Cad is Frontex ann?

Bunaíodh Frontex, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, in 2004 chun cuidiú le Ballstáit AE agus le tíortha AE atá bainteach le Schengen chun teorainneacha seachtracha i limistéar saorghluaiseachta an AE a chosaint. Mar ghníomhaireacht AE, faigheann Frontex maoiniú ón mbuiséad AE agus ó ranníocaíochtaí ó Thíortha atá bainteach le Schengen. Faoin mbliain 2020, tá an Ghníomhaireacht le 1,000 ball foirne a fhostú, agus beagnach aon cheathrú acu sin ar iasacht ó Bhallstáit agus rachaidh siad ar ais chuig an tseirbhís náisiúnta tar éis dóibh a dtéarma ag Frontex a chríochnú.

Leathnaíodh an Ghníomhaireacht in 2016 agus uasghrádaíodh í chun bheith ina Gníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, agus leathnú déanta ar a ról ó rialú imirce go bainistiú teorainneacha agus breis freagrachta á glacadh aici as coireacht trasteorann a chomhrac. Aithnítear Frontex anois mar cheann de bhunchlocha limistéar saoirse, slándála agus ceartais AE. Tháinig cuardach agus tarrtháil le bheith mar chuid dá shainordú nuair a tharlaíonn suíomhanna den chineál sin i gcomhthéacs faireachas muirí ar theorainneacha.

Is gníomhaireacht oibríochtúil é Frontex, agus breis agus 1500 oifigeach ó na Ballstáit imlonnaithe ar fud an AE aon tráth faoi leith. Chun feabhas a chur ar a chumas rian a choinneáil ar staideanna nua a athraíonn go tapa, oibríonn an t-ionad de chuid Frontex atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar na teorainneacha seachtracha 24 uair sa lá anois, seacht lá na seachtaine.


Bunús dlí agus cuntasacht

Bunaíodh Frontex, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, le Rialachán (AE) 2016/1624 an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach (IO L 251, 16.9.2016, lch. 1). Is i Vársá, an Pholainn atá Frontex suite.

Cé go dtagann an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta in ionad na Gníomhaireachta Eorpaí chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, tá an phearsantacht dhlítheanach chéanna aici agus tugtar an t-ainm céanna uirthi: Frontex.

Bíonn Frontex i dteagmháil leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh ar bhonn seasta. Déanann an Ghníomhaireacht gach iarracht le bheith trédhearcach ina gníomhaíochtaí, agus chuige sin bíonn an Stiúrthóir Feidhmiúcháin rannpháirteach agus a sholáthar faisnéise ar bhonn rialta in éisteachtaí i bParlaimint na hEorpa agus i gcruinnithe de chuid cruinnithe airí Chomhairle na hEorpa atá freagrach as gnóthaí baile agus imirce. Ar an gcaoi sin, comhlíonann Frontex a chuntasacht do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle mar údaráis bhuiséadacha.

Ina theannta sin, tá Frontex á mhaoirsiú ag Bord Bainistíochta ar a bhfuil ionadaí amháin ann ó gach Ballstát agus beirt ionadaí ón gCoimisiún (féach an t-alt thíos le haghaidh tuilleadh faisnéise). Amhail gach comhlacht AE, féadfaidh Frontex a bheith faoi réir iniúchtaí ag an gCúirt Iniúchóirí, nó imscrúduithe ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise, OLAF.

Is féidir teacht ar phríomhdhoiciméid (i mBéarla) eile a chumhdaíonn bunús dlí agus cuntasacht na Gníomhaireachta anseo:

Ionstraimí dlí

Cinntí an Bhoird Bainistíochta

Miontuairiscí an Bhoird Bainistíochta


Fís, Misean agus Luachanna

Ár bhFís
An Limistéar Eorpach Saoirse, Slándála agus Ceartais a Chosaint

Ár Misean
I gcomhar leis na Ballstáit, déanaimid deimhin de go bhfuil teorainneacha seachtracha ann atá sábháilte, ag feidhmiú go maith agus a thugann slándáil

Ár Luachanna

Táimid gairmiúil
Tá an t-eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha againn chun ár misean a chomhlíonadh go héifeachtach ar ardchaighdeán eiticiúil agus féachaimid le barr feabhais a bhaint amach i gcónaí inár gcuid feidhmíochta.

