Úvod

Agentúra Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – zohráva kľúčovú úlohu v úsilí zaistiť v Európe priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Podpora poskytovaná agentúrou Frontex na vonkajších hraniciach pomáha zabezpečovať voľný pohyb bez kontrol na vnútorných hraniciach, ktorý je pre mnohých z nás samozrejmosťou.

Ide o veľkú zodpovednosť a to je dôvod, prečo EÚ agentúru Frontex posilnila, umožnila nám stať sa prvou uniformovanou službou v Európe a poskytla nám prostriedky, ktoré môžeme použiť na vybudovanie vlastnej rezervy zariadení, aby sme mohli prispievať k rozvoju integrovaného riadenia hraníc Európy.

Agentúra Frontex má tri strategické ciele: zníženie zraniteľnosti vonkajších hraníc na základe komplexnej situačnej informovanosti, zaistenie bezpečných, zabezpečených a dobre fungujúcich vonkajších hraníc EÚ a plánovanie a udržiavanie kapacít európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Tvrdo pracujeme na tom, aby sme mohli vystupovať ako čoraz spoľahlivejší partner a poskytovať krajinám EÚ rozličné služby. Našu čoraz intenzívnejšiu operačnú prítomnosť na vonkajších hraniciach EÚ podporia regionálne zastúpenia rozmiestnené po celej Európe.
V horizonte niekoľkých rokov bude mať agentúra Frontex 10 000 príslušníkov pobrežnej a pohraničnej stráže, ktorí budú európskym krajinám pomáhať pri kontrole hraníc a riadení migrácie.

Keď bude mať agentúra vlastných príslušníkov pohraničnej stráže a využívať vlastné vybavenie, nebude už len reagovať na nové núdzové situácie, ale stane sa z nej spoľahlivý partner vnútroštátnych orgánov v celej Európe pri riešení rôznych problémov na hraniciach štátov. Zároveň sa rozšíri jej úloha pri riadení rastúceho toku legitímnych cestujúcich cez vonkajšie hranice EÚ a posilní sa jej úloha v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti.

Agentúra Frontex monitoruje, čo sa deje na vonkajších hraniciach, kde môže byť potrebná podpora a ako treba reagovať. Agentúra môže na základe svojich každoročných posúdení pripravenosti Európy z hľadiska zvládania výziev na hraniciach navrhovať zapojenie ďalších expertov v oblasti riadenia hraníc alebo použitie ďalších zariadení pri riešení potenciálnych nedostatkov.

Účinná kontrola hraníc a riadenie migrácie si vyžadujú spoluprácu. Agentúra Frontex vystupuje ako strážca aj ako hybná sila integrovaného riadenia hraníc (IBM) v Európe. Základným prvkom pri riadení vonkajších hraníc, riešení výziev v oblasti migrácie a zaisťovaní bezpečnosti Európy sú jednotné pravidlá a normy. Agentúra Frontex bude spolu s vnútroštátnymi orgánmi, inštitúciami, agentúrami EÚ a ďalšími organizáciami vykonávať stratégiu IBM na európskej aj vnútroštátnej úrovni.

Pri všetkom, čo robíme, máme na zreteli bezpečnosť a pohodlie občanov a sme hrdí na to, čo sme dosiahli. Zároveň si však uvedomujeme, že pred nami stojí množstvo výziev. Sme odhodlaní im čeliť a v cennej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi, inštitúciami EÚ a mnohými partnermi sa usilovať o slobodu a bezpečnosť každého človeka v Európe.

Fabrice Leggeri
Výkonný riaditeľ agentúry FrontexWe use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information