Vad är Frontex?

Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, inrättades 2004 för att hjälpa EU:s medlemsstater och Schengenassocierade länder att skydda de yttre gränserna för EU:s område med fri rörlighet. Eftersom Frontex är en EU-byrå finansieras den genom EU-budgeten, men även genom bidrag från de Schengenassocierade länderna. Fram till 2020 kommer byrån att anställa omkring 1 000 personer. Nästan en fjärdedel av dessa utstationeras från medlemsstater och kommer att återvända till sin tjänst i hemlandet när deras anställningsperiod hos Frontex är över.

År 2016 utvidgades och uppgraderades byrån under det nya namnet Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Från att ha haft en migrationshanterande roll utökades dess ansvarsområde till att omfatta gränsförvaltning och den gavs ökat ansvar för bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Frontex anses nu vara en av hörnstenarna i EU:s område med frihet, säkerhet och rättvisa. Sök- och räddningsinsatser har också officiellt gjorts till en del av byråns mandat, när sådana insatser blir nödvändiga i samband med byråns övervakning av sjögränserna.

Frontex är en operativ byrå som alltid har mer än 1 500 anställda från medlemsstaterna i tjänst över hela EU. För att ha större möjlighet att följa situationer som är nya och under snabb utveckling pågår nu verksamheten vid Frontex lägescentral, som ansvarar för övervakning av de yttre gränserna, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.


Rättslig grund och ansvarsskyldighet

Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, inrättades genom förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1). Frontex har sitt säte i Warszawa i Polen.

Byrån heter i dag Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i stället för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, men den har samma rättskapacitet och samma kortnamn: Frontex.

Frontex har kontinuerlig kontakt med medlemsstaterna och EU-institutionerna. I sitt arbete strävar byrån hela tiden efter öppenhet, och därför deltar verkställande direktören regelbundet i utfrågningar samt lämnar information till Europaparlamentet och rådets möten för inrikes- och migrationsministrar. På så sätt förblir Frontex ansvarsskyldig inför Europaparlamentet och rådet, som är byråns budgetmyndigheter.

Frontex kontrolleras av en styrelse där en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen ingår (se avsnittet nedan för mer information). Såsom är fallet med alla EU-organ kan Frontex också bli föremål för Europeiska revisionsrättens revisioner eller utredas av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Viktiga dokument om byråns rättsliga grund och ansvarsskyldighet hittar du här (på engelska):

Rättsliga instrument

Styrelsebeslut

Protokoll från styrelsens möten


Vision, uppdrag och värderingar

Vår vision
Skydda EU-området med frihet, säkerhet och rättvisa.

Vårt uppdrag
Tillsammans med medlemsstaterna säkerställer vi att de yttre gränserna är säkra och välfungerande, vilket skapar trygghet.

Våra värderingar

Vi är professionella
Vi har den kunskap, de färdigheter och den kompetens som behövs för att utföra vårt uppdrag effektivt, enligt höga etiska normer, och strävar hela tiden efter högsta kvalitet för att prestera ännu bättre.

Vi agerar med respekt
Vi tar hänsyn till människor och institutioner samt deras uppdrag, och visar respekt genom att behandla dem som värdefulla och viktiga.

Vi eftersträvar samarbete
Tillsammans med medlemsstaternas behöriga nationella myndigheter och med stöd från andra intressenter förvaltar vi EU:s yttre gränser och eftersträvar samarbete med länder utanför EU.

Tillsammans samarbetar och samverkar vi inom hela organisationen samt med externa intressenter för att uppnå gemensamma mål och målsättningar.

Vi tar ansvar
Vi är pålitliga: vi fullgör våra uppdrag på utsatt tid och med hög kvalitet.

Vi bryr oss
Som offentliganställda EU-tjänstemän arbetar vi i medborgarnas intressen eftersom vi bryr oss om människor och tror på europeiska värden.


Styrelsen

Styrelsen godkänner budgeten och kontrollerar dess verkställande, utnämner verkställande och vice verkställande direktörer samt säkerställer öppenhet i byråns beslutsförfaranden. I egenskap av byråns rättsliga företrädare är verkställande direktören direkt ansvarig inför styrelsen.

