija Frontex stalno spremlja zunanje meje Evropske unije ter države članice EU in pridružene schengenske države, Evropsko komisijo in druge agencije obvešča o novostih in jim izdaja opozorila.

Ocena ranljivosti
Agencija izvaja letne ocene zmogljivosti in pripravljenosti vsake države članice in pridružene schengenske države za soočanje z izzivi na njihovih zunanjih mejah, vključno z migracijskim pritiskom. Agencija Frontex napotuje uradnike za zvezo v države članice EU, da bi agenciji zagotovili celovit pregled nadzora meja na ravni EU.

Evropsko sodelovanje na področju funkcij obalne straže
Agencija podpira sodelovanje med organi kazenskega pregona, agencijami EU in carinami na morskih mejah. Plovila in letala, uporabljena v operacijah agencije, poleg tega zbirajo in pošiljajo informacije, povezane z nadzorom ribištva, odkrivanjem onesnaževanja in skladnostjo s pomorskimi predpisi.

Izmenjava podatkov o kriminalnih dejavnostih
Agencija podatke, zbrane na mejah, deli z ustreznimi nacionalnimi organi, Europolom in drugimi evropskimi agencijami. To vključuje informacije o osebah, osumljenih vpletenosti v kriminalne dejavnosti, kot so tihotapljenje migrantov, trgovina z ljudmi in terorizem.

Operacije vračanja
Agencija Frontex ima vse pomembnejšo vlogo pri vračanju ljudi, ki nimajo pravice ostati v Evropski uniji, v njihove matične države. Agencija državam članicam pomaga pri usklajevanju in financiranju operacij vračanja, lahko pa jih sproži tudi na lastno pobudo.  V ta namen lahko agencija Frontex zakupi lete in rezervira sedeže na komercialnih letih. Agencija pomaga tudi pri pridobivanju potrebnih potnih listin za osebe v postopku vračanja in pri zagotavljanju pomoči strokovnjakov pri operacijah vračanja.

Zunanji odnosi
Sodelovanje z državami zunaj EU in schengenskega območja je sestavni del pooblastil agencije Frontex in ena od njenih strateških prednostnih nalog. Za zagotovitev izvajanja evropskega integriranega upravljanja meja (IBM) agencija Frontex razvija in vzdržuje mrežo partnerstev z mejnimi organi v državah nečlanicah EU, zlasti v tistih državah, ki mejijo na EU, ter v državah izvora in tranzita migrantov. Agencija prav tako napotuje uradnike za zvezo v države zunaj EU, v katerih se soočajo z nedovoljenimi migracijami.

Hitro odzivanje
Agencija Frontex lahko v države članice EU in pridružene schengenske države, ki se soočajo z izrednimi razmerami na svojih zunanjih mejah, hitro napoti mejno in obalno stražo ter opremo. Države članice morajo na zahtevo agencije zagotoviti do 1 500 uradnikov iz nabora za hitri odziv.

Raziskave in inovacije
Agencija Frontex povezuje strokovnjake za nadzor meja z raziskovalnimi ustanovami in podjetji, da bi zagotovila, da nova tehnologija ustreza potrebam organov za nadzor meja.

Usposabljanje
Agencija Frontex razvija skupne standarde usposabljanja za mejne organe, da bi se uskladilo izobraževanje mejne in obalne straže v državah EU in pridruženih schengenskih državah. S tem naj bi zagotovili, da bodo potniki, ki prečkajo zunanjo mejo EU, naleteli na enotne standarde mejne kontrole. Usposabljanje hkrati omogoča učinkovito sodelovanje pripadnikov mejne in obalne straže iz različnih držav v operacijah agencije Frontex.


Skupne operacije

V okviru dejavnosti agencije najbolj izstopajo skupne operacije. Agencija Frontex za pomoč državam članicam, ki se soočajo z izzivi na zunanjih mejah EU, napotuje na stotine pripadnikov mejne in obalne straže, skupaj s čolni, avtomobili, letali in drugo opremo. Te operacije potekajo na evropskih morskih in kopenskih mejah ter na mednarodnih letališčih. Trenutno se agencija Frontex pri napotitvah specializiranih uradnikov in opreme za operacije večinoma zanaša na države članice EU in pridružene schengenske države, kljub temu pa si prizadeva za zakup in nakup lastne opreme. Agencija Frontex ima na voljo tudi skupino vsaj 1 500 uradnikov, ki jih je mogoče napotiti v roku petih dni za ukrepanje ob izrednih razmerah na evropskih mejah.