Léirímid meas
Aithnímid daoine, institiúidí agus a róil agus léirímid meas orthu nuair a chaithimid leo mar nithe atá luachmhar agus tábhachtach.

Féachaimid le comhar a bhaint amach
In éineacht le húdaráis náisiúnta ábhartha na mBallstát AE, le rannpháirtíocht páirtithe leasmhara eile déanaimid teorainneacha seachtracha an AE a bhainistiú agus féachaimid le comhar a bhaint amach le tíortha nach bhfuil san AE.

Le chéile, comhoibrímid agus saothraímid i gcomhar lena chéile ar fud na heagraíochta agus in éineacht le páirtithe leasmhara seachtracha chun spriocanna agus cuspóirí comhchoiteanna a bhaint amach.

Táimid cuntasach
Táimid iontaofa agus muid ag comhlíonadh ár bhfreagrachtaí inár gcuid oibre, tráthúlacht na hoibre sin agus cáilíocht na hoibre sin.

Is cás linn daoine
Mar ghníomhairí poiblí Eorpacha, oibrímid ar mhaithe leis na saoránaigh toisc gur cás linn daoine agus go gcreidimid i luachanna Eorpacha.


Bord Bainistíochta

Ceadaíonn an Bord Bainistíochta an buiséad agus fíoraíonn sé forghníomhú an bhuiséid sin, ceapann sé na Stiúrthóirí Feidhmiúcháin agus Leas-Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, agus cinntíonn sé trédhearcacht i gcás nósanna imeachta cinnteoireachta na Gníomhaireachta. Mar ionadaí dlíthiúil na Gníomhaireachta, tá gníomhaíochtaí an Stiúrthóra Feidhmiúcháin cuntasach don chomhlacht rialachais seo.

Ar an mBord Bainistíochta , a chruinníonn cúig huaire sa bhliain, tá ionadaithe ó cheannairí na n-údarás teorann sna 26 Bhallstát den AE atá faoi cheangal ag forálacha ar Limistéar Schengen, chomh maith le beirt chomhaltaí ón gCoimisiún Eorpach. Cuireann an Íoslainn, Lichtéinstéin, an Iorua agus an Eilvéis, nach Ballstáit den AE iad ach atá ina mbaill de Limistéar Schengen, ionadaí chuig an mBord Bainistíochta freisin, agus tá cearta teoranta vótála acu.

Tugtar cuireadh d’ionadaithe ón Ríocht Aontaithe agus ó Phoblacht na hÉireann chun páirt a ghlacadh i gcruinnithe de chuid an Bhoird Bainistíochta, ach níl aon cheart vótála acu de bharr a gcinnidh (roimh bhunú Frontex in 2004) le bheith rannpháirteach ar bhonn páirteach amháin i gcomhar Schengen.


Príomhfhreagrachtaí

Imscaradh allamuigh
Soláthraíonn an ghníomhaireacht oifigigh fhorfheidhmithe dlí ó na Ballstáit agus ó Thíortha Comhlachaithe Schengen do limistéir theorann seachtraí a bhfuil cúnamh breise ag teastáil uathu. Soláthraíonn sí soithí, eitleáin agus trealamh faireachais teorann dóibh freisin. Mar aon le rialú teorann, cumhdaíonn oibríochtaí Frontex cúraimí a bhaineann le sábháilteacht mhuirí, seiceálacha slándála, cuardach agus tarrtháil agus cosaint an chomhshaoil.

Anailís riosca
Déanann Frontex measúnú ar rioscaí do shlándáil teorann an Aontais. Forbraíonn sé léargas ar phatrúin agus treochtaí san imirce neamhrialta agus i ngníomhaíochtaí coiriúla trasteorann ag na teorainneacha seachtracha. Comhroinneann an ghníomhaireacht a cuid fionnachtana le tíortha an Aontais agus leis an gCoimisiún Eorpach agus úsáideann sí iad chun a gníomhaíochtaí amach anseo a phleanáil. Úsáidtear anailís riosca mar threoir i ngach gníomhaíocht de chuid Frontex.

Faireachán staide
Déanann Frontex faireachán leanúnach ar theorainneacha seachtracha an Aontais Eorpaigh, agus é ag tabhairt an eolais is deireanaí agus foláireamh do Bhallstáit an Aontais, do Thíortha Comhlachaithe Schengen, don Choimisiún Eorpach agus do ghníomhaireachtaí eile.

