Právny základ a zodpovednosť

Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, bola zriadená nariadením (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1). Sídlo agentúry sa nachádza vo Varšave v Poľsku.

Aj keď Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž nahrádza Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, agentúra má rovnakú právnu subjektivitu a označuje sa tým istým názvom: Frontex.

Frontex je v neustálom kontakte s členskými štátmi a inštitúciami EÚ. Agentúra sa v maximálnej miere usiluje konať transparentne a na tento účel sa výkonný riaditeľ pravidelne zúčastňuje na vypočutiach Európskeho parlamentu a zasadnutiach Rady EÚ na úrovni ministrov zodpovedných za vnútorné záležitosti a migráciu a podáva na nich informácie. Týmto spôsobom si agentúra Frontex plní svoju povinnosť zodpovedať sa Európskemu parlamentu a Rade ako rozpočtovým orgánom.

Nad agentúrou Frontex dohliada predovšetkým riadiaca rada, ktorá pozostáva z jedného zástupcu každého členského štátu a dvoch zástupcov Komisie (ďalšie informácie sa uvádzajú v ďalšom oddiele). Rovnako ako všetky orgány EÚ aj agentúra Frontex môže podliehať auditom Dvora audítorov alebo vyšetrovaniam Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Ďalšie kľúčové dokumenty vzťahujúce sa na právny základ a zodpovednosti agentúry sú k dispozícii tu:

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR)

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území

V angličtine:

Rozhodnutia riadiacej rady

Zápisnice riadiacej rady

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information