Τι είναι ο Frontex;

Ο Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να συνδράμει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν στην προστασία των εξωτερικών συνόρων του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ. Ως οργανισμός της ΕΕ, ο Frontex χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και από συνεισφορές των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν. Έως το 2020, ο Οργανισμός θα απασχολεί περίπου 1.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τέταρτο είναι αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη και θα επιστρέψουν στην εθνική τους υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους στον Frontex.

Το 2016, ο Οργανισμός επεκτάθηκε και αναβαθμίστηκε σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με διευρυμένο ρόλο που περιελάμβανε, πέραν του ελέγχου της μετανάστευσης, τη διαχείριση των συνόρων και αυξημένες αρμοδιότητες στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Σήμερα ο Frontex αναγνωρίζεται ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ. Στην εντολή του έχουν συμπεριληφθεί επισήμως και αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης, κάθε φορά που προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις στο πλαίσιο της επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων.

Ο Frontex είναι ένας επιχειρησιακός οργανισμός, με περισσότερους από 1 500 αξιωματικούς από κράτη μέλη που επιχειρούν σε ολόκληρη την ΕΕ ανά πάσα στιγμή. Για την ενίσχυση της ικανότητάς του να παρακολουθεί νέες και ραγδαία εξελισσόμενες συνθήκες το κέντρο επιχειρήσεων του Frontex, που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων, πλέον λειτουργεί σε καθημερινή και 24ωρη βάση.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information