Measúnú leochaileachta
Déanann an ghníomhaireacht meastóireachtaí bliantúla ar a inniúla agus a ullmhaithe atá gach Ballstát agus gach tír ar Tír Chomhlachaithe Schengen í chun déileáil le dúshláin ag a dteorainneacha seachtracha, lena n-áirítear brú imirce. Imscarann Frontex oifigigh idirchaidrimh chuig Ballstáit an Aontais chun cabhrú leis an ngníomhaireacht léargas cuimsitheach a choimeád ar rialú teorann ar leibhéal an Aontais.

Comhar Eorpach i leith Fheidhmeanna an Gharda Cósta
Tacaíonn an ghníomhaireacht leis an gcomhar idir údaráis forfheidhmithe dlí, gníomhaireachtaí an Aontais agus údaráis chustaim ag teorainneacha muirí. Maidir leis na báid agus na heitleáin a imscartar ina cuid oibríochtaí, úsáidtear iad freisin chun faisnéis a bhailiú agus a chomhroinnt faoi rialú iascaigh, faoi thruailliú a bhrath agus faoi chomhlíonadh rialachán muirí.

Faisnéis a chomhroinnt faoi ghníomhaíochtaí coiriúla
Déanann an ghníomhaireacht an fhaisnéis a bhailítear ag na teorainneacha a chomhroinnt le húdaráis náisiúnta iomchuí, le Europol agus le gníomhaireachtaí Eorpacha eile. Áirítear leis sin faisnéis faoi dhaoine a bhfuil drochamhras ann go bhfuil siad ag gabháil do ghníomhaíochtaí coiriúla, amhail smuigleáil imirceach, gáinneáil ar dhaoine agus sceimhlitheoireacht.

Oibríochtaí fillte
Bíonn ag méadú ar an ról a imríonn Frontex i ndaoine nach bhfuil i dteideal fanacht san Aontas Eorpach a fhilleadh ar a dtír bhaile. Cé go gcabhraíonn an ghníomhaireacht leis na Ballstáit oibríochtaí fillte a chomhordú agus a mhaoiniú, féadfaidh sí oibríochtaí a sheoladh ar a tionscnamh féin freisin. Chun na críche sin, féadfaidh Frontex eitiltí a chairtfhostú agus suíocháin a chur in áirithe ar eitiltí tráchtála. Chomh maith leis sin, cabhraíonn an ghníomhaireacht leis na doiciméid riachtanacha taistil a fháil do na fillithe agus le saineolaithe a sholáthar chun cuidiú leis na hoibríochtaí fillte.

Caidreamh Seachtrach
Tá comhar le tíortha lasmuigh den Aontas agus de limistéar Schengen ina chuid dhílis de shainordú Frontex. Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí straitéiseacha atá ag an ngníomhaireacht freisin. Chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme an córas Eorpach um bainistiú comhtháite teorainneacha, déanann Frontex líonra comhpháirtíochtaí a fhorbairt agus a chothabháil le húdaráis teorann i stáit nach bhfuil san Aontas, go háirithe iad sin atá suite taobh leis an Aontas agus tíortha tionscnaimh agus idirthurais imirceach. Chomh maith leis sin, imscarann an ghníomhaireacht oifigigh idirchaidrimh chuig áiteanna lasmuigh den Aontas a dtéann imirce neamhrialta i bhfeidhm orthu.

Mearfhreagairt
Bíonn Frontex in ann gardaí teorann agus cósta agus trealamh a imscaradh go tapa chuig Ballstáit an Aontais agus chuig Tíortha Comhlachaithe Schengen a bhfuil éigeandáil ag bagairt orthu ag a dteorainneacha seachtracha. Ní mór do na Ballstáit suas le 1500 oifigeach a sholáthar ón mbuíon mearfhreagartha arna iarraidh sin ag an ngníomhaireacht.

Taighde agus Nuálaíocht
Tugann Frontex saineolaithe rialaithe teorann le chéile leis an lucht taighde agus tionscail chun a chinntiú go bhfreastalaítear leis an teicneolaíocht nua ar na riachtanais atá ag údaráis rialaithe teorann.