Medtem ko pomorske operacije agencije v Sredozemlju zagotavljajo pomoč Italiji, Grčiji in Španiji pri obvladovanju migracijskega pritiska, pa vse dejavnosti agencije prispevajo tudi k zajezitvi različnih oblik čezmejnega kriminala. Operacije na morju vključujejo dodatne naloge, kot sta spremljanje onesnaževanja in nezakonitega ribolova. Te se izvajajo v sodelovanju z drugimi agencijami EU, zlasti Europolom, Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA) in Evropsko agencijo za nadzor ribištva (EFCA).


Kazenski pregon

Agencija Frontex igra ključno vlogo pri krepitvi notranje varnosti schengenskega območja s spremljanjem njegovih zunanjih meja, izvajanjem varnostnih kontrol in operacij vračanja ter sodelovanjem z nacionalnimi organi in Europolom.

Agencija Frontex prispeva tudi k boju proti terorizmu, in sicer tako, da državam članicam pomaga pri poostrenem nadzoru na zunanjih mejah in odkrivanju morebitnih tujih terorističnih bojevnikov. Uradniki, ki jih napoti agencija Frontex, so usposobljeni za odkrivanje oseb, ki bi lahko bile povezane s terorizmom.


Vloga agencije Frontex pri akcijah iskanja in reševanja

Sodelovanje pri akcijah iskanja in reševanja je bila vedno prednostna naloga agencije Frontex in je vključena v uredbo EU, s katero je bila ustanovljena evropska mejna in obalna straža. Agencija Frontex mora zagotoviti tehnično in operativno pomoč na morju v podporo akcijam reševanja, ki se lahko pojavijo med operacijami varovanja meje.

Dejavnosti iskanja in reševanja so prav tako poseben cilj operativnega načrta vsake operacije agencije Frontex na morju.

Agencija Frontex je med letoma 2015 in 2017 pripomogla k reševanju 280 000 ljudi v Sredozemskem morju.


Temeljne pravice

Spoštovanje in varovanje temeljnih pravic sta ključnega pomena za vse dejavnosti agencije Frontex. Osebje agencije in nacionalni uradniki, ki sodelujejo v operacijah agencije Frontex, so pred napotitvijo deležni usposabljanja o temeljnih pravicah in dostopu do mednarodne zaščite, obveznost poročanja o morebitnih kršitvah temeljnih pravic pa je vključena v vsak operativni načrt.

Uradnik za temeljne pravice, ki je pri opravljanju vseh svojih nalog neodvisen, poroča neposredno upravnemu odboru in sodeluje s posvetovalnim forumom za temeljne pravice. Posvetovalni forum izvršnemu direktorju in upravnemu odboru pomaga z neodvisnim svetovanjem pri vprašanjih v zvezi s temeljnimi pravicami. Sestavljajo ga trije stalni člani, tri mednarodne organizacije in devet organizacij civilne družbe, ki so izbrane za obdobje treh let:

Stalni člani:

 • Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
 • Evropski azilni podporni urad (EASO)
 • Visoki komisar Združenih narodov za begunce (UNHCR)

Mednarodne organizacije:

 • Svet Evrope
 • Mednarodna organizacija za migracije (IOM)
 • Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE)

Organizacije civilne družbe trenutno zastopajo:

 • AIRE Centre
 • Amnesty International za evropske institucije (AI – EIO)
 • Caritas Europa
 • Komisija cerkva za migrante v Evropi (CCME)
 • Evropski svet za begunce in izgnance (ECRE)
 • Mednarodna komisija pravnikov (ICJ)
 • Jezuitska organizacija za begunce (JRS)
 • Platforma za mednarodno sodelovanje o migrantih brez dokumentov (PICUM)
 • Urad rdečega križa za EU (RCEU)

Poizvedbe glede področij, ki jih pokriva urad za temeljne pravice, se pošljejo na naslov FRO@frontex.europa.eu

Pritožbe

Agencija je v skladu z evropsko uredbo o mejni in obalni straži vzpostavila pritožbeni mehanizem, ki vsakomur, ki meni, da so dejanja agencije vplivala na njegove pravice, omogoča, da poroča o morebitnih kršitvah svojih pravic.

Če menite, da je kateri koli član osebja, ki sodeluje v dejavnostih agencije Frontex, s svojimi dejanji kršil vaše pravice, lahko vložite pritožbo.

Pritožbe morajo biti v pisni obliki, lahko pa namesto vas pritožbo vloži tudi druga oseba, na primer sorodnik ali odvetnik. Pritožba je lahko napisana v katerem koli jeziku.

