Mi is a Frontex?

A Frontexet, azaz az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget 2004-ben alapították, hogy segítse az EU tagállamait és a schengeni társult országokat az szabad mozgás uniós területének külső határai védelmében. Uniós ügynökségként a Frontexet az uniós költségvetésből, valamint a schengeni társult országok hozzájárulásaiból finanszírozzák. 2020-ra az ügynökség mintegy 1000 alkalmazottat fog foglalkoztatni, akiknek majdnem egynegyedét a tagállamok küldték, és akik visszatérnek a katonai szolgálatukba, miután befejezték megbízatásukat a Frontexnél.

2016-ban az ügynökséget kibővítették, korszerűsítették és Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggé keresztelték át, kibővítve szerepkörét a migráció ellenőrzéséről a határigazgatásra, és egyre nagyobb felelősséget ruházva rá a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben. Ma a Frontex a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós térség egyik sarokköve. A kutatás-mentés hivatalosan is része lett megbízatásának, amennyiben ilyen helyzetek merülnek fel a tengeri határőrizet keretében.

A Frontex operatív ügynökség, amelynek egyszerre több mint 1 500 tagállamokbeli tisztviselő dolgozik EU-szerte. Az új és gyorsan változó körülmények nyomon követésére való képességének növelése érdekében a külső határok felügyeletéért felelős Frontex Helyzetelemző Központ már a nap 24 órájában, a hét minden napján működik.


Jogalap és elszámoltathatóság

A Frontexet, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1624 rendelet hozta létre (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.). A Frontex székhelye Varsóban (Lengyelország) található.

Míg az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felváltja az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget, annak jogi személyisége változatlan marad, a nevével egyetemben: Frontex.

A Frontex állandó kapcsolatban áll a tagállamokkal és az uniós intézményekkel. Az ügynökség minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységei átláthatók legyenek, és e célból az ügyvezető igazgató rendszeresen részt vesz és tájékoztatást nyújt az Európai Parlament és az EU Tanácsának a belügyekért és a migrációért felelős minisztereinek ülésein zajló meghallgatásokon. lly módon a Frontex teljesíti elszámoltathatósági kötelezettségét az Európai Parlament és a Tanács mint költségvetési hatóságok felé.

Mindenekelőtt a Frontexet egy igazgatótanács felügyeli, amely az egyes tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság két képviselőjéből áll (további információkért lásd az alábbi szakaszt). Mint minden uniós szervet, a Frontexet a Számvevőszék vagy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is ellenőrizheti.

Az ügynökség jogalapját és elszámoltathatóságát érintő további kulcsfontosságú dokumentumok itt érhetők el (angolul):

Jogi eszközök

Igazgatótanácsi határozatok

Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek


Jövőkép, küldetés és értékek

Jövőképünk
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség megvédése

Küldetésünk
A tagállamokkal együtt biztonságos és jól működő külső határokat biztosítunk, amelyek biztonságot nyújtanak

Értékeink

Szakemberek vagyunk
Rendelkezünk azzal a tudással, készségekkel és kompetenciákkal, amelyek a küldetésünk hatékony, magas etikai normák mellett történő végrehajtásához szükségesek, továbbá teljesítményünk javítása érdekében folyamatosan a kiválóságra törekszünk.

Tiszteletteljesek vagyunk
Elismerjük az embereket, az intézményeket és azok szerepét, és tiszteletben tartjuk azáltal, hogy értékesként és fontosként kezeljük őket.

Együttműködésre törekszünk
A tagállamok illetékes nemzeti hatóságaival és más érdekelt felek részvételével igazgatjuk az EU külső határait, valamint együttműködésre törekszünk az EU-n kívüli országokkal is.

A szervezeten belül, valamint a külső érdekelt felekkel szorosan együttműködünk a közös célok és célkitűzések elérése érdekében.

Elszámoltathatók vagyunk
Időszerű és minőségi munkát végezve, megbízhatóan teljesítjük kötelezettségeinket.

Törődünk az emberekkel
Európai köztisztviselőkként a polgárok érdekeit szolgáljuk, mert törődünk az emberekkel, és hiszünk az európai értékekben.


