Grundläggande rättigheter

Respekt för och skydd av grundläggande rättigheter är kärnan i all verksamhet inom Frontex. Byråns anställda och nationella tjänstemän som deltar i Frontex operativa verksamhet får utbildning om grundläggande rättigheter och tillgång till internationellt skydd innan de utstationeras, samtidigt som kravet att rapportera potentiella överträdelser av grundläggande rättigheter är införlivat i varje operativ plan.

Ett ombud för grundläggande rättigheter som är oberoende i utövandet av sina plikter rapporterar direkt till styrelsen och samarbetar med det rådgivande forumet för grundläggande rättigheter. Det rådgivande forumet ger verkställande direktören och styrelsen oberoende rådgivning i frågor som rör grundläggande rättigheter. Forumet består av tre permanenta medlemmar, tre internationella organisationer och nio civilsamhällesorganisationer som väljs för en treårsperiod.

Permanenta medlemmar:

 • Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
 • Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
 • FN:s höge flyktingkommissarie (UNHCR)

Internationella organisationer:

 • Europarådet
 • Internationella organisationen för migration (IOM)
 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Civilsamhällesorganisationer som deltar för närvarande:

 • AIRE Centre
 • Amnesty Internationals EU-kontor (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME)
 • Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna (ECRE)
 • Internationella juristkommissionen (ICJ)
 • Jesuit Refugee Service (JRS)
 • Plattformen för internationellt samarbete om papperslösa migranter (Picum)
 • Röda korsets EU-kontor (RCEU)

Frågor om de områden som ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för kan ställas till FRO@frontex.europa.eu


Klagomål

I enlighet med förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning har Frontex skapat ett system för klagomål, så att vem som helst som upplever att hans eller hennes rättigheter har påverkats av dess insatser kan rapportera att hans eller hennes rättigheter kan ha kränkts.

Om du anser att dina rättigheter har kränkts på grund av insatser utförda av personal som deltar i Frontex arbete, kan du lämna ett klagomål.

Ditt klagomål måste vara skriftligt, men en annan person, t.ex. en släkting eller en advokat, kan också lämna in klagomålet på dina vägnar. Ditt klagomål kan lämnas på vilket språk som helst.

För att lämna ett klagomål, klicka på denna länk.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information