Fís, Misean agus Luachanna


Ár bhFís

An Limistéar Eorpach Saoirse, Slándála agus Ceartais a Chosaint


Ár Misean

I gcomhar leis na Ballstáit, déanaimid deimhin de go bhfuil teorainneacha seachtracha ann atá sábháilte, ag feidhmiú go maith agus a thugann slándáil


Ár Luachanna

Táimid gairmiúil
Tá an t-eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha againn chun ár misean a chomhlíonadh go héifeachtach ar ardchaighdeán eiticiúil agus féachaimid le barr feabhais a bhaint amach i gcónaí inár gcuid feidhmíochta.

Léirímid meas
Aithnímid daoine, institiúidí agus a róil agus léirímid meas orthu nuair a chaithimid leo mar nithe atá luachmhar agus tábhachtach.

Féachaimid le comhar a bhaint amach
In éineacht le húdaráis náisiúnta ábhartha na mBallstát AE, le rannpháirtíocht páirtithe leasmhara eile déanaimid teorainneacha seachtracha an AE a bhainistiú agus féachaimid le comhar a bhaint amach le tíortha nach bhfuil san AE.

Le chéile, comhoibrímid agus saothraímid i gcomhar lena chéile ar fud na heagraíochta agus in éineacht le páirtithe leasmhara seachtracha chun spriocanna agus cuspóirí comhchoiteanna a bhaint amach.

Táimid cuntasach
Táimid iontaofa agus muid ag comhlíonadh ár bhfreagrachtaí inár gcuid oibre, tráthúlacht na hoibre sin agus cáilíocht na hoibre sin.

Is cás linn daoine
Mar ghníomhairí poiblí Eorpacha, oibrímid ar mhaithe leis na saoránaigh toisc gur cás linn daoine agus go gcreidimid i luachanna Eorpacha.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information