Kopīgās operācijas

Kopīgās operācijas ir visredzamākās no visām aģentūras veiktajām darbībām. Frontex izvieto simtiem robežsardzes un krasta apsardzes darbinieku, kā arī kuģus, automašīnas, lidmašīnas un citu aprīkojumu, lai palīdzētu dalībvalstīm, kas saskaras ar problēmām pie ES ārējām robežām. Šīs operācijas notiek pie Eiropas jūras un sauszemes robežām, kā arī starptautiskajās lidostās. Pašlaik, lai nodrošinātu speciālistus un aprīkojumu savām darbībām, Frontex, galvenokārt, paļaujas uz ES dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm, bet aģentūras mērķis ir nomāt un iegādāties pašai savu aprīkojumu. Frontex var arī rēķināties ar vismaz 1500 virsniekiem, kurus var izvietot piecu dienu laikā, lai risinātu ārkārtas situācijas pie Eiropas robežām.

Lai gan aģentūras jūras operācijās, kas notiek Vidusjūras reģionā, tiek atbalstīti Itālijas, Grieķijas un Spānijas centieni mazināt migrācijas radīto spiedienu, arī visas pārējās aģentūras operācijas palīdz novērst dažādu formu pārrobežu noziedzību. Jūras operācijas ietver papildu pienākumus, piemēram, piesārņojuma un nelegālas zvejas monitoringu. Tās tiek īstenotas sadarbībā ar citām ES aģentūrām, galvenokārt Eiropolu, Eiropas Jūras drošības aģentūru (EMSA) un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EFCA).


Tiesībaizsardzība

Aģentūrai Frontex ir būtiska nozīme Šengenas zonas iekšējās drošības stiprināšanā, uzraugot tās ārējās robežas, veicot drošības pārbaudes un atgriešanas operācijas, kā arī sadarbojoties ar dalībvalstu iestādēm un Eiropolu.

Frontex sniedz ieguldījumu arī cīņā pret terorismu, palīdzot dalībvalstīm stingrāk kontrolēt ārējās robežas un atbalstot potenciālo ārvalstu teroristu cīnītāju meklēšanu. Frontex izvietotie vrsnieki ir apmācīti atpazīt personas, kas varētu būt saistītas ar terorismu.


Frontex ieguldījums meklēšanas un glābšanas operācijās

Līdzdalība meklēšanas un glābšanas operācijās vienmēr ir bijusi Frontex prioritāte un ir paredzēta ES regulā, ar kuru tika izveidota Eiropas robežu un krasta apsardze. Frontex pienākums ir sniegt tehnisku un operatīvu palīdzību jūrā, atbalstot glābšanas operācijas, kuras var kļūt aktuālas robežpārbaužu operāciju laikā.

Meklēšanas un glābšanas darbības ir arī katras Frontex jūras operācijas darbības plāna konkrēts mērķis.

Laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam Frontex palīdzēja izglābt 353 270 cilvēku Vidusjūrā.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information