Publiczny dostęp do dokumentów

Ramy prawne
Zasada przejrzystości i prawa osób do dostępu do dokumentów organów UE są określone w art. 15 TFUE i art. 42 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz wdrażane w drodze rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (rozporządzenie (WE) nr 1049/2001).

Związek rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 z ramami działania Frontexu ponownie podkreślono w art. 74 rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Wewnętrzne ramy publicznego dostępu do dokumentów posiadanych przez Frontex określono w decyzji zarządu nr 25/2016 z dnia 21 września 2016 r.

Składanie wniosków
Każdy obywatel UE, jak również każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE, ma prawo dostępu do dokumentów posiadanych przez Frontex, z zastrzeżeniem warunków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001.

Aby potwierdzić swoje prawo do wnioskowania o dostęp do dokumentów, należy przedstawić dokument tożsamości/pełnomocnictwo w przypadku osoby prawnej z adresem lub siedzibą w UE.

Wniosek należy przesłać e-mailem jako załącznik w formacie PDF, ASICE, ADOC, BDOC lub EDOC z kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie (UE) nr 910/2014). Jeżeli ten sposób identyfikacji jest niedostępny, należy przedstawić dowód tożsamości / paszport / zezwolenie na pobyt w UE (w przypadku osób fizycznych) lub potwierdzenie rejestracji podmiotu w państwie członkowskim UE i pełnomocnictwo do działania w imieniu tego podmiotu (w przypadku osób prawnych).

Aby Frontex mógł wyszukać dokumenty będące przedmiotem wniosku, należy podać w nim jak najdokładniejsze informacje.

Wnioski należy składać tutaj lub pocztą:

Biuro ds. Przejrzystości
Frontex
Plac Europejski 6
00-844 Warszawa, Polska

Przetwarzanie wniosków

  • Złożony wniosek, zawierający wyżej wymagane dowody kwalifikowalności, zostaje przyjęty i rozpatrzony w ciągu 15 dni roboczych od rejestracji wniosku
  • W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o 15 dni roboczych
  • Frontex udziela pisemnej odpowiedzi
  • W przypadku całkowitego lub częściowego odrzucenia wniosku Frontex przedstawi uzasadnienie
  • W ciągu 15 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi Frontexu z odmową udzielenia pełnego lub częściowego dostępu można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie pierwotnej decyzji Frontexu w drodze ponownego wniosku.

Informacja o ochronie danych
Administratorem danych jest Biuro ds. Przejrzystości ustanowione decyzją zarządu nr 25/2016 z dnia 21 września 2016 r. Adres fizyczny i pocztowy: Pl. Europejski 6 (00-844 Warszawa - PL); e-mail: pad@frontex.europa.eu.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 wymaga przetwarzania danych osobowych przez administratora.

Odbiorcami danych są pracownicy Frontexu przetwarzający wniosek o publiczny dostęp do dokumentów. Dane nie będą przekazywane pomiędzy krajami. Dane będą przechowywane przez okres pięciu lat od chwili zamknięcia sprawy.

Wnioskodawcy mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Wnioskodawcy mogą korzystać ze swoich praw za pośrednictwem Biura ds. Przejrzystości oraz złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Przekazywanie danych jest wymogiem prawnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001. Nieprzekazanie danych będzie skutkowało niedopuszczalnością wniosku.

Nie prowadzi się zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information