Igazgatótanács

Az igazgatótanács elfogadja a költségvetést és ellenőrzi annak végrehajtását, kijelöli az ügyvezető igazgatót és a helyettes ügyvezető igazgatót, valamint biztosítja az ügynökség döntéshozatali eljárásainak átláthatóságát. Az ügynökség jogi képviselőjeként az ügyvezető igazgató tevékenységeivel közvetlenül ennek az irányító szervnek tartozik elszámolással.

Az évente öt alkalommal összeülő igazgatótanács a schengeni térségről szóló rendelkezések hatálya alá tartozó 26 uniós tagállam határőrizeti hatóságainak képviselőiből, valamint az Európai Bizottság két tagjából áll. Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc – amelyek nem uniós tagállamok, de schengeni társult országok – is küldenek egy-egy képviselőt az igazgatótanácsba, de korlátozott szavazati jogokkal rendelkeznek.

Az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság képviselőit is felkérik, hogy vegyenek részt az igazgatótanács ülésein, de nem rendelkeznek szavazati jogokkal a döntésük miatt (a Frontex 2004-es létrehozása előtt), miszerint csak részben vesznek részt a schengeni együttműködésben.


Legfontosabb feladatai

Helyszíni kiküldetés
Az Ügynökség a tagállamok és a schengeni társult országok bűnüldözési tisztviselői számára hajókat, repülőgépeket és határellenőrzési felszereléseket biztosít a kiegészítő segítségnyújtásra szoruló külső határterületeken. A határellenőrzés mellett a Frontex műveletei a tengeri biztonsággal, biztonsági ellenőrzésekkel, kutatással és mentéssel, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat is magukban foglalnak.

Kockázatelemzés
A Frontex értékeli az EU határbiztonságára vonatkozóan felmerülő kockázatokat. Képet alkot a külső határokon végbemenő irreguláris migráció és határokon átnyúló bűncselekmények mintáiról és tendenciáiról. Az Ügynökség megállapításait megosztja az uniós tagállamokkal és az Európai Bizottsággal, és felhasználja azokat a jövőbeli tevékenységeinek megtervezéséhez. Valamennyi Frontex-tevékenységet kockázatelemzés kísér.

Helyzetfigyelés
A Frontex folyamatosan figyeli az Európai Unió külső határait, és frissítéseket és értesítéseket küld az EU tagállamainak és a schengeni társult országoknak, az Európai Bizottságnak és más ügynökségeknek.

Sebezhetőségi értékelés
Az Ügynökség évente értékeli az egyes tagállamok és a schengeni társult országok kapacitását és felkészültségét a külső határokat érintő kihívásokkal kapcsolatban, beleértve a migrációs nyomást is. A Frontex összekötő tisztviselőket küld ki az EU tagállamaiba, hogy segítsen az Ügynökségnek átfogó képet alkotni a határellenőrzésről uniós szinten.

Európai együttműködés a parti őrségi feladatok terén
Az Ügynökség támogatja a bűnüldözési hatóságok, az uniós ügynökségek és a vámtisztviselők közötti együttműködést a tengeri határokon. A műveletei során bevetett hajók és repülőgépek részt vesznek a halászati ellenőrzés, a szennyezések felfedezése és a tengeri szabályok betartása szempontjából releváns információk gyűjtésében és megosztásában is.

A bűncselekményekkel kapcsolatos hírszerzési adatok megosztása
Az Ügynökség a határokon szerzett hírszerzési adatokat megosztja az illetékes nemzeti hatóságokkal, az Europollal és egyéb európai ügynökségekkel. Ide tartoznak a bűncselekményekben, mint például az illegális bevándorlók csempészésében, az emberkereskedelemben és a terrorizmusban való részvétellel gyanúsított személyekre vonatkozó információk is.

