Какво представлява Frontex?

Frontex — Европейската агенция за гранична и брегова охрана — е създадена през 2004 г., за да подпомага държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави в защитата на външните граници на пространството на ЕС за свободно движение. Тъй като е агенция на ЕС, Frontex се финансира от бюджета на ЕС, както и от вноски на асоциираните към Шенген държави. Планирано е до 2020 г. персоналът на Агенцията да достигне около 1 000 служители, почти една четвърт от които са командировани от държавите членки и ще се завърнат в националните си служби, след като изтече мандатът им във Frontex.

През 2016 г. Агенцията беше разширена и модернизирана, в резултат на което беше преобразувана в Европейската агенция за гранична и брегова охрана, натоварена с разширена роля, трансформирана от контрол на миграцията в управление на границите, както и с все по-големи отговорности в борбата с трансграничната престъпност. Днес Frontex е призната като един от крайъгълните камъни на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС. Към мандата на Агенцията бяха официално добавени и дейности по търсене и спасяване в ситуациите, когато необходимост от такива дейности възниква в контекста на наблюдението на морските граници.

Frontex е оперативна агенция с повече от 1 500 служители от държавите членки, разположени в целия ЕС във всеки един момент. За да повиши способността си да проследява нови и бързо развиващи се обстоятелства, ситуационният център на Frontex, който отговаря за наблюдението на външните граници, сега работи 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.


Правно основание и отчетност

Frontex — Европейската агенция за гранична и брегова охрана — е създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1). Седалището на Frontex е във Варшава, Полша.

Макар Европейската агенция за гранична и брегова охрана да заменя Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, тя запазва нейната юридическа правосубектност и запазва същото име: Frontex.

Frontex поддържа постоянен контакт с държавите членки и институциите на ЕС. Агенцията полага всички усилия да изпълнява дейностите си по прозрачен начин, като за тази цел изпълнителният директор участва редовно в изслушванията в Европейския парламент и в заседанията в рамките на Съвета на ЕС на министрите, отговарящи за вътрешните работи и миграцията, на които предоставя информация. По този начин Frontex изпълнява задължението си да се отчита пред Европейския парламент и Съвета като бюджетни органи.

На първо място, надзор върху работата на Frontex се упражнява от управителен съвет с участието на един представител на всяка държава членка и двама представители на Комисията (вж. следващия раздел за повече информация). Както всички останали органи на ЕС, Frontex може да бъде одитирана от Сметната палата, както и да бъде разследвана от Европейската служба за борба с измамите OLAF.

Някои ключови документи относно правното основание и отчетността на Агенцията можете да намерите (на английски език) тук:

Нормативни актове

Решения на управителния съвет

Протоколи от заседанията на управителния съвет


Визия, мисия и ценности

Нашата визия
Опазване на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие

Нашата мисия
Съвместно с държавите членки, ние гарантираме безопасни и добре функциониращи външни граници, които осигуряват сигурност

Нашите ценности

Ние сме професионалисти
Ние притежаваме необходимите знания, умения и компетентности, за да изпълняваме нашата мисия ефективно, с високи етични стандарти, и постоянно се стремим към високи постижения, за да подобряваме нашите резултати.

Ние проявяваме уважение
Ние признаваме хората, институциите и техните роли и проявяваме уважение, като ги третираме като ценни и важни.

Ние се стремим към сътрудничество
Заедно със съответните национални органи на държавите — членки на ЕС, и с участието на други заинтересовани страни ние управляваме външните граници на ЕС и се стремим към сътрудничество с държавите извън ЕС.

Заедно с тях работим в атмосфера на сътрудничество както в рамките на цялата организация, така и с външни заинтересовани страни, за да изпълняваме общи цели и задачи.

Ние носим отговорност
Ние изпълняваме надеждно, навременно и качествено задълженията в работата си.

Ние сме загрижени
Като служители на европейските институции ние служим на интересите на гражданите, тъй като сме загрижени за хората и вярваме в европейските ценности.


Управителен съвет

Управителният съвет одобрява бюджета и проверява изпълнението му, назначава изпълнителния директор и неговия заместник и осигурява прозрачността на процедурите на Агенцията за вземане на решения. Като законен представител на Агенцията, изпълнителният директор се отчита пряко за работата си пред този управителен орган.

Управителният съвет, който заседава пет пъти годишно, е съставен от представители на ръководителите на граничните органи на 26-те държави — членки на ЕС, обвързани от разпоредбите относно Шенгенското пространство, плюс двама членове на Европейската комисия. Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, които не са държави — членки на ЕС, но са асоциирани към Шенген държави, също излъчват свой представител в управителния съвет, но имат ограничени права на глас.

