Aċċess għad-Dokumenti mill-Pubbliku


Qafas legali

Il-prinċipju tat-trasparenza u d-drittijiet tal-individwi li jaċċessaw dokumenti tal-korpi tal-UE huma stipulati kemm fl-Artikolu 15 tat-TFUE kif ukoll fl-Artikolu 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u implimentati permezz tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (Regolament (KE) Nru 1049/2001).

Ir-rabta tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 mal-qafas tal-Frontex hija enfasizzata mill-ġdid fl-Artikolu 74 tar-Regolament dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta.

Il-qafas intern għall-Aċċess Pubbliku għad-Dokumenti miżmuma mill-Frontex huwa stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija tal-Frontex Nru 25/2016 tal-21 ta’ Settembru 2016.


Applikazzjonijiet

Kwalunkwe ċittadin tal-UE, kif ukoll kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tgħix jew li għandha uffiċċju reġistrat fl-UE għandha d-dritt li taċċessa dokumenti miżmuma mill-Frontex, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

Biex tikkonferma li għandek id-dritt li tapplika għal aċċess għad-dokumenti, inti trid tipprovdi forma ta’ identifikazzjoni/prova tal-prokura tiegħek għal persuna ġuridika li tgħix jew li għandha uffiċċju reġistrat fl-UE.

Jekk jogħġbok ippreżenta t-talba tiegħek bħala attachment ta’ email f’format PDF, ASICE, ADOC, BDOC jew EDOC, iffirmata elettronikament permezz ta’ firma elettronika kwalifikata skont ir-Regolament dwar l-eDIAS (ir-Regolament (UE) Nru 910/2014). Jekk inti m'għandekx dan il-mezz ta’ identifikazzjoni, jekk jogħġbok ipprovdi karta tal-ID/passaport/permess ta' residenza għall-UE (persuni fiżiċi) jew ippreżenta r-reġistrazzjoni tal-entità tiegħek fi Stat Membru tal-UE u prokura li tawtorizzak taġixxi f’isem din l-entità (persuni ġuridiċi).

Biex il-Frontex tkun tista’ tidentifika d-dokument(i) li applikajt għalih(om), jekk jogħġbok kun ċert li l-applikazzjoni tiegħek tkun preċiża kemm jista’ jkun.

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu hawn jew bil-posta:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Ipproċessar

  • L-applikazzjoni tiegħek, li għandha tinkludi l-prova tal-eliġibbiltà meħtieġa, tiġi rikonoxxuta u pproċessata fi żmien 15-il jum ta’ xogħol mir-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni tiegħek
  • F’każijiet eċċezzjonali, dak it-terminu preskrittiv jista’ jiġi estiż bi 15-il jum ta' xogħol
  • Il-Frontex twieġeb bil-miktub
  • F’każ ta’ rifjut sħiħ jew parzjali tal-applikazzjoni tiegħek, il-Frontex se tagħtik ġustifikazzjoni
  • Fi żmien 15-il jum ta' xogħol minn meta tirċievi t-tweġiba ta’ rifjut ta’ aċċess sħiħ jew parzjali mill-Frontex, inti tista’ tapplika għar-rikunsiderazzjoni tad-deċiżjoni inizjali tal-Frontex permezz ta’ applikazzjoni konfermatorja


Avviż dwar il-Protezzjoni tad-Data

Il-Kontrollur tad-Data huwa l-Uffiċċju tat-Trasparenza stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija Nru 25/2016 tal-21 ta’ Settembru 2016. Indirizz fiżiku u tal-posta: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); email: pad@frontex.europa.eu.

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi kkuntattjat fuq dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Il-konformità mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tenħtieġ l-ipproċessar ta’ data personali mill-kontrollur.

Dawk li jirċievu d-data huma membri tal-persunal tal-Frontex iddedikati sabiex jipproċessaw applikazzjoni għal aċċess pubbliku għal dokumenti. Mhu se jkun hemm l-ebda trasferiment internazzjonali tad-data. Id-data se tinħażen għal perjodu ta’ ħames snin, mill-mument tal-għeluq tal-fajl.

L-applikanti għandhom id-dritt li jaċċessaw, jirrettifikaw, jirrestrinġu, joġġezzjonaw u jħassru d-data tagħhom, kif ukoll li jitolbu l-portabbiltà tad-data. L-applikanti jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom permezz tal-Uffiċċju ta’ Trasparenza u jistgħu jressqu lment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Il-forniment tad-data huwa rekwiżit statutorju tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. Jekk ma tingħatax data, applikazzjoni ma tkunx ammissibbli.

Ma jsirx proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet jew tfassil ta’ profili awtomatizzat.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information