Stály zbor

Európska únia má po prvýkrát svoju vlastnú uniformovanú službu: stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Pohraničný a pobrežný zbor agentúry Frontex, ktorý je vyškolený tými najlepšími odborníkmi a vybavený najnovšou technológiou, je pripravený čeliť výzvam na hraniciach s cieľom zaistiť riadne fungovanie európskeho schengenského priestoru.

Tieto výzvy zahŕňajú podporu pri riadení migrácie, pri boji proti cezhraničnej trestnej činnosti a pri návratových operáciách, ako aj podporu vnútroštátnych orgánov pri zaistení bezpečného a hladkého prechodu hraníc pre všetkých cestovateľov.

Stály zbor pohraničnej a pobrežnej stráže agentúry Frontex pracuje pod velením vnútroštátnych orgánov krajiny, v ktorej je nasadený. Môže byť nasadený na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ alebo v krajine mimo EÚ za predpokladu, že táto krajina uzatvorila s EÚ dohodu o štatúte. Príslušníci stáleho zboru agentúry Frontex pôsobia na pozemných hraniciach, vonkajších námorných hraniciach a na medzinárodných letiskách, ako aj v sídle agentúry vo Varšave.

Vytvorenie stáleho zboru predstavuje významný úspech európskej integrácie. Prispieva aj k skutočnej transformácii agentúry Frontex – v teréne bude čoskoro pracovať viac zamestnancov agentúry Frontex ako v jej sídle, čím sa stane skutočnou operačnou zložkou EÚ.


Hlavné úlohy

Stály zbor Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže pomáha vytvoriť zo schengenského priestoru najväčší priestor voľného cestovania na svete, ktorý je silnejší a odolnejší.

Stály zbor nepretržite asistuje pri kontrolách hraníc a poskytuje podporu pri riadení migrácie, ako je preverovanie štátnej príslušnosti, registrácia a odber odtlačkov prstov. Jeho príslušníci pomáhajú pri pátraní po nelegálnych drogách, zbraniach a iných nezákonných činnostiach na hraniciach. Množstvo príslušníkov stáleho zboru pomáha pri navracaní osôb, ktoré sa v Európe zdržiavajú nezákonne. Príslušníci zboru majú výkonné právomoci na vykonávanie kontroly hraníc a oprávnenie nosiť zbraň.


Kategórie

Stály zbor pozostáva zo štyroch kategórií príslušníkov. Tieto kategórie zahŕňajú personál a príslušníkov agentúry Frontex, ktorí sú vyslaní z členských štátov do agentúry na dlhodobé alebo krátkodobé misie, alebo pôsobia ako rezerva, ktorú možno aktivovať v krízových situáciách.

Stály zbor Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže bude celkovo do roku 2027 zahŕňať 10 000 pracovníkov, z ktorých 3 000 bude pochádzať z kategórie 1 – zamestnancov agentúry Frontex. Ostatných 7 000 príslušníkov bude vyslaných z členských štátov EÚ.

Kategória 1: pohraničný zbor priamo zamestnaný agentúrou Frontex ako stáli zamestnanci a pravidelne nasadzovaný na misie zamerané na stráženie hraníc v súlade s ich profilom;

Kategória 2: zamestnanci dlhodobo vyslaní z členských štátov;

Kategória 3: zamestnanci krátkodobo vyslaní z členských štátov;

Kategória 4: rezerva pohraničnej stráže z členských štátov EÚ, ktorá je agentúre Frontex k dispozícii na rýchle riadenie hraníc v núdzových situáciách.


Profily a služobný postup

Každý z príslušníkov stáleho zboru získa základnú odbornú prípravu, aby bol pripravený na nasadenie v operačných oblastiach. Vďaka odbornej príprave sa zabezpečí, že príslušníci získajú potrebné zručnosti na to, aby mohli spolupracovať v ktorejkoľvek konkrétnej operačnej oblasti, a to v plnom súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a etickými normami.

Po základnej odbornej príprave absolvujú príslušníci stáleho zboru počas svojej kariéry rôzne typy špecializovanej odbornej prípravy.

Príslušníci sa môžu špecializovať v rámci rôznych úloh, ako je odhaľovanie falošných dokladov, asistencia pri návratových operáciách alebo pátranie po odcudzených vozidlách. Ďalší príslušníci môžu pracovať v oblasti zhromažďovania informácií alebo zberu údajov o zločineckých sieťach.

Príslušníci stáleho zboru budú mať počas svojej kariéry možnosť získať nové profily v súlade so svojimi skúsenosťami, ale aj vykonávať nové úlohy, ktoré im poskytnú príležitosť nadobudnúť kompletné skúsenosti s integrovaným riadením hraníc.


Právny základ

Stály zbor bol vytvorený nariadením (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information