Pysyvä joukko

Euroopan unionilla on ensimmäinen omaa virka-asua kantava yksikkö, eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvä joukko. Parhaan mahdollisen koulutuksen saaneet ja uusinta teknologiaa hyödyntävät Frontexin raja- ja merivartijat ovat valmiita vastaamaan rajoilla esiintyviin haasteisiin ja auttamaan Euroopan Schengen-alueen moitteettoman toiminnan varmistamisessa.

Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa avustaminen muuttoliikkeen hallinnassa, rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa ja palauttamistoimissa sekä kansallisten viranomaisten tukeminen, jotta rajanylitys olisi turvallista ja sujuvaa kaikille matkustajille.

Frontexin pysyvän joukon raja- ja merivartijat työskentelevät sen maan kansallisten viranomaisten alaisuudessa, johon heidät on lähetetty. Pysyvän joukon raja- ja merivartijoita voidaan sijoittaa EU:n jäsenvaltioiden ulkorajoille tai käyttää EU:n ulkopuolisessa maassa edellyttäen, että maa on tehnyt EU:n kanssa asemaa koskevan sopimuksen. Frontexin pysyvän joukon virkamiehet työskentelevät maa- ja meriulkorajoilla, kansainvälisillä lentokentillä sekä viraston päätoimipaikassa Varsovassa.

Pysyvän joukon muodostaminen on merkittävä saavutus Euroopan yhdentymisen historiassa. Sen perustaminen myös muuttaa Frontexia perustavanlaatuisesti – pian Frontexin työntekijöistä suurempi osa työskentelee kentällä kuin päätoimipaikassa Varsovassa, mikä tekee siitä aidosti operatiivisen EU:n toimijan.


Pääasialliset tehtävät

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvä joukko auttaa tekemään Schengen-alueesta, maailman suurimmasta vapaan liikkuvuuden alueesta, vahvemman ja kestävämmän kriisitilanteissa.

Pysyvän joukon pysyviin tehtäviin kuuluu avustaminen rajatarkastuksissa ja muuttoliikkeen hallinnassa, kuten kansalaisuuden varmentamisessa, rekisteröinnissä ja sormenjälkien ottamisessa. Pysyvän joukon virkailijat auttavat laittomien huumausaineiden, aseiden ja muun laittoman toiminnan jäljittämisessä rajoilla. Monet pysyvän joukon jäsenistä avustaa Euroopassa laittomasti oleskelevien ihmisten palauttamisessa. Pysyvän joukon virkailijoilla on toimeenpanovaltuudet suorittaa rajavalvontatehtäviä, ja he voivat kantaa ampuma-asetta.


Luokat

Pysyvä joukko koostuu neljästä toimihenkilöluokasta. Luokkiin kuuluvat Frontexin henkilöstö, jäsenvaltioista virastoon pitkä- ja lyhytaikaisiin tehtäviin lähetettävät virkailijat sekä reservi, joka voidaan ottaa käyttöön kriisitilanteissa.

Vuoteen 2027 mennessä Euroopan raja- ja merivartiostoon kuuluu 10 000 henkilöä, joista 3 000 on luokan 1 toimihenkilöitä eli Frontexin henkilöstöä. Loput 7 000 virkailijaa lähetetään EU:n jäsenvaltioista.

1. luokka: rajavartijat, jotka ovat suoraan Frontexin palvelukseen ottamia henkilöstön jäseniä ja jotka lähetetään säännöllisesti rajavalvontatehtäviin tehtävänkuvansa mukaisesti

2. luokka: jäsenvaltioista pitkäksi aikaa lähetetty henkilöstö

3. luokka: jäsenvaltioista lyhyeksi aikaa lähetetty henkilöstö

4. luokka: EU:n jäsenvaltioiden rajavartijoiden reservi, joka on Frontexin käytettävissä nopeissa raja-alueiden kriisitilanteissa.


Tehtävänkuvat ja urakehitys

Kaikki pysyvän joukon virkailijat saavat operaatioalueille lähettämiseen valmistavan peruskoulutuksen. Näin varmistetaan, että heillä on tarvittavat taidot yhdessä työskentelemiseen millä tahansa operaatioalueella ja että he noudattavat kaikilta osin sovellettavia EU:n lakeja ja eettisiä vaatimuksia.

Peruskoulutuksen jälkeen pysyvän joukon virkailijat osallistuvat säännöllisesti erityyppiseen erityiskoulutukseen.

Virkailijat voivat erikoistua esimerkiksi väärennettyjen asiakirjojen tunnistamiseen, palautusoperaatioissa avustamiseen tai varastettujen autojen havaitsemiseen. Jotkin virkailijat taas voivat työskennellä tietojen keräämisen tai rikollisverkostoja koskevien tietojen keräämisen parissa.

Pysyvän joukon virkailijoilla on koko uransa ajan mahdollisuus hankkia kokemustaan vastaavia uusia tehtävänkuvia, mutta myös suorittaa kokonaan uusia tehtäviä, minkä ansiosta he voivat saada kattavaa kokemusta yhdennetystä rajaturvallisuudesta.Oikeusperusta

Pysyvä joukko perustettiin eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 13. marraskuuta 2019 annetulla asetuksella (EU) 2019/1896.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information