Основни отговорности


Разполагане на място

Агенцията осигурява служители на правоприлагащите органи от държавите членки и асоциираните към Шенген държави, които се нуждаят от допълнителна помощ, заедно с плавателни съдове, самолети и оборудване за наблюдение на границите. В допълнение към граничния контрол операциите на Frontex обхващат задачи, свързани с морската безопасност, проверките за сигурност, издирване и спасителни дейности и опазване на околната среда.


Анализ на риска

Frontex оценява рисковете за сигурността на границите на ЕС. Агенцията изгражда картина на моделите и тенденциите в незаконната миграция и трансграничните престъпни дейности по външните граници. Агенцията споделя констатациите си със страните от ЕС и Европейската комисия и ги използва за планиране на бъдещите си дейности. Всички дейности на Frontex се ръководят от анализ на риска.


Ситуационно наблюдение

Frontex постоянно следи външните граници на Европейския съюз, като предоставя актуализации и предупреждения до държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави, Европейската комисия и други агенции.


Оценка на уязвимостта

Агенцията извършва годишни оценки на капацитета и готовността на всяка държава членка и държавите, асоциирани към Шенген, за справяне с предизвикателствата по външните си граници, включително миграционния натиск. Frontex изпраща служители за връзка в държавите — членки на ЕС, които да помагат на агенцията да поддържа цялостна картина на граничния контрол на равнище ЕС.


Европейско сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана

Агенцията подкрепя сътрудничеството на правоприлагащите органи, агенциите на ЕС и митническите органи по морските граници. Наред с други дейности, плавателните съдове и въздухоплавателните средства, разположени в рамките на нейните операции, събират и споделят информация, която е приложима в областите на контрола на рибарството, откриването на замърсявания и контрола по спазването на регулаторните правила по отношение на морския транспорт.


Обмен на разузнавателна информация относно престъпни дейности

Агенцията споделя събраните по границите разузнавателни данни със съответните национални органи, Европол и други агенции на ЕС. Това включва информация относно лица, заподозрени в участие в престъпни дейности, например контрабанда на мигранти, трафик на хора и тероризъм.


Операции по връщане

Frontex играе все по-важна роля за връщането на лицата, които нямат право да останат в Европейския съюз, до родните им държави. Агенцията подпомага държавите членки при координирането и финансирането на операции по връщане, но също така може да ги стартира по собствена инициатива. За тази цел Frontex може да наема полети и да запазва места в търговски полети. Освен това агенцията помага за получаването на необходимите документи за пътуване на подлежащите на връщане лица и осигурява експерти, които да оказват съдействие при операциите по връщане.


Външни отношения

Сътрудничеството с държави извън ЕС и Шенгенското пространство е неразделна част от мандата на Frontex и е един от стратегическите приоритети за агенцията. За да се гарантира прилагането на европейското интегрирано управление на границите (ИУГ), Frontex разработва и поддържа мрежа от партньорства с гранични органи в държави извън ЕС, по-специално в съседни на ЕС държави и държави на произход и на транзитно преминаване на мигранти. Агенцията също така изпраща служители за връзка в държави извън ЕС, засегнати от незаконна миграция.


Бърза реакция

Frontex е в състояние бързо да разположи гранична и брегова охрана и оборудване за държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави, които са изправени пред извънредна ситуация по външните си граници. Държавите членки трябва да осигурят до 1 500 служители от резерва за бързо реагиране по искане на агенцията.


Научни изследвания и иновации

Frontex сближава експертите по граничен контрол с научните изследвания и промишлеността, за да се гарантира, че новите технологии отговарят на нуждите на граничните контролни органи.


Обучение

Frontex разработва общи стандарти за обучение на граничните органи с цел хармонизиране на образованието за гранична и брегова охрана в държавите от ЕС и държавите, асоциирани към Шенген. Целта е да се гарантира, че когато пътуващите преминават външна граница на ЕС, те ще се изправят пред единни стандарти за граничен контрол. Това също така дава възможност на граничната и бреговата охрана от различни държави да работят заедно ефикасно, докато участват в операции на Frontex.


ETIAS

Frontex играе ключова роля в създаването на новата Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). След като започне да функционира през 2023 г., пътуващите без визи от над 60 държави ще трябва да кандидатстват за разрешение за пътуване от ETIAS, преди да започнат пътуването си в Шенгенското пространство на Европа. Frontex отговаря за управлението на централното звено на ETIAS, което ще функционира 24/7 за обработване на заявленията в тясно сътрудничество с националните звена на държавите членки и ще подпомага както пътниците, така и превозвачите.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information