Oiliúint
Forbraíonn Frontex comhchaighdeáin oiliúna d’údaráis teorann ar mhaithe le hoideachas gardaí teorann agus cósta a chomhchuibhiú san Aontas agus i dTíortha Comhlachaithe Schengen. Is é an aidhm atá leis sin a áirithiú go dtiocfaidh taistealaithe ar chaighdeáin aonfhoirmeacha rialaithe teorann nuair a thrasnaíonn siad teorainn sheachtrach de chuid an Aontais. Fágann sé freisin gur féidir le gardaí teorann agus cósta ó thíortha difriúla oibriú go héifeachtach lena chéile agus iad imscartha in oibríochtaí Frontex.


Oibríochtaí Comhpháirteacha

Is iad oibríochtaí comhpháirteacha na gníomhaíochtaí is infheicthe de chuid na gníomhaireachta. Mar aon le báid, carranna, eitleáin agus trealamh eile a imscaradh, imscarann Frontex na céadta duine d’oifigigh theorann agus chósta chun cúnamh a thabhairt do Bhallstáit a bhfuil dúshláin ag bagairt orthu ag teorainneacha seachtracha an Aontais. Tugtar faoi na hoibríochtaí sin ag teorainneacha mara agus talún na hEorpa agus ag aerfoirt idirnáisiúnta. Cé go bhfuil Frontex ag brath go príomha ar Bhallstáit an Aontais agus ar Thíortha Comhlachaithe Schengen faoi láthair chun na sainoifigigh agus an trealamh a sholáthar a theastaíonn dá oibríochtaí, tá an ghníomhaireacht ag bogadh anois i dtreo a trealamh féin a ghlacadh ar léas agus a cheannach. Tá ag Frontex freisin 1 500 oifigeach ar a laghad is féidir a imscaradh laistigh de chúig lá chun déileáil le héigeandálaí ag teorainneacha na hEorpa.

Cé go dtacaíonn na hoibríochtaí ar muir atá ar siúl ag an ngníomhaireacht sa Mheánmhuir leis an Iodáil, leis an nGréig agus leis an Spáinn déileáil le brú imirce, cabhraíonn oibríochtaí uile na gníomhaireachta le dul i ngleic le cineálacha éagsúla coireachta trasteorann freisin. Tá cúraimí breise i gceist leis na hoibríochtaí ar muir, lena n-áirítear faireachán a dhéanamh ar thruailliú agus ar iascaireacht neamhdhleathach. Cuirtear na hoibríochtaí sin chun feidhme i gcomhar le gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais, go háirithe Europol, an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach.


Forfheidhmiú an dlí

Imríonn Frontex ról ríthábhachtach i slándáil inmheánach limistéar Schengen a neartú trí fhaireachán a dhéanamh ar a theorainneacha seachtracha, trí sheiceálacha slándála agus oibríochtaí fillte a sheoladh agus trí dhul i mbun comhair le húdaráis náisiúnta agus le Europol.

Rannchuidíonn Frontex leis an gcomhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta freisin trí chúnamh a thabhairt do na Ballstáit rialuithe a dhéanamh níos doichte ag na teorainneacha seachtracha agus trí thacú le sceimhlitheoirí eachtracha féideartha a bhrath. Tá na hoifigigh a n-imscarann Frontex iad oilte i ndaoine a bhféadfadh baint a bheith acu leis an sceimhlitheoireacht a bhrath.


An ról atá ag Frontex in oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála

Tá rannpháirtíocht in oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála mar thosaíocht ag Frontex ón tús agus cumhdaítear an rannpháirtíocht sin sa rialachán ón Aontas lenar cruthaíodh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach. Tá oibleagáid ar Frontex cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a thabhairt ar muir chun tacú le haon oibríochtaí tarrthála a thagann chun cinn le linn oibríochtaí faireachais teorann.

Bíonn gníomhaíochtaí cuardaigh agus tarrthála ina gcuspóir sonrach leis an bplean oibríochta do gach oibríocht ar muir de chuid Frontex freisin.

Idir 2015 agus 2017, rannchuidigh Frontex le 280 000 duine a tharrtháil sa Mheánmhuir.


Cearta bunúsacha

Cuid dhílis de ghníomhaíochtaí uile Frontex is ea cearta bunúsacha a urramú agus a chosaint. Cuirtear oiliúint ar fhoireann na gníomhaireachta agus ar na hoifigigh náisiúnta atá rannpháirteach in oibríochtaí Frontex maidir le cearta bunúsacha agus rochtain ar chosaint idirnáisiúnta sula n-imlonnaítear iad, agus is cuid dhílis de gach plean oibríochtúil an oibleagáid sáruithe féideartha ar chearta bunúsacha a thuairisciú.

