Rättslig grund och ansvarsskyldighet

Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, inrättades genom förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1). Frontex har sitt säte i Warszawa i Polen.

Byrån heter i dag Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i stället för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, men den har samma rättskapacitet och samma kortnamn: Frontex.

Frontex har kontinuerlig kontakt med medlemsstaterna och EU-institutionerna. I sitt arbete strävar byrån hela tiden efter öppenhet, och därför deltar verkställande direktören regelbundet i utfrågningar samt lämnar information till Europaparlamentet och rådets möten för inrikes- och migrationsministrar. På så sätt förblir Frontex ansvarsskyldig inför Europaparlamentet och rådet, som är byråns budgetmyndigheter.

Frontex kontrolleras av en styrelse där en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen ingår (se avsnittet nedan för mer information). Såsom är fallet med alla EU-organ kan Frontex också bli föremål för Europeiska revisionsrättens revisioner eller utredas av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Viktiga dokument om byråns rättsliga grund och ansvarsskyldighet hittar du här:

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

På engelska:

Styrelsebeslut

Protokoll från styrelsens möten

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information