Dostop javnosti do dokumentov


Pravni okvir

Načelo preglednosti in pravice posameznikov do dostopa do dokumentov organov EU so določene v členu 15 PDEU in členu 42 Listine EU o temeljnih pravicah ter se izvajajo na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (Uredba (ES) št. 1049/2001).

Povezava Uredbe (ES) št. 1049/2001 z okvirom agencije Frontex je poudarjena v členu 74 uredbe o evropski mejni in obalni straži.

Notranji okvir za dostop javnosti do dokumentov agencije Frontex je določen s Sklepom upravnega odbora agencije Frontex št. 25/2016 z dne 21. septembra 2016.


Prošnje

Vsak državljan EU ter vse fizične ali pravne osebe, ki prebivajo ali imajo sedež v EU, imajo pravico do dostopa do dokumentov agencije Frontex v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (ES) št. 1049/2001.

Da bi potrdili, da imate pravico zaprositi za dostop do dokumentov, morate predložiti osebni dokument/dokazilo svojega pooblaščenca za pravno osebo, da prebivate ali imate sedež v EU.

Prošnjo predložite kot prilogo k elektronskemu sporočilu v obliki dokumenta PDF, ASICE, ADOC, BDOC ali EDOC, elektronsko podpisano z uporabo veljavnega elektronskega podpisa v skladu z uredbo eIDAS (Uredba (EU) št. 910/2014). Če nimate na voljo tega sredstva za identifikacijo, predložite osebno izkaznico/potni list/dovoljenje za prebivanje za EU (fizične osebe) ali registracijo svojega podjetja v državi članici EU in pooblastilo, ki dokazuje, da delujete v imenu tega subjekta (pravne osebe).

Da bi lahko agencija Frontex ugotovila, na kateri dokument se prošnja nanaša, zagotovite, da je prošnja čim natančnejša.

Vloge je treba oddati tukaj ali po pošti:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Obravnava

  • Vaša prošnja, ki vsebuje zgoraj navedeno dokazilo o izpolnjevanju pogojev, bo sprejeta in obravnavana v 15 delovnih dneh od datuma njene zabeležbe.
  • Izjemoma se ta rok lahko podaljša za 15 delovnih dni.
  • Agencija Frontex pošlje pisni odgovor.
  • Če bo vaša prošnja v celoti ali delno zavrnjena, bo agencija posredovala utemeljitev.
  • Če vam je agencija v svojem odgovoru dostop v celoti ali delno zavrnila, lahko v 15 dneh po prejemu tega odgovora s potrdilno prošnjo zaprosite, da agencija Frontex svojo prvotno odločitev ponovno prouči.

Obvestilo o varstvu podatkov

Upravljavec podatkov je Urad za preglednost, ki je bil ustanovljen na podlagi Sklepa upravnega odbora št. 25/2016 z dne 21. septembra 2016. Fizični in elektronski naslov: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); elektronski naslov: pad@frontex.europa.eu.

Z upravljavcem podatkov lahko stopite v stik na naslovu dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Upravljavec podatkov mora zaradi skladnosti z Uredbo (ES) št. 1049/2001 osebne podatke obdelati.

Prejemniki podatkov so specializirani člani osebja agencije Frontex, ki obravnavajo prošnjo za dostop javnosti do dokumentov. Mednarodni prenos podatkov se ne izvaja. Podatki se hranijo pet let od trenutka zaprtja spisa.

Prosilci imajo pravico dostopa, popravka, omejitve, ugovora in izbrisa svojih podatkov, imajo pa tudi pravico, da zahtevajo njihovo prenosljivost. Prosilci lahko svoje pravice uveljavljajo prek Urada za preglednost, lahko pa vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

Zagotavljanje podatkov je zakonska obveznost, določena na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001. Če prosilec podatkov ne predloži, postane prošnja nedopustna.

Postopek sprejemanja odločitev ali oblikovanje profilov se samodejno ne izvaja.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information