Drepturi fundamentale

Respectarea și protecția drepturilor fundamentale sunt elemente necondiționate și esențiale ale unei gestionări integrate eficiente a frontierelor. Frontex aderă în mod strict la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, la Convenția europeană a drepturilor omului și la instrumentele relevante de drept internațional și privind drepturile omului, inclusiv la Convenția privind statutul refugiaților din 1951 și la Protocolul la aceasta din 1967.

Drepturile fundamentale sunt incluse în Codurile de conduită ale Frontex, în programa comună de bază pentru formarea polițiștilor de frontieră și în cursurile de formare mai specializate, de exemplu pentru ofițerii de supraveghere a frontierei terestre sau maritime sau observatorii pentru returnările forțate. Aceste politici și orientări măresc nivelul de înțelegere a drepturilor fundamentale și permit ofițerilor să identifice potențialele încălcări.

Înainte de trimiterea în misiune, întregul personal Frontex, precum și polițiștii de frontieră și membrii altor autorități relevante din statele membre care participă la operațiunile Frontex beneficiază de cursuri de formare privind drepturile fundamentale. În special, cursurile de formare se referă la accesul la protecția internațională, la respectarea principiului nereturnării și, după caz, la căutare și salvare. Drepturile fundamentale sunt întotdeauna incluse în ședințele de informare operațională pentru ofițerii corpului permanent, în timp ce garanțiile și obligațiile de raportare a posibilelor încălcări ale drepturilor fundamentale sunt integrate în toate planurile operaționale.

Poziția de ofițer pentru drepturile fundamentale și Forumul consultativ privind drepturile fundamentale au fost create în 2011 și încorporate în structura Frontex ca urmare a modificărilor aduse Regulamentului Frontex. Regulamentul (UE) 2019/1896 a extins mandatul și atribuțiile agenției și ale ofițerului pentru drepturile fundamentale.

Principalele elemente ale sistemului Frontex de protecție și monitorizare a drepturilor fundamentale sunt:

  • Strategia privind drepturile fundamentale - cadrul de orientare care servește la alinierea activităților agenției la standardele și principiile privind drepturile fundamentale;
  • O procedură de raportare a incidentelor grave (SIR) - care obligă fiecare participant la activitățile operaționale ale Frontex să raporteze imediat orice situație de posibile încălcări ale drepturilor fundamentale, inclusiv încălcări ale acquis-ului UE sau ale dreptului internațional și ale Codurilor de conduită ale Frontex. Rapoartele referitoare la incidentele grave relevante în ceea ce privește drepturile fundamentale sunt gestionate de Biroul pentru drepturile fundamentale;
  • Mecanismul de tratare a plângerilor - care permite prezentarea unor plângeri individuale din partea unor persoane care sunt direct afectate de acțiunile personalului implicat în activitățile Frontex sau de lipsa de acțiune a acestuia și care consideră că li s-au încălcat drepturile fundamentale;
  • Forumul consultativ privind drepturile fundamentale - care furnizează agenției opinii independente cu privire la respectarea, protecția și promovarea drepturilor fundamentale în toate activitățile Frontex;
  • Un mecanism de supraveghere privind utilizarea forței - care oferă un cadru pentru monitorizarea aplicării dispozițiilor privind utilizarea forței de către personalul statutar al agenției, inclusiv corpul permanent, și prevede o obligație de raportare a incidentelor legate de utilizarea forței.

Ofițerul pentru drepturile fundamentale are sarcina de a monitoriza implementarea de către Frontex a obligațiilor sale privind drepturile fundamentale în conformitate cu dreptul UE și internațional, precum și de a-i oferi consiliere directorului executiv cu privire la aspectele legate de drepturile fundamentale. Ofițerul pentru drepturile fundamentale și personalul Biroului pentru drepturile fundamentale au un rol independent în cadrul agenției pentru a sprijini activitatea acesteia din perspectiva drepturilor omului și pentru a consolida respectarea, protecția și promovarea drepturilor fundamentale. Pentru a monitoriza în mod eficient respectarea de către agenție a drepturilor fundamentale, ofițerul pentru drepturile fundamentale poate realiza investigații legate de oricare dintre activitățile agenției și efectuează vizite regulate la fața locului.

Ofițerul pentru drepturile fundamentale emite avize în legătură cu orice activitate desfășurată de Frontex atât la nivel politic, cât și operațional, precum și în ceea ce privește cooperarea agenției cu parteneri, identificând provocările legate de drepturile fundamentale, posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale sau riscurile în acest sens. De asemenea, ofițerul pentru drepturile fundamentale îl informează și îl consiliază pe directorul executiv cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale în timpul oricărei activități a agenției. Ofițerul este numit de Consiliul de administrație și raportează direct acestuia, conform dispozițiilor Regulamentului (UE) 2019/1896. Ofițerul pentru drepturile fundamentale este responsabil de tratarea plângerilor primite prin intermediul mecanismului Frontex de tratare a plângerilor, precum și a rapoartelor privind incidentele grave legate de posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale în cadrul activităților Frontex. Ofițerul pentru drepturile fundamentale este sprijinit, de asemenea, de observatorii pentru drepturile fundamentale care, fiind independenți în exercitarea sarcinilor lor, monitorizează și evaluează în mod constant respectarea de către agenție a drepturilor fundamentale în exercitarea activităților sale.

Ofițerul pentru drepturile fundamentale publică rapoarte anuale privind activitățile desfășurate de Biroul pentru drepturile fundamentale, în conformitate cu articolul 109 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/1896. Raportul anual informează cu privire la stadiul implementării drepturilor fundamentale în activitățile operaționale ale agenției, în conformitate cu Strategia privind drepturile fundamentale.

Raportul anual al ofițerului pentru drepturile fundamentale pentru anul 2020.

Observatorii pentru drepturile fundamentale, prevăzuți de Regulamentul (UE) 2019/1896 ca personal statutar al Frontex, sunt trimiși în zonele operaționale în numele ofițerului pentru drepturile fundamentale. Aceștia monitorizează și evaluează respectarea drepturilor fundamentale în cadrul activităților Frontex, oferă consiliere și asistă în acest sens, contribuind în același timp la promovarea drepturilor fundamentale ca parte a gestionării europene integrate a frontierelor. Prin activitatea lor, observatorii sunt un element important al sistemului de monitorizare a drepturilor fundamentale al Frontex. Ca „extensie” a ofițerului pentru drepturile fundamentale în teren, aceștia sprijină agenția în îndeplinirea obligațiilor sale privind drepturile fundamentale.

Observatorii urmăresc activitățile întreprinse de Frontex, documentând conformitatea acestora cu standardele aplicabile privind drepturile fundamentale. Aceștia monitorizează procedurile legate de gestionarea frontierelor și de returnări și mediul în care acestea sunt implementate, semnalând în același timp provocările, riscurile și oportunitățile pentru promovarea dreptului UE și internațional. În acest context, observatorii cooperează cu Frontex în ceea ce privește coordonarea ofițerilor și raportează posibilele motive de îngrijorare ofițerului pentru drepturile fundamentale.

Observatorii pentru drepturile fundamentale pot fi numiți de către ofițerul pentru drepturile fundamentale în rezerva de observatori pentru returnările forțate, care observă și raportează cu privire la operațiunile de returnare coordonate sau sprijinite de Frontex. Rezerva de observatori a fost înființată ca mecanism subsidiar mecanismelor naționale de monitorizare.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information