Visszatérési (tolonc) műveletek
A Frontex egyre fontosabb szerepet játszik azon személyek származási országukba történő visszatérésében, akik nem jogosultak az Európai Unióban maradni. Az Ügynökség segíti a tagállamokat a visszatérési műveletek koordinálásában és finanszírozásában, de saját kezdeményezésére is elindíthatja azokat.  Ebből a célból a Frontex igénybe vehet charterjáratokat, illetve foglalhat helyeket kereskedelmi járatokra. Az Ügynökség abban is segíti a tagállamokat, hogy a visszatérésre kötelezett személyek részére beszerzi a szükséges úti okmányokat, és a visszatérési műveletekben segédkező szakértőket bocsát rendelkezésre.

Külső kapcsolatok
Az EU-n és a schengeni övezeten kívüli országokkal való együttműködés a Frontex megbízatásának szerves részét képezi, és az Ügynökség egyik stratégiai prioritása. Az európai integrált határigazgatás megvalósításának biztosítása érdekében a Frontex partnerségi hálózatot alakít ki és tart fenn a nem uniós államok – különösen az EU-val szomszédos országok, valamint a migránsok származási és tranzitországai – határőrizeti hatóságaival. Az Ügynökség az irreguláris migráció által érintett, EU-n kívüli területekre is küld ki összekötő tisztviselőket.

Gyors reagálás
A Frontex gyorsan tud határőrséget, parti őrséget és felszerelést küldeni az EU tagállamaiba és a schengeni társult országokba, ha külső határaikon vészhelyzet merül fel. A tagállamoknak az Ügynökség kérésére legfeljebb 1 500 tisztviselőt kell biztosítaniuk a gyorsreagálású állományból.

Kutatás és innováció
A Frontex segít kapcsolatot létesíteni a határellenőrzési szakértők, a kutatók és az iparág képviselői számára annak érdekében, hogy az új technológiák megfeleljenek a határőrizeti hatóságok igényeinek.

Képzés
A Frontex a határőrizeti hatóságokra vonatkozó közös képzési standardokat dolgoz ki, hogy harmonizálja a határőrség és a parti őrség oktatását az EU-ban és a schengeni társult országokban. Ez annak biztosítására irányul, hogy ha egy utas bárhol is lépi át az EU külső határát, mindenütt egységes határvédelmi standardok vonatkozzanak rá. Ezenkívül lehetővé teszi, hogy a különböző országok határőrsége és parti őrsége hatékonyan működjön együtt a Frontex műveletei keretében történő kiküldetésük során.


Közös műveletek

Az Ügynökség tevékenységei közül a közös műveletek a legszembetűnőbbek. A Frontex több száz határ- és partvédelmi tisztviselőt, valamint hajókat, szárazföldi gépjárműveket, repülőgépeket és egyéb felszereléseket küld ki, hogy segítse azokat a tagállamokat, amelyek kihívásokkal szembesülnek az EU külső határain. Ezek a műveletek Európa tengeri és szárazföldi határain, valamint a nemzetközi repülőtereken zajlanak. A Frontex műveleteihez jelenleg többnyire az EU tagállamai és a schengeni társult országok biztosítják a szakosodott tisztviselőket és a felszereléseket, de az Ügynökség a jövőben szeretne elmozdulni saját felszerelés lízingelése és vásárlása felé. A Frontex legalább 1 500 fős szekértői állománnyal rendelkezik, akik öt napon belül alatt mozgósíthatók az európai határokon felmerülő vészhelyzetek kezelésére.

Míg az Ügynökség mediterrán térségben zajló tengeri műveletei Olaszországot, Görögországot és Spanyolországot alapvetően a migrációs nyomás kezelésében támogatják, az Ügynökség valamennyi művelete segít a határokon átnyúló bűnözés különböző formáinak kezelésében is. A tengeri műveletek további feladatokat is magukban foglalnak, mint például a környezetszennyezés és az illegális halászat nyomon követését. Ezeket más uniós ügynökségek, különösen az Europol, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) együttműködésével valósítják meg.


Bűnüldözés

A Frontex alapvető szerepet játszik a schengeni övezet belső biztonságának megerősítésében a külső határok figyelésén, a biztonsági ellenőrzések és a visszaküldési műveletek végrehajtásán, valamint a nemzeti hatóságokkal és az Europollal való együttműködésen keresztül.

