Acces public la documente


Cadru juridic

Principiul transparenței și drepturile persoanelor fizice de a accesa documentele organismelor UE sunt prevăzute atât la articolul 15 din TFUE, cât și la articolul 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și sunt puse în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei [Regulamentul (CE) nr. 1049/2001].

Legătura dintre Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și cadrul juridic al Frontex este reafirmată la articolul 74 din Regulamentul privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european.

Cadrul intern privind accesul public la documentele deținute de Frontex este stabilit prin Decizia nr. 25/216 din 21 septembrie 2016 a Consiliului de administrație al Frontex.


Cereri

Orice cetățean al UE, precum și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social în UE, are dreptul să acceseze documentele deținute de Frontex sub rezerva condițiilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Pentru confirmarea dreptului dumneavoastră de a solicita acces la documente, trebuie să prezentați un act de identitate/dovada calității de reprezentant al unei persoane juridice care are reședința sau sediul social în UE.

Vă rugăm să transmiteți cererea prin e-mail, sub formă de fișier atașat în format PDF, ASICE, ADOC, BDOC sau EDOC, semnat electronic prin intermediul unei semnături electronice calificate în conformitate cu Regulamentul privind identificarea electronică și serviciile de încredere [Regulamentul (UE) nr. 910/2014]. Dacă nu aveți la dispoziție acest mijloc de identificare, vă rugăm să prezentați o carte de identitate/un pașaport/un permis de ședere în UE (în cazul persoanelor fizice) sau să depuneți documentul de înregistrare a entității pe care o reprezentați într-un stat membru al UE și o împuternicire care vă autorizează să acționați în numele acestei entități (în cazul persoanelor juridice).

Pentru ca Frontex să poată identifica documentul sau documentele pe care le solicitați, vă rugăm să vă asigurați că cererea dumneavoastră este cât se poate de precisă.

Cererile trebuie depuse aici sau prin poștă:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Prelucrare

  • Cererea dumneavoastră, care conține dovada solicitată în vederea stabilirii eligibilității, va fi confirmată și prelucrată în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării.
  • În cazuri excepționale, acest termen poate fi prelungit cu 15 zile lucrătoare.
  • Frontex răspunde în scris.
  • În cazul unei respingeri totale sau parțiale a cererii dumneavoastră, Frontex vă va transmite o motivare.
  • În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea răspunsului Frontex prin care vi se refuză total sau parțial accesul, aveți dreptul să solicitați reexaminarea deciziei inițiale a Frontex prin intermediul unei cereri de confirmare.

Notificare privind protecția datelor

Operatorul de date este Biroul pentru transparență, instituit prin Decizia nr. 25/2016 din 21 septembrie  2016 a Consiliului de administrație. Adresă fizică și de e-mail: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); e-mail: pad@frontex.europa.eu.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

În vederea respectării Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 este necesară procesarea datelor personale de către un operator.

Destinatarii datelor sunt membri autorizați ai personalului Frontex care procesează cereri de acces public la documente. Nu va avea loc niciun transfer internațional de date. Datele vor fi stocate pe o perioadă de cinci ani din momentul în care dosarul a fost închis.

Solicitanții au dreptul de acces, rectificare, restricționare, opoziție și ștergere a datelor care îi vizează, precum și dreptul de a solicita portabilitatea acestora. Solicitanții își pot exercita drepturile prin intermediul Biroului de transparență și pot depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Furnizarea datelor este o condiție obligatorie prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Prin necompletarea datelor, cererea devine inadmisibilă.

Nu se efectuează procese decizionale automatizate și nu se creează profiluri.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information