Cad is Frontex ann?

Bunaíodh Frontex, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, in 2004 chun cuidiú le Ballstáit AE agus le tíortha AE atá bainteach le Schengen chun teorainneacha seachtracha i limistéar saorghluaiseachta an AE a chosaint. Mar ghníomhaireacht AE, faigheann Frontex maoiniú ón mbuiséad AE agus ó ranníocaíochtaí ó Thíortha atá bainteach le Schengen. Faoin mbliain 2020, tá an Ghníomhaireacht le 1,000 ball foirne a fhostú, agus beagnach aon cheathrú acu sin ar iasacht ó Bhallstáit agus rachaidh siad ar ais chuig an tseirbhís náisiúnta tar éis dóibh a dtéarma ag Frontex a chríochnú.

Leathnaíodh an Ghníomhaireacht in 2016 agus uasghrádaíodh í chun bheith ina Gníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, agus leathnú déanta ar a ról ó rialú imirce go bainistiú teorainneacha agus breis freagrachta á glacadh aici as coireacht trasteorann a chomhrac. Aithnítear Frontex anois mar cheann de bhunchlocha limistéar saoirse, slándála agus ceartais AE. Tháinig cuardach agus tarrtháil le bheith mar chuid dá shainordú nuair a tharlaíonn suíomhanna den chineál sin i gcomhthéacs faireachas muirí ar theorainneacha.

Is gníomhaireacht oibríochtúil é Frontex, agus breis agus 1500 oifigeach ó na Ballstáit imlonnaithe ar fud an AE aon tráth faoi leith. Chun feabhas a chur ar a chumas rian a choinneáil ar staideanna nua a athraíonn go tapa, oibríonn an t-ionad de chuid Frontex atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar na teorainneacha seachtracha 24 uair sa lá anois, seacht lá na seachtaine.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information