Pamattiesības

Visu Frontex darbību pamatā ir pamattiesību ievērošana un aizsardzība. Aģentūras darbinieki un valstu amatpersonas, kas piedalās Frontex operācijās, pirms izvietošanas saņem apmācību par pamattiesībām un piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai, savukārt pienākums ziņot par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem ir iekļauts ikvienā operatīvajā plānā.

Pamattiesību amatpersona, kas ir neatkarīga savu pienākumu veikšanā, ir tieši pakļauta valdei un sadarbojas ar Konsultatīvo forumu pamattiesību jautājumos. Konsultatīvais forums palīdz izpilddirektoram un valdei, sniedzot neatkarīgu padomu par pamattiesību jautājumiem. Foruma sastāvā ir trīs pastāvīgie locekļi, trīs starptautiskas organizācijas un deviņas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ko ieceļ uz trīs gadu termiņu.

Pastāvīgie locekļi:

 • Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA);
 • Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO);
 • Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR).

Starptautiskas organizācijas:

 • Eiropas Padome;
 • Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM);
 • Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO).

Pašlaik pārstāvētās pilsoniskās sabiedrības organizācijas:

 • AIRE centrs;
 • Amnesty International Eiropas iestāžu birojs (AI-EIO);
 • Caritas Europa;
 • Baznīcu komisija migrantu jautājumos Eiropā (CCME);
 • Eiropas Padome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos (ECRE);
 • Starptautiskā Juristu komisija (ICJ);
 • Jezuītu bēgļu dienests (JRS);
 • Starptautiskās sadarbības platforma migrantu bez dokumentiem jomā (PICUM);
 • Sarkanā Krusta ES birojs (RCEU).

Vaicājumi par jomām, kas ir Pamattiesību biroja kompetencē, jāsūta uz e-pasta adresi FRO@Frontex.europa.eu


Sūdzības

Saskaņā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras regulu aģentūra ir ieviesusi sūdzību mehānismu, lai ikviens, kurš uzskata, ka aģentūras darbības ir skārušas viņa tiesības, varētu ziņot par jebkādiem iespējamiem viņa tiesību pārkāpumiem.

Ja uzskatāt, ka Frontex darbā iesaistīta darbinieka rīcības rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības, varat iesniegt sūdzību.

Jūsu sūdzībai jābūt noformētai rakstiski, bet sūdzību jūsu vārdā var iesniegt arī cita persona, piemēram, radinieks vai jurists. Jūsu sūdzība var būt jebkurā valodā.

Lai iesniegtu sūdzību, lūdzam apmeklēt šo saiti.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information