Permanent korps

De Europese Unie heeft voor het eerst in de geschiedenis haar eigen geüniformeerde dienst: het permanente korps van de Europese grens- en kustwacht. Doordat zij door de beste mensen worden opgeleid en met de nieuwste technologie worden uitgerust, zijn de grens- en kustwachters van Frontex gereed voor uitdagingen aan de grenzen, waar ze helpen de goede werking van het Europese Schengengebied te waarborgen.

Dit omvat ondersteuning bij migratiebeheer, bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en terugkeeractiviteiten, en ondersteuning van nationale autoriteiten om het oversteken van de grens veiliger en soepeler te laten verlopen voor alle reizigers.

De grens- en kustwachters van het permanente korps van Frontex staan onder leiding van de nationale autoriteiten van het land waarin ze worden ingezet. Ze kunnen worden ingezet aan de buitengrenzen van EU-lidstaten of in een derde land, mits dat land een statusovereenkomst met de EU heeft. Functionarissen van het permanente korps van Frontex zijn aanwezig aan land- en zeebuitengrenzen, op internationale luchthavens en op het hoofdkantoor van het agentschap in Warschau.

De oprichting van het permanente korps is een belangrijke stap op het gebied van Europese integratie. Ook zorgt de oprichting van het korps voor een grote transformatie van Frontex: binnenkort werkt er meer Frontex-personeel in het veld dan op het hoofdkantoor en wordt Frontex dus echt een operationele tak van de EU.


Voornaamste taken

Het permanente korps van de Europese grens- en kustwacht draagt ertoe bij het Schengengebied – het grootste gebied ter wereld waarbinnen vrij kan worden gereisd – sterker en weerbaarder te maken.

Het permanente korps biedt permanent hulp bij grenscontroles en ondersteuning bij migratiebeheer, zoals screening van nationaliteit, registratie en het nemen van vingerafdrukken. De functionarissen van het korps helpen bij het opsporen van illegale drugs en vuurwapens en van andere illegale activiteiten aan de grenzen. Veel leden van het permanente korps bieden ondersteuning bij de terugkeer van personen die illegaal in Europa verblijven. De functionarissen hebben uitvoeringsbevoegdheden om grenscontroles uit te voeren en mogen een vuurwapen dragen.


Categorieën

Het permanente korps bestaat uit vier categorieën functionarissen. Hiertoe behoren Frontex-medewerkers en functionarissen die vanuit de lidstaten naar het agentschap zijn gestuurd voor langdurige of korte missies, evenals een reserve die kan worden ingezet in tijden van crisis.

In totaal zal het permanente korps van de Europese grens- en kustwacht in 2027 bestaan uit 10 000 personen, onder wie 3 000 functionarissen uit categorie 1: Frontex-medewerkers. De overige 7 000 functionarissen worden gedetacheerd vanuit de EU-lidstaten.

Categorie 1: grenswachters die rechtstreeks bij Frontex in dienst zijn als medewerkers en die regelmatig worden ingezet bij grensbewakingsmissies overeenkomstig hun profiel

Categorie 2: langdurig vanuit de lidstaten gedetacheerd personeel

Categorie 3: voor korte duur vanuit de lidstaten gedetacheerd personeel

Categorie 4: reserve van grenswachters uit de EU-lidstaten waarover Frontex kan beschikken voor snelle inzet bij grensbeheercrises.


Profielen en loopbaanontwikkeling

Iedere functionaris van het permanente korps krijgt een basisopleiding ter voorbereiding op inzet in operationele gebieden. Hiermee wordt gewaarborgd dat de functionarissen over de noodzakelijke vaardigheden beschikken om op ieder operationeel gebied samen te werken met volledige inachtneming van het EU-recht en de geldende ethische normen.

Na de basisopleiding doorlopen functionarissen van het permanente korps gedurende hun loopbaan verschillende soorten gespecialiseerde opleiding.

De functionarissen kunnen zich specialiseren in taken als het opsporen van frauduleuze documenten, ondersteuning bieden bij terugkeeroperaties of helpen bij het vinden van gestolen auto’s. Andere functionarissen kunnen werkzaam zijn op het gebied van het verzamelen van informatie of gegevens over criminele netwerken.

Gedurende hun loopbaan hebben functionarissen van het permanente korps de mogelijkheid om zich nieuwe profielen aan te meten die stroken met hun ervaring, maar ook om nieuwe taken uit te voeren, zodat alle aspecten van geïntegreerd grensbeheer kunnen ervaren.


Rechtsgrondslag

Het permanente korps is opgericht bij Verordening (EU) 2019/1896 van 13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information