Vízia, Poslanie a Hodnoty


Naša vízia

Chrániť európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.


Naše poslanie

Spolu s členskými štátmi zabezpečovať bezpečné a dobre fungujúce vonkajšie hranice, ktoré sú zárukou bezpečnosti.


Naše hodnoty

Sme odborníci
Máme vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na efektívne plnenie nášho poslania s vysokými etickými normami a neustále sa usilujeme o excelentnosť s cieľom zlepšovať našu výkonnosť.

Sme ohľaduplní
Vážime si ľudí, inštitúcie a ich úlohy a rešpektujeme ich ako hodnotných a dôležitých partnerov.

Snažíme sa spolupracovať
Spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a za účasti ďalších zainteresovaných strán riadime vonkajšie hranice EÚ a usilujeme sa o spoluprácu s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ.

Spoločnými silami rozvíjame spoluprácu v rámci organizácie, ako aj s externými zainteresovanými stranami, s cieľom dosiahnuť spoločné ciele a zámery.

Sme zodpovední
Sme spoľahliví pri plnení svojich pracovných povinností, vykonávame ich načas a kvalitne.

Staráme sa
Ako európski verejní zástupcovia slúžime záujmom občanov, pretože nám záleží na ľuďoch a veríme v európske hodnoty.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information