Grundläggande rättigheter

Respekten för och skyddet av de grundläggande rättigheterna är en ovillkorlig och väsentlig förutsättning för en effektiv integrerad gränsförvaltning. Frontex följer strikt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt relevanta internationella och människorättsliga instrument, däribland konventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 1951 och dess protokoll från 1967.

De grundläggande rättigheterna är en integrerad del i Frontex uppförandekod, i den gemensamma läroplanen för gränsbevakningstjänstemän och även i mer specialiserade utbildningar, t.ex. för sjö- och landgränsbevakningstjänstemän eller för övervakare av återvändande med tvång. Dessa policyer och riktlinjer ger en fördjupad förståelse av de grundläggande rättigheterna och gör det möjligt för personalen att identifiera eventuella kränkningar.

Före utplacering får varje person som anställs vid Frontex, liksom gränsbevakningstjänstemän och relevanta myndighetsanställda från de medlemsstater som deltar i Frontex insatser, utbildning om de grundläggande rättigheterna. Utbildningen är särskilt inriktad på områdena tillgång till internationellt skydd, respekt för principen om ”non-refoulement” och, i förekommande fall, sök- och räddningsinsatser. Grundläggande rättigheter ingår alltid i de operativa genomgångarna för tjänstemän inom den stående styrkan. Skyddsåtgärder och skyldigheter i fråga om rapportering av eventuella kränkningar av grundläggande rättigheter integreras dessutom i alla operativa planer.

År 2011 inrättades dels tjänsten som ombud för grundläggande rättigheter, dels ett rådgivande forum för grundläggande rättigheter, som båda integrerades i byråns organisationsstruktur efter ändringarna av Frontexförordningen. I förordning (EU) 2019/1896 föreskrivs en förstärkning av mandatet och kapaciteten för byrån och ombudet för grundläggande rättigheter.

De viktigaste delarna i Frontex system för skydd och övervakning av grundläggande rättigheter är följande:

  • Strategin för grundläggande rättigheter -, den vägledande ram som tjänar till att anpassa byråns verksamhet till standarder och principer för grundläggande rättigheter.
  • Rapporteringsförfarandet vid allvarliga incidenter (SIR) -, som bygger på kravet att alla deltagare i Frontex operativa verksamhet omedelbart måste rapportera eventuella kränkningar av de grundläggande rättigheterna, inklusive överträdelser av EU:s regelverk, internationell rätt och Frontex uppförandekod. De rapporter om allvarliga incidenter som har anknytning till grundläggande rättigheter hanteras av kontoret för grundläggande rättigheter.
  • Systemet för klagomål -, som gör det möjligt för enskilda personer att lämna in klagomål när de direkt påverkats av ageranden eller underlåtenhet att agera från personal som deltar i Frontex verksamhet, och som anser att de egna grundläggande rättigheterna kränkts.
  • Det rådgivande forumet för grundläggande rättigheter, - som förser byrån med oberoende rådgivning i frågor som rör respekt för samt skydd och främjande av grundläggande rättigheter i alla delar av Frontex verksamhet.
  • En tillsynsmekanism för bruk av våld - som ger en ram för att övervaka tillämpningen av bestämmelserna om byråns ordinarie personals, inbegripet den stående styrkans, bruk av våld, och som medför en rapporteringsskyldighet vid incidenter under vilka våld brukats.

Ombudet för grundläggande rättigheter har i uppdrag att övervaka Frontex genomförande av sina skyldigheter i fråga om grundläggande rättigheter i enlighet med EU-rätten och internationell rätt och att ge råd till den verkställande direktören i frågor som rör grundläggande rättigheter. Ombudet för grundläggande rättigheter och personalen vid kontoret för grundläggande rättigheter har en oberoende roll inom byrån, vilket är en förutsättning för att de ska kunna stödja Frontex arbete ur ett människorättsperspektiv och stärka respekten för samt skyddet och främjandet av grundläggande rättigheter. För att effektivt övervaka byråns efterlevnad av de grundläggande rättigheterna kan ombudet för grundläggande rättigheter genomföra utredningar, och då ha tillträde till alla områden där byråns operativa verksamhet bedrivs, samt genomföra regelbundna besök på plats.

Ombudet för grundläggande rättigheter avger yttranden om Frontex verksamhet, både på politisk och operativ nivå samt när det gäller byråns samarbete med dess partner. Ombudet identifierar utmaningar på området grundläggande rättigheter och eventuella kränkningar av dem, eller situationer där det finns risk för en sådan kränkning. Ombudet för grundläggande rättigheter informerar och ger råd till den verkställande direktören om eventuella kränkningar av de grundläggande rättigheterna inom ramen för byråns verksamhet. Ombudet utses av och rapporterar direkt till styrelsen, i enlighet med förordning (EU) 2019/1896. Ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för hanteringen av de klagomål som tas emot via Frontex system för klagomål och de rapporter om allvarliga incidenter som rör eventuella kränkningar av grundläggande rättigheter inom ramen för Frontex verksamhet. Ombudet för grundläggande rättigheter bistås också av övervakare av grundläggande rättigheter, som utför sina arbetsuppgifter på ett oberoende sätt i förhållande till byrån och fortlöpande övervakar efterlevnaden samt bedömer hur de grundläggande rättigheterna respekteras i de olika delarna av verksamheten.

I enlighet med artikel 109.4 i förordning (EU) 2019/1896 offentliggör ombudet för grundläggande rättigheter årsrapporter om verksamheten vid kontoret för grundläggande rättigheter. Årsrapporterna ger en bild av det aktuella läget när det gäller genomförandet av grundläggande rättigheter i byråns operativa verksamhet och graden av överensstämmelse med strategin för grundläggande rättigheter.

2020 års rapport från ombudet för grundläggande rättigheter.

Övervakarna av grundläggande rättigheter, som enligt förordning (EU) 2019/1896 ska vara ordinarie personal vid Frontex, utplaceras till de operativa områdena av ombudet för grundläggande rättigheter. De övervakar och bedömer efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna i Frontex verksamhet, bistår med råd och stöd i detta avseende samt bidrar till att främja grundläggande rättigheter som en del av den europeiska integrerade gränsförvaltningen. Övervakarna är en central del av Frontex system för övervakning av de grundläggande rättigheterna. De fungerar som en ”förlängd arm” åt ombudet för grundläggande rättigheter på fältet och bistår byrån i arbetet med att uppfylla skyldigheterna i fråga om grundläggande rättigheter.

Övervakarna observerar Frontex verksamhet och dokumenterar hur de standarder som är tillämpliga på området grundläggande rättigheter efterlevs. De övervakar förfarandena för gränsförvaltning och återvändande och den miljö där de genomförs, samtidigt som de informerar om utmaningar, risker och möjligheter i samband med främjandet av EU-rätten och internationell rätt. I detta sammanhang samarbetar övervakarna med Frontex för att samordna personalen och rapporterar eventuella farhågor till ombudet för grundläggande rättigheter.

Ombudet för grundläggande rättigheter kan även utse övervakarna av grundläggande rättigheter till övervakare av återvändande med tvång, en roll som innebär att de observerar och rapporterar om återvändandeinsatser som samordnas eller stöds av Frontex. Denna reserv av övervakare inrättades i egenskap av kompletterande mekanism till de nationella övervakningssystemen.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information