Tuairiscíonn oifigeach um chearta bunúsacha atá neamhspleách i gcomhlíonadh a c(h)uid dualgas go díreach don Bhord Bainistíochta, agus comhoibríonn sé/sí leis an bhFóram Comhairleach um Chearta Bunúsacha. Cabhraíonn an Fóram Comhairleach leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus leis an mBord Bainistíochta le comhairle neamhspleách ar shaincheisteanna a bhaineann le cearta bunúsacha. Tá triúr ball bhuana ar an bhFóram Comhairleach, trí eagraíocht idirnáisiúnta, agus naoi n-eagraíocht na sochaí sibhialta a cheaptar le haghaidh téarma thrí bliana:

Comhaltaí buana:

 • Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)
 • An Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn (EASO)
 • Ardchoimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR)

Eagraíochtaí idirnáisiúnta:

 • Comhairle na hEorpa (CoE)
 • An Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (IOM)
 • An Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (OSCE)

Eagraíochtaí na sochaí sibhialta a ndéantar ionadaíocht ar a son faoi láthair:

 • An tIonad AIRE
 • Oifig na nInstitiúidí Eorpacha de chuid Amnesty (AI- EIO)
 • Caritas Europa
 • Coimisiún na nEaglaisí d’Imircigh san Eoraip (CCME)
 • An Chomhairle Eorpach um Dhídeanaithe agus Dheoraithe (ECRE)
 • Coimisiúin Idirnáisiúnta Saineolaithe Dlí (ICJ)
 • Seirbhís na nÍosánach do Dhídeanaithe (JRS)
 • Ardán le haghaidh Comhair Idirnáisiúnta ar Imircigh gan Doiciméid (PICUM)
 • Oifig na Croise Deirge AE (RCEU)

Ba cheart ceisteanna a bhaineann leis na réimsí a chumhdaítear ag an Oifig um Chearta bunúsacha a chur chuig FRO@frontex.europa.eu.

Gearáin

De réir an rialacháin lenar bunaíodh Frontex mar Gharda Teorann agus Cósta na hEorpa, tá an Ghníomhaireacht tar éis meicníocht gearán a bhunú chun go bhfuil duine ar bith a chreideann go ndearna oibríochtaí Frontex difear dá c(h)earta in ann sáruithe féideartha ar a c(h)earta a thuairisciú.

Má chreideann tú gur sáraíodh do chearta de bharr gníomhartha aon bhall foirne a bhí páirteach i ngníomhaíocht de chuid Frontex, is féidir leat gearán a dhéanamh.

Ní mór duit do ghearán a dhéanamh i scríbhinn, ach is féidir le duine eile cosúil le gaol nó dlíodóir an gearán a dhéanamh ar do shon. Is féidir le do ghearán a bheith i dteanga ar bith.

Chun gearán a chur isteach, lean an nasc a leanas.


Trédhearcacht agus faisnéis

Iarratais ar fhaisnéis

Ba cheart iarratais ar fhaisnéis, ceisteanna ginearálta agus sonracha faoi Frontex agus a chuid oibre, iarratais ar agallaimh, iarratais ar shonraí staidrimh, nó ceisteanna faoi thuarascálacha a foilsíodh ar ár suíomh gréasáin a sheoladh chuig:

question@frontex.europa.eu

Iarratais ar na meáin:

press@frontex.europa.eu

Rochtain Phoiblí ar Dhoiciméid

An creat dlí
Leagtar síos prionsabal na trédhearcachta agus cearta na ndaoine aonair chun rochtain a fháil ar dhoiciméid chomhlachtaí an AE in Airteagal 15 de CFAE agus in Airteagal 42 de Chairt um Chearta Bunúsacha an AE agus cuirtear an prionsabal sin chun feidhme le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001).

Leagtar béim an athuair ar an nasc idir Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 agus creat Frontex in Airteagal 74 den Rialachán um an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach.

Tá an creat inmheánach maidir le Rochtain Phoiblí ar Dhoiciméid atá a gcoimeád ag Frontex leagtha síos ag Cinneadh Bhord Bainistíochta Frontex Uimh. 25/2016 an 21 Meán Fómhair 2016.