Представители на Обединеното кралство и Република Ирландия също са поканени да участват в заседанията на управителния съвет, но нямат право на глас поради тяхното решение (взето преди създаването на Frontex през 2004 г.) да участват само частично в шенгенското сътрудничество.


Основни отговорности

Разполагане на място
Агенцията осигурява служители на правоприлагащите органи от държавите членки и асоциираните към Шенген държави, които се нуждаят от допълнителна помощ, заедно с плавателни съдове, самолети и оборудване за наблюдение на границите. В допълнение към граничния контрол операциите на Frontex обхващат задачи, свързани с морската безопасност, проверките за сигурност, издирване и спасителни дейности и опазване на околната среда.

Анализ на риска
Frontex оценява рисковете за сигурността на границите на ЕС. Агенцията изгражда картина на моделите и тенденциите в незаконната миграция и трансграничните престъпни дейности по външните граници. Агенцията споделя констатациите си със страните от ЕС и Европейската комисия и ги използва за планиране на бъдещите си дейности. Всички дейности на Frontex се ръководят от анализ на риска.

Ситуационно наблюдение
Frontex постоянно следи външните граници на Европейския съюз, като предоставя актуализации и предупреждения до държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави, Европейската комисия и други агенции.

Оценка на уязвимостта
Агенцията извършва годишни оценки на капацитета и готовността на всяка държава членка и държавите, асоциирани към Шенген, за справяне с предизвикателствата по външните си граници, включително миграционния натиск. Frontex изпраща служители за връзка в държавите — членки на ЕС, които да помагат на агенцията да поддържа цялостна картина на граничния контрол на равнище ЕС.

Европейско сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана
Агенцията подкрепя сътрудничеството на правоприлагащите органи, агенциите на ЕС и митническите органи по морските граници. Наред с други дейности, плавателните съдове и въздухоплавателните средства, разположени в рамките на нейните операции, събират и споделят информация, която е приложима в областите на контрола на рибарството, откриването на замърсявания и контрола по спазването на регулаторните правила по отношение на морския транспорт.

Обмен на разузнавателна информация относно престъпни дейности
Агенцията споделя събраните по границите разузнавателни данни със съответните национални органи, Европол и други агенции на ЕС. Това включва информация относно лица, заподозрени в участие в престъпни дейности, например контрабанда на мигранти, трафик на хора и тероризъм.

Операции по връщане
Frontex играе все по-важна роля за връщането на лицата, които нямат право да останат в Европейския съюз, до родните им държави. Агенцията подпомага държавите членки при координирането и финансирането на операции по връщане, но също така може да ги стартира по собствена инициатива. За тази цел Frontex може да наема полети и да запазва места в търговски полети. Освен това агенцията помага за получаването на необходимите документи за пътуване на подлежащите на връщане лица и осигурява експерти, които да оказват съдействие при операциите по връщане.

Външни отношения
Сътрудничеството с държави извън ЕС и Шенгенското пространство е неразделна част от мандата на Frontex и е един от стратегическите приоритети за агенцията. За да се гарантира прилагането на европейското интегрирано управление на границите (ИУГ), Frontex разработва и поддържа мрежа от партньорства с гранични органи в държави извън ЕС, по-специално в съседни на ЕС държави и държави на произход и на транзитно преминаване на мигранти. Агенцията също така изпраща служители за връзка в държави извън ЕС, засегнати от незаконна миграция.

Бърза реакция
Frontex е в състояние бързо да разположи гранична и брегова охрана и оборудване за държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави, които са изправени пред извънредна ситуация по външните си граници. Държавите членки трябва да осигурят до 1 500 служители от резерва за бързо реагиране по искане на агенцията.

Научни изследвания и иновации
Frontex сближава експертите по граничен контрол с научните изследвания и промишлеността, за да се гарантира, че новите технологии отговарят на нуждите на граничните контролни органи.

Обучение
Frontex разработва общи стандарти за обучение на граничните органи с цел хармонизиране на образованието за гранична и брегова охрана в държавите от ЕС и държавите, асоциирани към Шенген. Целта е да се гарантира, че когато пътуващите преминават външна граница на ЕС, те ще се изправят пред единни стандарти за граничен контрол. Това също така дава възможност на граничната и бреговата охрана от различни държави да работят заедно ефикасно, докато участват в операции на Frontex.


