Νομική βάση και υποχρέωση λογοδοσίας

Ο Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1). Η έδρα του Frontex βρίσκεται στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Μολονότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής αντικαθιστά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την ίδια νομική προσωπικότητα και είναι γνωστός με την ίδια ονομασία: Frontex.

Ο Frontex βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι διαφανής στις δραστηριότητές του και, για τον σκοπό αυτό, ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει και συνεισφέρει τακτικά στις ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τις εσωτερικές υποθέσεις και τη μετανάστευση. Με τον τρόπο αυτό, ο Frontex εκπληρώνει την υποχρέωση λογοδοσίας του έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών.

Πάνω απ’ όλα, ο Frontex εποπτεύεται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος και δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής (βλέπε ενότητα κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες). Όπως συμβαίνει με όλους τους οργανισμούς της ΕΕ, ο Frontex μπορεί επίσης να υπόκειται σε λογιστικούς ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή σε έρευνες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Περαιτέρω βασικά έγγραφα που καλύπτουν τη νομική βάση και την υποχρέωση λογοδοσίας του Οργανισμού είναι διαθέσιμα εδώ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

στα αγγλικά:

Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information