Iarratais
Tá de cheart ag aon saoránach de chuid an Aontais Eorpaigh nó aon duine nádúrtha nó dlítheanach ar a bhfuil cónaí i mBallstát nó a bhfuil oifig chláraithe aige/aici doiciméid arna gcoimeád ag Frontex a rochtain, faoi réir na gcoinníollacha arna leagan síos i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.

Chun deimhniú a fháil go bhfuil de cheart agat iarratas a dhéanamh ar rochtain ar na doiciméid, ní mór go soláthrófá foirm aitheantais/cruthúnas gur ionadaí thú thar ceann duine dlítheanach a chónaíonn nó oifig chláraithe aige/aici san AE.

Cuir isteach d'iarratas mar cheangaltán ríomhphoist i bhformáid PDF, ASICE, ADOC, BDOC nó EDOC, agus é sínithe go leictreonach le ríomhshíniú cáilithe i gcomhréir le Rialachán eDIAS (Rialachán (AE) Uimh. 910/2014). Mura bhfuil na modhanna aitheantais sin ar fáil duit, iarrtar ort ceann díobh seo a leanas a chur ar fáil: cárta aitheantais/pas/cead cónaithe de chuid AE (daoine nádúrtha) nó seol isteach deimhniú ar chlárú d'eintitis i mBallstát de chuid an Aontais Eorpaigh mar aon le húdarú seachghníomhaíochta á údarú duit gníomhú thar ceann an eintitis (daoine dlítheanacha).

Chun gur féidir le Frontex an doiciméad/na doiciméid a bhfuil iarratas déanta agat ina leith a shainaithint, déan deimhin de go bhfuil d'iarratas chomh beacht agus is féidir.

Is féidir iarratais a chur isteach ar an bpost nó ar ríomhphost chuig:

An Oifig Trédhearcachta
Frontex
Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia

pad@frontex.europa.eu
o frontex@frontex.europa.eu

Próiseáil

 • Déanfar d'iarratas, ina bhfuil an cruthúnas incháilitheachta thuasluaite, a admháil agus a phróiseáil laistigh de 15 lá oibre dar tús an tráth a gclárófar d'iarratas
 • I gcásanna eisceachtúla, féadfar síneadh 15 lá oibre a chur leis an teorainn ama seo
 • Tugann Frontex freagra i scríbhinn
 • I gcás go ndiúltaítear d'iarratas go hiomlán nó go páirteach, cuirfidh Frontex an bonn cirt atá leis an gcinneadh sin ar fáil duit
 • Laistigh de 15 lá oibre tar éis duit freagra a fháil ó Frontex ag diúltú rochtain iomlán nó páirteach, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ar chinneadh tosaigh Frontex ach iarratas daingniúcháin a dhéanamh

Fógra um Chosaint Sonraí
Is í an Oifig Trédhearcachta an rialaitheoir sonraí arna bunú le Cinneadh Uimh. 25/2016 de chuid an Bhoird Bainistíochta an 21 Meán Fómhair 2016. Seoladh fisiciúil agus seoladh poist: Pl. Europejski 6 (00-844 Vársá- PL); ríomhphost: pad@frontex.europa.eu.

Féadtar teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí agdataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Chun Rialachán (AE) Uimh. 1049/2001a chomhlíonadh ní mór don rialaitheoir sonraí pearsanta a phróiseáil.

Is baill foirne tiomnaithe Frontex iad faighteoirí na sonraí ag próiseáil iarratais le haghaidh rochtain phoiblí ar dhoiciméid. Ní bheidh aon aistriú sonraí idirnáisiúnta ann. Coimeádfar na sonraí go ceann tréimhse chúig bliana, ón uair a dhúntar an comhad.

Tá ceart rochtana, coigeartaithe, srianaithe ar a gcuid sonraí agus chun agóid a dhéanamh i gcoinne a gcuid sonraí agus chun iad a scriosadh, chomh maith le hiniomparthacht sonraí a éileamh ag iarratasóirí. Tá iarratasóirí in ann a gcuid ceart a fheidhmiú tríd an Oifig Trédhearcachta agus féadfaidh siad gearán a thaisceadh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Is ceanglas reachtúil ó Rialachán (CE) Uimh  1049/2001 é soláthar na sonraí. Mura soláthraítear sonraí beidh iarratas do-ghlactha.

Ní dhéantar próiseas cinnteoireachta nó próifíliú uathoibrithe.


Déan teagmháil

Ginearálta
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

An Preas
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Doiciméid & Foilseacháin


Ilmheán

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information