Juridiskais pamats un pārskatatbildība

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra Frontex tika izveidota ar 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.). Aģentūras mītne ir Varšavā, Polijā.

Lai gan nosaukumu “Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām” aizstāj nosaukums “Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra”, juridiskā persona un īsais nosaukums “Frontex” nemainās.

Frontex uztur pastāvīgu saziņu ar dalībvalstīm un ES iestādēm. Aģentūra dara visu iespējamo, lai tās darbība būtu pārredzama, un šajā nolūkā izpilddirektors regulāri piedalās un ziņo Eiropas Parlamenta un par iekšlietām un migrāciju atbildīgo ES Padomes ministru sanāksmēs. Tādējādi Frontex īsteno pārskatatbildību pret Eiropas Parlamentu un Padomi kā budžeta lēmējinstitūcijām.

Frontex darbību kopumā pārrauga valde, kuras sastāvā ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts un divi pārstāvji no Komisijas (plašāku informāciju skatīt turpmākajā sadaļā). Kā visās ES iestādēs, arī Frontex Revīzijas palāta var veikt revīziju vai Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai jeb OLAF var veikt izmeklēšanu.

Citi pamatdokumenti, kas attiecas uz aģentūras juridisko pamatu un pārskatatbildību, ir pieejami šeit:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1052/2013 (2013. gada 22. oktobris), ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 656/2014 (2014. gada 15. maijs), ar kuru paredz noteikumus ārējo jūras robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi

Angļu valodā:

Valdes lēmumi

Valdes sanāksmju protokoli

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information