Základné práva

Dodržiavanie a ochrana základných práv sú nevyhnutnými a základnými prvkami účinného integrovaného riadenia hraníc. Frontex prísne dodržiava Chartu základných práv Európskej únie, Európsky dohovor o ľudských právach a príslušné nástroje medzinárodného práva a práva v oblasti ľudských práv vrátane Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967.

Základné práva sú pevnou súčasťou kódexu správania agentúry Frontex, spoločných základných študijných osnov pre príslušníkov pohraničnej stráže a špecializovanejšej odbornej prípravy, napr. pre príslušníkov dozoru nad námornými alebo pozemnými hranicami alebo členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat. Prostredníctvom týchto politík a usmernení sa zvyšuje informovanosť o základných právach a umožňuje úradníkom identifikovať možné porušenia.

Všetci zamestnanci agentúry Frontex, ako aj príslušníci pohraničnej stráže a členovia iných príslušných orgánov z členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na operáciách agentúry Frontex, absolvujú odbornú prípravu v oblasti základných práv. Predovšetkým v oblasti prístupu k medzinárodnej ochrane, dodržiavania zásady zákazu vyhostenia a podľa potreby pátracích a záchranných operácií. Základné práva sú vždy súčasťou operačných brífingov pre príslušníkov stáleho zboru, pričom záruky a povinnosti týkajúce sa podávania správ o možných porušeniach základných práv sú integrované do všetkých operačných plánov.

Pozícia pracovníka pre základné práva a poradné fórum pre oblasť základných práv vznikli v roku 2011 a po zmene nariadenia o agentúre Frontex sa začlenili do štruktúry agentúry Frontex. Nariadením (EÚ) 2019/1896 sa rozšíril mandát a kapacity agentúry a pracovníka pre základné práva.

Hlavnými zložkami systému agentúry Frontex na ochranu a monitorovanie základných práv sú:

  • stratégia v oblasti základných práv  - usmerňujúci rámec na zosúladenie činností agentúry s normami a zásadami v oblasti základných práv;
  • postup podávania správ o vážnych incidentoch (SIR) -, na základe ktorého každý účastník na operáciách agentúry Frontex je povinný bezodkladne nahlásiť každú situáciu možného porušenia základných práv vrátane porušenia acquis EÚ alebo medzinárodného práva, ako aj kódexu správania agentúry Frontex. Relevantnosť správ o vážnych incidentoch v oblasti základných práv posudzuje pracovník pre základné práva;
  • mechanizmus na podávanie sťažností - umožňuje podávať jednotlivé sťažnosti osobám, ktoré sú priamo ovplyvnené konaním alebo nekonaním zamestnancov zúčastňujúcich sa na činnostiach agentúry Frontex, a ktoré sa domnievajú, že došlo k porušeniu ich základných práv;
  • poradné fórum pre oblasť základných práv- ponúka nestranné poradenstvo agentúre v oblasti dodržiavania, ochrany a presadzovania základných práv v rámci všetkých činností agentúry Frontex;
  • Mechanizmu dohľadu v oblasti použitia sily, -ktorý umožňuje monitorovanie uplatňovania ustanovení o používaní sily stálymi zamestnancami agentúry vrátane stáleho zboru a predpokladá povinnosť podávať správy o incidentoch súvisiacich s použitím sily.

Pracovník pre základné práva je poverený monitorovaním plnenia záväzkov agentúrou Frontex v oblasti základných práv v súlade s právom EÚ a medzinárodným právom, ako aj poskytovaním poradenstva výkonnému riaditeľovi v otázkach týkajúcich sa základných práv. Pracovník pre základné práva a zamestnanci kancelárie pre základné práva vykonávajú svoje činnosti v rámci agentúry nezávisle s cieľom podporovať jej činnosť z hľadiska ľudských práv a posilniť dodržiavanie, ochranu a podporu základných práv. S cieľom účinne monitorovať dodržiavanie základných práv agentúrou môže pracovník pre základné práva viesť vyšetrovania v rámci všetkých činností a vykonávať pravidelné kontroly na mieste.

Pracovník pre základné práva vydáva stanoviská týkajúce sa všetkých činností agentúry Frontex na politickej, ako aj operačnej úrovni a jej spolupráce s partnermi, pričom identifikuje problémy v oblasti základných práv, možné porušenia základných práv alebo ich riziká. Pracovník pre základné práva takisto informuje výkonného riaditeľa o možných porušeniach základných práv v rámci činností agentúry a poskytuje mu v tejto súvislosti poradenstvo. V súlade s nariadením (EÚ) 2019/1896 pracovníka menuje riadiaca rada, ktorej sa priamo zodpovedá. Pracovník pre základné práva zodpovedá za vybavovanie sťažností prijatých prostredníctvom mechanizmu podávania sťažností agentúry Frontex a hlásení vážnych incidentov týkajúcich sa možných porušení základných práv v rámci činností agentúry Frontex. Pracovníka pre základné práva podporujú aj členovia monitorovacej skupiny pre základné práva, ktorí svoje úlohy vykonávajú nezávisle a neustále monitorujú a posudzujú súlad činností agentúry so základnými právami.

Pracovník pre základné práva zverejňuje výročné správy o svojej činnosti v súlade s článkom 109 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1896. Výročná správa obsahuje informácie o stave vykonávania základných práv v rámci operačných činností agentúry v súlade so stratégiou v oblasti základných práv.

Výročná správa pracovníka pre základné práva za rok 2020.

Členovia monitorovacej skupiny pre základné práva, ktorí sa v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1896 považujú za stálych zamestnancov agentúry Frontex, sú nasadzovaní do operačných oblastí v mene pracovníka pre základné práva. Monitorujú a hodnotia dodržiavanie základných práv pri činnostiach agentúry Frontex, poskytujú poradenstvo a pomoc v uvedenej súvislosti a prispievajú k podpore základných práv v rámci európskeho integrovaného riadenia hraníc. Členovia monitorovacej skupiny sú vďaka svojej činnosti významnou súčasťou systému agentúry Frontex na monitorovanie základných práv. Ako tzv. predĺžená ruka pracovníka pre základné práva v danej oblasti podporujú agentúru pri dodržiavaní jej povinností v oblasti základných práv.

Členovia monitorovacej skupiny sledujú činnosti agentúry Frontex a dokumentujú ich súlad s platnými normami v oblasti základných práv. Monitorujú postupy týkajúce sa riadenia hraníc a návratov, ako aj prostredie, v ktorom sa vykonávajú, pričom súčasne poukazujú na problémy, riziká a možnosti týkajúce sa presadzovania práva EÚ a medzinárodného práva. V tejto súvislosti členovia monitorovacej skupiny spolupracujú s agentúrou Frontex pri koordinácii pracovníkov a nahlasujú možné obavy pracovníkovi pre základné práva.

Členov monitorovacej skupiny pre základné práva môže nominovať pracovník pre základné práva do rezervy členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat, ktorá sleduje operácie návratu koordinované alebo podporované agentúrou Frontex a informuje o nich. Rezerva členov monitorovacej skupiny vznikla ako pomocný mechanizmus k vnútroštátnym mechanizmom monitorovania.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information