A Frontex továbbá hozzájárul a terrorizmus elleni küzdelemhez azzal, hogy segíti a tagállamokat a külső határokon történő ellenőrzések szigorításában és a potenciális külföldi terrorista harcosok felderítésében. A Frontex által kiküldött tisztségviselőket felkészítik a terrorizmusban vélhetően részt vevő személyek felderítésére.


A Frontex szerepe a kutatási-mentési műveletekben

A kutatási-mentési műveletekben való részvétel mindig is a Frontex egyik prioritása volt, és az Európai Határ- és Parti Őrséget létrehozó uniós rendeletben is szerepel. A Frontex köteles műszaki és operatív segítséget nyújtani a tengeren a határellenőrzési műveletek során felmerülő mentési műveletek támogatására.

A kutatási-mentési tevékenységek szerepelnek a Frontex egyes tengeri műveleteire vonatkozó műveleti terv konkrét célkitűzései között is.

2015 és 2017 között a Frontex 280 000 élet megmentésében vett részt a Földközi-tengeren.


Alapvető jogok

Az alapvető jogok tiszteletben tartása és védelme minden Frontex-tevékenység központi eleme. Az ügynökség munkatársai és a Frontex műveleteiben részt vevő nemzeti tisztviselők képzést kapnak az alapvető jogokról és a nemzetközi védelemhez való hozzáférésről a kiküldetést megelőzően, míg az alapvető jogok megsértésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség minden műveleti terv szerves része.

Az alapjogi tisztviselő – aki függetlenül végzi feladatait – közvetlenül az igazgatótanácsnak tesz jelentést, és együttműködik az alapjogi konzultációs fórummal. A konzultációs fórum független tanácsokkal segíti az ügyvezető igazgatót és az igazgatótanácsot az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdésekben. Három állandó tagból, három nemzetközi szervezetből és kilenc, hároméves időtartamra kiválasztott civil szervezetből áll:

Állandó tagok:

 • Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
 • Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
 • Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR)

Nemzetközi szervezetek:

 • Európa Tanács
 • Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)
 • Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)

Jelenleg képviselettel rendelkező civil társadalmi szervezetek:

 • AIRE Centre
 • Amnesty International European Institutions Office (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Európai Egyházak Menekültügyi Bizottsága (CCME)
 • Menekültek és Számkivetettek Európai Tanácsa (ECRE)
 • Jogászok Nemzetközi Bizottsága (ICJ)
 • Jezsuita Menekültügyi Szolgálat (JRS)
 • Platform az okmányokkal nem rendelkező bevándorlókkal kapcsolatos nemzetközi együttműködésért (PICUM)
 • Vöröskereszt EU Iroda (RCEU)

Az Alapjogi Hivatal által lefedett területekre vonatkozó kérdéseket a FRO@frontex.europa.eu címre kell küldeni.

Panaszok

Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelettel összhangban az Ügynökség panaszkezelési mechanizmust hozott létre, amely lehetővé teszi, hogy bárki, aki úgy véli, hogy jogait megsértették a Frontex műveletei során, jelentheti azt.

Ha úgy gondolja, hogy a Frontex tevékenységeiben részt vevő alkalmazottak intézkedései megsértették az Ön jogait, panaszt tehet.

Panaszát írásban kell benyújtania, de például rokont vagy ügyvédet is meghatalmazhat a panasztétellel. Panasz bármilyen nyelven írható.

Panasz benyújtásához, kérjük, kövesse ezt a hivatkozást.


Átláthatóság és tájékoztatás

Tájékoztatás kérése

Tájékoztatás kérése, az általános és konkrét kérdések a Frontex-szel és tevékenységével kapcsolatban, meghallgatási kérés, statisztikai adatok kérése és a honlapunkon közzétett jelentésekkel kapcsolatos kérdések a következő címre küldhetők:

question@frontex.europa.eu

A média munkatársaitól származó megkeresések:

press@frontex.europa.eu

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

Jogi keretek
Az átláthatóság elvét és az egyének az uniós szervek dokumentumaihoz való hozzáférésének jogait az EUMSZ 15. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 42. cikke határozza meg, amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 1049/2001/EK rendelet) hajtanak végre.

Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet 74. cikke ismételten hangsúlyozza az 1049/2001/EK rendelet kapcsolatát a Frontex keretrendszerével.

A Frontex birtokában lévő dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés belső keretelveit a 2016. szeptember 21-i 25/2016. sz. Frontex igazgatótanácsi határozat írja elő.

Kérelmek
Bármely uniós polgárnak, valamint az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személynek joga van hozzáférni a Frontex birtokában lévő dokumentumokhoz, ha betartja az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott feltételeket.

Annak igazolására, hogy Ön jogosult a dokumentumokhoz való hozzáférés kérelmezésére, rendelkezésre kell bocsátania az Ön EU-n belül lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező jogi személy meghatalmazottja személyazonosságának igazolására alkalmas okiratot/igazolást.

Kérjük, e-mail-mellékletként küldje el a minősített elektronikus aláírással ellátott kérését a PDF, ASICE, ADOC, BDOC vagy EDOC formátumok valamelyikében az eDIAS-rendelettel összhangban (910/2014/EU rendelet). Ha ilyen személyazonosító okirat nem áll rendelkezésre, kérjük, (természetes személyek esetében) adja meg az uniós személyazonosító igazolványát/útlevelét/tartózkodási engedélyét, vagy (jogi személyek esetében) nyújtsa be a szervezetének egy uniós tagállamban történő nyilvántartásba vételéről szóló igazolást és egy meghatalmazást, amely szerint Ön eljárhat a szervezet nevében.

Annak érdekében, hogy a Frontex azonosítsa az Ön által kért dokumentumo(ka)t, kérjük, győződjön meg arról, hogy a kérelme a lehető legpontosabban van kitöltve.

A kérelmeket postán és e-mailben is el lehet küldeni a következő címekre:
Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia

pad@frontex.europa.eu
o frontex@frontex.europa.eu

Feldolgozás

 • A szükséges jogosultsági feltételnek megfelelő kérelmet annak nyilvántartásba vételétől számított 15 munkanapon belül visszaigazoljuk és feldolgozzuk.
 • Kivételes esetekben ez a határidő 15 munkanappal meghosszabbítható.
 • A Frontex írásban válaszol.
 • A kérelem teljes vagy részleges elutasítása esetén a Frontex indokolást ad.
 • A Frontex teljes vagy részleges hozzáférést megtagadó válasza kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül Ön egy megerősítő kérelemmel kérheti a Frontex eredeti határozatának felülvizsgálatát.

Adatvédelmi nyilatkozat
Az adatkezelő a 2016. szeptember 21-i 25/2016 sz. igazgatótanácsi határozat által létrehozott átláthatóságért felelős hivatal. Fizikai és levelezési cím: Pl. Europejski 6 (00-844 Varsó - PL); e-mail: pad@frontex.europa.eu.

Az adatvédelmi tisztviselővel kapcsolatba léphet a dataprotectionoffice@frontex.europa.eu címen.

Az 1049/2001/EK rendeletnek való megfelelés szükségessé teszi a személyes adatok adatkezelő általi kezelését.

Az adatok címzettjei a Frontex dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmet feldolgozó külön személyzete. Nemzetközi adattovábbításra nem kerül sor. Az adatokat a fájl lezárásától számított öt évig tárolják.

A kérelmezőknek joguk van az adatokhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, korlátozására, kifogásolására és törlésére, valamint az adathordozhatóság igénylésére. A kérelmezők az átláthatóságért felelős hivatalon keresztül gyakorolhatják jogaikat, valamint panaszt nyújthatnak be az európai adatvédelmi biztoshoz.

Az adatszolgáltatás az 1049/2001/EK rendeletben előírt követelmény. Az adatszolgáltatás elmulasztása a kérelmet elfogadhatatlanná teszi.

Automatizált döntéshozatali eljárásra vagy profilalkotásra nem kerül sor.


Kapcsolat

Általános
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Sajtó
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Dokumentumok & Kiadványok


Multimédia

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information