Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais


Teisinė sistema

Skaidrumo principas ir asmenų teisės susipažinti su ES įstaigų dokumentais yra nustatyti SESV 15 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 42 straipsnyje ir yra įgyvendinami pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001).

Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 sąsaja su Frontex sistema dar kartą pabrėžiama Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamento 74 straipsnyje.

Agentūros Frontex turimų dokumentų dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais vidaus sistema nustatyta 2016 m. rugsėjo 21 d. Frontex valdančiosios tarybos sprendimu Nr. 25/2016.


Prašymai

Bet kuris ES pilietis, taip pat bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar turintis registruotą buveinę Europos Sąjungoje, turi teisę susipažinti su Frontex turimais dokumentais pagal Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 išdėstytas sąlygas.

Norėdami patvirtinti, kad turite teisę kreiptis dėl galimybės susipažinti su dokumentais, privalote pateikti ES gyvenančio asmens tapatybės arba savo, kaip ES registruotą buveinę turinčio juridinio asmens įgaliotinio, dokumentą.

Pateikite prašymą kaip PDF, ASICE, ADOC, BDOC arba EDOC formato e. pašto priedą, pasirašytą elektroniniu būdu, pasinaudojant kvalifikuotu e. parašu pagal Reglamentą dėl elektroninės atpažinties (Reglamentas (ES) Nr. 910/2014). Jei šios tapatybės nustatymo priemonės neturite, pateikite tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi ES (fizinio asmens atveju) arba savo subjekto registracijos ES valstybėje narėje dokumentą ir įgaliojimą veikti šio subjekto vardu (juridinio asmens atveju).

Kad Rontex galėtų nustatyti dokumentą (-us), dėl kurio (-ių) pateikėte prašymą, pasirūpinkite, kad jūsų prašymas būtų kuo tikslesnis.

Paraiškas reikia pateikti čia arba paštu:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Tvarkymas

  • Jūsų prašymo, kuriame pateikiama patvirtinamoji informacija apie atitiktį reikalavimams, gavimas bus patvirtintas ir prašymas bus išnagrinėtas per 15 darbo dienų nuo prašymo registracijos.
  • Išimtiniais atvejais šis terminas gali būti pratęstas 15 darbo dienų.
  • Frontex atsakymai raštu
  • Jei jūsų prašymas visiškai arba iš dalies atmetamas, Frontex pateiks jums pagrindimą.
  • Per 15 darbo dienų nuo Frontex atsakymo, kuriuo atsisakoma suteikti leidimą visiškai arba iš dalies susipažinti su dokumentais, gavimo galite prašyti persvarstyti pirminį Frontex sprendimą ir pateikti kartotinį prašymą.

Pranešimas apie duomenų apsaugą
Duomenų valdytojas yra 2016 m. rugsėjo 21 d. valdančiosios tarybos sprendimu Nr. 25/2016 įsteigtas Skaidrumo biuras. Pašto adresas – Pl. Europejski 6 (00–844 Warsaw- PL); e. paštas – pad@frontex.europa.eu.

Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti e. pašto adresu dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Siekiant laikytis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001, būtina, kad asmens duomenis tvarkytų duomenų valdytojas.

Duomenų gavėjai yra atitinkami Frontex darbuotojai, kurie tvarko paraišką dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais. Duomenys nebus perduodami tarptautiniu mastu. Duomenys bus saugomi penkerius metus nuo bylos užbaigimo.

Pareiškėjai turi teisę susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su jų tvarkymu ir juos ištrinti, taip pat teisę reikalauti duomenų perkeliamumo. Pareiškėjai gali naudotis savo teisėmis per Skaidrumo biurą ir pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Duomenis pateikti privaloma pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001. Jei duomenys nebus pateikti, paraiška bus laikoma nepriimtina.

Automatizuotas sprendimų priėmimo procesas arba profiliavimas nevykdomas.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information