Podstawa prawna i odpowiedzialność

Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) ustanowiono rozporządzeniem (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1). Frontex ma siedzibę w Warszawie.

Choć Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powstała w miejsce Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Agencja zachowuje swoją dotychczasową osobowość prawną oraz nazwę: Frontex.

Frontex pozostaje w stałym kontakcie z państwami członkowskimi i instytucjami UE. Priorytetem dla Agencji jest przejrzystość działań, dlatego dyrektor wykonawczy regularnie uczestniczy w wysłuchaniach na posiedzeniach Parlamentu Europejskiego i posiedzeniach Rady UE z udziałem ministrów odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne i migrację. W ten sposób Frontex odpowiada przed Parlamentem Europejskim i Radą jako organami budżetowymi.

Nadzór nad Frontexem sprawuje zarząd, w którego skład wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji (więcej informacji w sekcji poniżej). Tak jak wszystkie organy UE, Frontex może również podlegać kontrolom Trybunału Obrachunkowego i dochodzeniom prowadzonym przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Inne kluczowe dokumenty dotyczące podstawy prawnej i odpowiedzialności Agencji są dostępne tutaj:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

W języku angielskim:

Decyzje zarządu

Protokoły posiedzeń zarządu
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information