Съвместни операции

Най-видими сред дейностите на Агенцията са съвместните операции. Frontex изпраща стотици гранични служители, отговарящи за бреговата охрана, както и плавателни съдове, автомобили и друго оборудване за подпомагане на държавите членки, изправени пред предизвикателства по външните граници на ЕС. Тези операции се провеждат по морските и сухопътните граници на Европа, както и на международните летища. Понастоящем Frontex разчита за своите операции главно на държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави да предоставят специализирани служители и оборудване, но агенцията е в процес на наемане и закупуване на собствено оборудване. Frontex също може да разчита на група от най-малко 1 500 служители, които могат да бъдат разположени на място в рамките на пет дни, за да се справят с извънредни ситуации по границите на Европа.

Макар че операциите на агенцията по море в Средиземноморието оказват подкрепа на Италия, Гърция и Испания за облекчаване на миграционния натиск, всички операции на агенцията помагат и за борба с различни форми на трансгранична престъпност. Морските операции включват допълнителни задачи, например следене на замърсяването и незаконния риболов. Те се осъществяват със сътрудничеството на други агенции на ЕС, по-специално Европол, Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) и Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA).


Правоприлагане

Frontex играе съществена роля за укрепване на вътрешната сигурност на Шенгенското пространство чрез наблюдение на външните му граници, провеждане на проверки за сигурност и операции по връщане и сътрудничество с националните власти и Европол.

Освен това Frontex допринася и за борбата с тероризма, като подпомага държавите членки при засилването на контрола по външните граници и оказването на подкрепа при откриването на потенциални чуждестранни бойци терористи. Служителите на Frontex, разположени на място, са обучени да откриват лица, които могат да бъдат свързани с терористични дейности.


Роля на Frontex в операции по издирване и спасяване

Участието в операции по издирване и спасяване винаги е било приоритет за Frontex и е заложено в регламента на ЕС за създаване на европейска гранична и брегова охрана. Frontex има задължението да предоставя техническа и оперативна помощ в морето в подкрепа на спасителните операции, които могат да възникнат по време на операциите по наблюдение на границите.

Дейностите по издирване и спасяване са също така конкретна цел на оперативния план за всяка морска операция на Frontex.

Между 2015 г. и 2017 г. Frontex допринесе за спасяването на 280 000 души в Средиземно море.


Основни права

Зачитането и защитата на основните права е в основата на всички дейности на Frontex. Персоналът на Агенцията и националните служители, участващи в операциите на Frontex, преминават обучение относно основните права и достъпа до международна закрила, преди да започнат работа, а задължението за докладване на потенциални нарушения на основните права е интегрирано във всички оперативни планове.

Служител по въпросите на основните права, който е независим при изпълнението на своите задължения, се отчита пряко пред управителния съвет и си сътрудничи с консултативния форум по основните права. Консултативният форум подпомага работата на изпълнителния директор и управителния съвет, като им предоставя независими съвети по въпросите на основните права. Той е съставен от трима постоянни членове, три международни организации и девет организации на гражданското общество, избрани с тригодишен мандат:

постоянни членове:

 • Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
 • Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
 • Служба на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН)

международни организации:

 • Съвет на Европа (СЕ)
 • Международна организация по миграция (МОМ)
 • Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

организации на гражданското общество, които са представени понастоящем:

 • AIRE Centre
 • Бюрото на Амнести Интернешънъл за европейските институции (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Комисия на църквите за мигрантите в Европа (CCME)
 • Европейски съвет за бежанците и живеещите в изгнание (ECRE)
 • Международна комисия на юристите (ICJ)
 • Служба на йезуитите за бежанците (JRS)
 • Платформа за международно сътрудничество по въпросите на недокументираните мигранти (PICUM)
 • Бюро на Червения кръст в ЕС (RCEU)

Запитвания относно областите, включени в отговорностите на служителя по въпросите на основните права, следва да се изпращат на електронен адрес: FRO@frontex.europa.eu

Жалби

В съответствие с Регламента за европейската гранична и брегова охрана, Агенцията е установила механизъм за подаване на жалби, за да се даде възможност на всички, които считат, че правата им са били засегнати от нейната дейност, да съобщават за възможни нарушения на правата им.

Ако считате, че правата Ви са били нарушени от действията на член на персонала, участващ в дейност на Frontex, можете да подадете жалба.

Жалбата Ви трябва да бъде в писмена форма, но друго лице, например роднина или адвокат, също може да я подаде вместо Вас. Жалбата Ви може да бъде написана на всеки език.

За да подадете жалба, използвайте тази връзка.


