Grondrechten

Bij alle activiteiten van Frontex staat het respecteren en beschermen van de grondrechten centraal. Voordat ze worden ingezet, worden medewerkers van het Agentschap en nationale functionarissen die deelnemen aan Frontex-operaties, opgeleid op het gebied van grondrechten en toegang tot internationale bescherming. De verplichting om potentiële schendingen van grondrechten te vermelden, wordt in elk operationeel plan geïntegreerd.

Een grondrechtenfunctionaris is onafhankelijk in de uitvoering van al zijn/haar taken, brengt rechtstreeks verslag uit aan de raad van bestuur en werkt samen met het Adviesforum voor de grondrechten. Het Adviesforum staat de uitvoerend directeur en de raad van bestuur met onafhankelijk advies bij op het gebied van grondrechtenvraagstukken. Het bestaat uit drie vaste leden, drie internationale organisaties en negen maatschappelijke organisaties die voor een termijn van drie jaar worden geselecteerd.

Permanente leden:

 • Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
 • Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
 • Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR)

Internationale organisaties:

 • Raad van Europa (RvE)
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
 • Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

Maatschappelijke organisaties die thans vertegenwoordigd zijn:

 • AIRE Centre
 • Amnesty International European Institutions Office (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Kerkelijke Commissie voor migranten in Europa (CCME)
 • Europese Raad voor vluchtelingen en in ballingschap levenden (ECRE)
 • Internationale Commissie van Juristen (ICJ)
 • Jezuïtische vluchtelingendienst (JRS)
 • Platform voor internationale samenwerking inzake migranten zonder verblijfsvergunning (PICUM)
 • EU-kantoor van het Rode Kruis (RCEU)

Vragen met betrekking tot de gebieden die onder de bevoegdheid van het Bureau voor de grondrechten vallen, moeten worden verzonden aan FRO@frontex.europa.eu


Klachten

In overeenstemming met de verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht, heeft het Agentschap een klachtenmechanisme opgezet, zodat iedereen die van mening is dat zijn/haar rechten op enigerlei wijze door Frontex zijn geschonden, daarvan melding kan maken.

Indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden door de handelingen van een medewerker die bij een Frontex-activiteit betrokken is, kunt u een klacht indienen.

Klachten moet schriftelijk worden ingediend, maar dit kan namens u ook door iemand anders worden gedaan, bijvoorbeeld een familielid of een advocaat. Uw klacht mag in elke taal worden opgesteld.

Om een klacht in te dienen, volgt u deze link.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information