Za vložitev pritožbe je na voljo naslednja povezava.


Preglednost in obveščanje

Zahteve po informacijah

Zahteve po informacijah, splošna in posebna vprašanja o agenciji Frontex in njenem delu, prošnje za razgovore, zahtevke za statistične podatke ali vprašanja o poročilih, objavljenih na našem spletišču, je treba poslati na naslov:

question@frontex.europa.eu

Vprašanja medijev:

press@frontex.europa.eu

Dostop javnosti do dokumentov

Pravni okvir
Načelo preglednosti in pravice posameznikov do dostopa do dokumentov organov EU so določene v členu 15 PDEU in členu 42 Listine EU o temeljnih pravicah ter se izvajajo na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (Uredba (ES) št. 1049/2001).

Povezava Uredbe (ES) št. 1049/2001 z okvirom agencije Frontex je poudarjena v členu 74 uredbe o evropski mejni in obalni straži.

Notranji okvir za dostop javnosti do dokumentov agencije Frontex je določen s Sklepom upravnega odbora agencije Frontex št. 25/2016 z dne 21. septembra 2016.

Prošnje
Vsak državljan EU ter vse fizične ali pravne osebe, ki prebivajo ali imajo sedež v EU, imajo pravico do dostopa do dokumentov agencije Frontex v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (ES) št. 1049/2001.

Da bi potrdili, da imate pravico zaprositi za dostop do dokumentov, morate predložiti osebni dokument/dokazilo svojega pooblaščenca za pravno osebo, da prebivate ali imate sedež v EU.

Prošnjo predložite kot prilogo k elektronskemu sporočilu v obliki dokumenta PDF, ASICE, ADOC, BDOC ali EDOC, elektronsko podpisano z uporabo veljavnega elektronskega podpisa v skladu z uredbo eIDAS (Uredba (EU) št. 910/2014). Če nimate na voljo tega sredstva za identifikacijo, predložite osebno izkaznico/potni list/dovoljenje za prebivanje za EU (fizične osebe) ali registracijo svojega podjetja v državi članici EU in pooblastilo, ki dokazuje, da delujete v imenu tega subjekta (pravne osebe).

Da bi lahko agencija Frontex ugotovila, na kateri dokument se prošnja nanaša, zagotovite, da je prošnja čim natančnejša.

Prošnje lahko predložite po pošti ali elektronski pošti na naslov:
Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia

pad@frontex.europa.eu
o frontex@frontex.europa.eu

Obravnava

 • Vaša prošnja, ki vsebuje zgoraj navedeno dokazilo o izpolnjevanju pogojev, bo sprejeta in obravnavana v 15 delovnih dneh od datuma njene zabeležbe.
 • Izjemoma se ta rok lahko podaljša za 15 delovnih dni.
 • Agencija Frontex pošlje pisni odgovor.
 • Če bo vaša prošnja v celoti ali delno zavrnjena, bo agencija posredovala utemeljitev.
 • Če vam je agencija v svojem odgovoru dostop v celoti ali delno zavrnila, lahko v 15 dneh po prejemu tega odgovora s potrdilno prošnjo zaprosite, da agencija Frontex svojo prvotno odločitev ponovno prouči.

Obvestilo o varstvu podatkov
Upravljavec podatkov je Urad za preglednost, ki je bil ustanovljen na podlagi Sklepa upravnega odbora št. 25/2016 z dne 21. septembra 2016. Fizični in elektronski naslov: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); elektronski naslov: pad@frontex.europa.eu.

Z upravljavcem podatkov lahko stopite v stik na naslovu dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Upravljavec podatkov mora zaradi skladnosti z Uredbo (ES) št. 1049/2001 osebne podatke obdelati.

Prejemniki podatkov so specializirani člani osebja agencije Frontex, ki obravnavajo prošnjo za dostop javnosti do dokumentov. Mednarodni prenos podatkov se ne izvaja. Podatki se hranijo pet let od trenutka zaprtja spisa.

Prosilci imajo pravico dostopa, popravka, omejitve, ugovora in izbrisa svojih podatkov, imajo pa tudi pravico, da zahtevajo njihovo prenosljivost. Prosilci lahko svoje pravice uveljavljajo prek Urada za preglednost, lahko pa vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

Zagotavljanje podatkov je zakonska obveznost, določena na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001. Če prosilec podatkov ne predloži, postane prošnja nedopustna.

Postopek sprejemanja odločitev ali oblikovanje profilov se samodejno ne izvaja.


Kontakt

Splošni
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Tisk
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Dokumente & Publikacije


Multimedija

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information