Прозрачност и информация

Искания за информация

Искания за информация, искания по общи и специфични въпроси относно Frontex и нейната работа, искания за интервюта, за статистически данни или въпроси относно доклади, публикувани на нашия уебсайт, трябва да се изпращат на електронен адрес:

question@frontex.europa.eu

Искания от страна на медии:

press@frontex.europa.eu

Публичен достъп до документи

Правна рамка
Принципът на прозрачност и правата на физическите лица на достъп до документи на органите на ЕС са уредени както в член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), така и в член 42 от Хартата на основните права на ЕС, и се упражняват по реда на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (Регламент (ЕО) № 1049/2001).

Връзката между Регламент (ЕО) № 1049/2001 и рамката на Frontex отново е подчертана в член 74 от Регламента за европейската гранична и брегова охрана.

Вътрешната рамка за публичен достъп до документи, съхранявани от Frontex, е определена с решение на управителния съвет на Frontex № 25/2016 от 21 септември 2016 г.

Заявления за достъп
Всеки гражданин на ЕС, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или е със седалище в ЕС, има право на достъп до документи, съхранявани от Frontex, при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

За да потвърдите, че имате право да подадете заявление за достъп до документите, трябва да предоставите форма на идентификация/доказателство за упълномощаване от юридическо лице, което пребивава или е със седалище в ЕС.

Изпратете искането си като прикачен файл по електронна поща във формат PDF, ASICE, ADOC, BDOC или EDOC, подписан по електронен път чрез квалифициран електронен подпис в съответствие с Регламента за електронната идентификация (eDIAS, Регламент (ЕС) № 910/2014). Ако не разполагате с такова средство за идентификация, представете лична карта/паспорт/разрешение за пребиваване в ЕС (за физически лица) или изпратете регистрацията на юридическото лице в държава — членка на ЕС, и пълномощно, което Ви дава право да действате от името на това юридическо лице (за юридически лица).

За да може Frontex да идентифицира документите, за които подавате заявление, уверете се, че заявлението Ви е възможно най-точно.

Заявленията могат да се изпращат по пощата или по електронна поща на адрес:

Transparency Office
Frontex
Pl. Europejski 6
00-844 Warsaw
Полша

pad@frontex.europa.eu или frontex@frontex.europa.eu

Разглеждане

 • Ще получите потвърждение за получаването на Вашето заявление, съдържащо изискваните доказателства за допустимост, и то ще бъде разгледано в срок от 15 работни дни, считано от датата на неговото регистриране.
 • В изключителни случаи този срок може да бъде удължен с 15 работни дни.
 • Frontex отговаря в писмена форма.
 • В случай на пълно или частично отхвърляне на заявлението Ви Frontex ще Ви предостави обосновка.
 • В срок от 15 работни дни след получаване на отговора на Frontex за отказ на пълен или частичен достъп можете да кандидатствате за преразглеждане на първоначалното решение на Frontex чрез потвърдително заявление.

Съобщение относно защитата на личните данни

Администратор на личните данни е Службата да прозрачност, създадена с решение на управителния съвет № 25/2016 от 21 септември 2016 г. Физически и пощенски адрес: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); електронен адрес: pad@frontex.europa.eu.

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните на електронен адрес: dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 администраторът на данни извършва обработване на лични данни.

Получатели на данните са компетентните членове на персонала на Frontex, които разглеждат заявления за публичен достъп до документи. Не се извършва международно предаване на данни. Данните ще се съхраняват за срок от пет години, който започва да тече от момента на приключване на преписката.

Заявителите имат право да искат достъп до данните, тяхното коригиране, ограничаване на обработването им, да възразяват срещу обработването или да искат изтриване на техните данни, а също така да искат преносимост на данните. Заявителите могат да упражняват правата си чрез Службата за прозрачност и могат да подават жалби пред Европейския надзорен орган по защита на данните.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 предоставянето на данните е законово изискване. Непредоставянето на данни е основание заявлението да бъде третирано като недопустимо.

Не се извършва автоматизиран процес на вземане на решения или профилиране.


За контакти

По общи въпроси
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Преса
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu

документи и публикации

Регламент (ЕС) 2016/1624 ha Европейския Парламент и на Cъвета от 14 септември 2016 година за европейската гранична и брегова охрана

Регламент (ЕС) 1052/2013 ha Европейския Парламент и на Cъвета от 22 октомври 2013 година за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur)

Регламент (ЕС) 656/2014 ha Европейския Парламент и на Cъвета от 15 май 2014 година за установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз

Регламент (ЕС) 2016/399 ha Европейския Парламент и на Cъвета от 9 март 2016 година относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

Директива 2008/115/ЕО ha Европейския Парламент и на Cъвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Програмен Документ

Годишен доклад

Европейски кодекс за добри практики на администрацията

Онлайн езикова политика

VEGA Наръчник:Деца на летищата

мултимедия

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information