Wizja, misja i wartości


Nasza wizja

Zabezpieczenie europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.


Nasza misja

Wspólnie z państwami członkowskimi zapewniamy skuteczną kontrolę i bezpieczeństwo granic zewnętrznych.


Nasze wartości

Jesteśmy profesjonalni
Posiadamy niezbędne umiejętności, wiedzę i kompetencje, aby efektywnie realizować założenia naszej misji przy zachowaniu wysokich standardów etycznych oraz nieustannie dążymy do doskonałości w wynikach naszej pracy.

Doceniamy wysiłki
Doceniamy zarówno wkład jednostkowy, jak i instytucjonalny w realizację naszych celów.

Dążymy do współpracy
Wspólnie z właściwymi organami państw członkowskich UE oraz przy udziale innych zainteresowanych stron zarządzamy zewnętrznymi granicami UE i dążymy do współpracy z państwami spoza UE.

Współdziałamy na rzecz realizacji zakładanych celów, zarówno na poziomie własnej organizacji, jak i z zewnętrznymi podmiotami.

Jesteśmy odpowiedzialni
Jesteśmy wiarygodni i terminowo i sumiennie wywiązujemy się z powierzonych nam zadań.

Dbamy o obywateli
Jako unijny organ publiczny służymy interesom obywateli, w poszanowaniu praw jednostki i europejskich wartości.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information