Denna sammanträder fem gånger om året och består av företrädare för ansvariga vid gränsmyndigheter i de 26 EU-medlemsstater som ingår i Schengenområdet och två ledamöter från Europeiska kommissionen. Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, som inte är EU-medlemmar men Schengenassocierade länder, skickar också en företrädare till styrelsen. Dessa företrädare har dock begränsad rösträtt.

Företrädare för Storbritannien och Irland ges också möjlighet att delta vid styrelsemötena, men eftersom dessa länder valt (innan Frontex inrättades 2004) att bara delvis delta i Schengensamarbetet har de ingen rösträtt.


Främsta ansvarsuppgifter

Utstationering på fältet
Byrån skickar tjänstemän inom brottsbekämpningen från EU-länderna och de Schengenassocierade länderna, tillsammans med fartyg, flygplan och utrustning för gränsövervakning, till de yttre gränsområden som behöver särskild hjälp. Utöver gränskontroll omfattar Frontex insatser också uppgifter i anslutning till sjösäkerhet, säkerhetskontroller, sjöräddnings och miljöskydd.

Riskanalys
Frontex bedömer vilka riskerna är för EU:s gränssäkerhet och skapar en översikt över mönster och tendenser inom irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet vid de yttre gränserna. Byrån delar med sig av resultaten till EU-länderna och Europeiska kommissionen och använder dem för att planera sin kommande verksamhet. Alla Frontex åtgärder bygger på riskanalyser.

Situationsövervakning
Frontex övervakar ständigt EU:s yttre gränser och förser EU-länderna, de Schengenassocierade länderna, Europeiska kommissionen och andra byråer med information om uppdateringar och registreringar.

Sårbarhetsanalys
Frontex genomför årliga utvärderingar om varje medlemsstats och varje Schengenassocierat lands förmåga och beredskap att hantera utmaningar, bland annat migrationstryck, vid sina yttre gränser. Byrån stationerar ut sambandsmän i EU-länderna som ska hjälpa den att upprätthålla en övergripande bild av gränskontrollerna på EU-nivå.

Europeiskt samarbete om kustbevakningsuppgifter
Byrån främjar samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter, EU-byråer och tullen vid sjögränserna. Fartyg och flygplan som sätts in vid insatserna samlar också in och delar information som rör fiskerikontroll, upptäckt av föroreningar och efterlevnad av sjöfartsbestämmelser.

Utbyte av underrättelser om brottslig verksamhet
Byrån delar med sig av de underrättelser som samlas in vid gränserna till berörda nationella myndigheter, Europol och andra EU-byråer. Det gäller bland annat information om personer som misstänks vara inblandade i brottslig verksamhet, såsom smuggling av migranter, människohandel och terrorism.

Återvändandeinsatser
Frontex spelar en allt viktigare roll när det gäller att sända tillbaka personer till deras hemländer om de inte har rätt att stanna i EU. Byrån hjälper medlemsstaterna med samordning och finansiering av återvändandeinsatser, men den kan också själv ta initiativ till sådana insatser.  Den kan chartra plan och boka platser på kommersiella flyg för detta ändamål. Dessutom hjälper den till med att skaffa fram de resedokument som krävs för de återvändande och tillhandahåller experter som bistår vid återvändandeinsatserna.

Yttre förbindelser
Samarbetet med länder utanför EU och Schengenområdet är en integrerad del av Frontex uppdrag och en av dess strategiska prioriteringar. Frontex har skapat och underhåller ett partnerskapsnät med gränsmyndigheter i länder som inte är med i EU, framför allt de länder som gränsar till EU och migranternas ursprungs- och transitländer, för att säkerställa att den europeiska integrerade gränsförvaltningen genomförs som den ska. Byrån stationerar också ut sambandsmän utanför EU, i länder som påverkas av irreguljär migration.

Snabba insatser
Frontex kan snabbt stationera ut gräns- och kustbevakningspersonal samt utrustning i EU-länderna och de Schengenassocierade länderna om det uppstår en nödsituation vid deras yttre gränser. Medlemsstaterna är skyldiga att tillhandahålla 1 500 tjänstemän från reserven för snabba insatser när byrån så kräver.

Forskning och innovation
Frontex ger gränskontrollsexperter, forskare och näringslivet möjligheter att mötas och ser på så vis till att ny teknik uppfyller de gränsövervakande myndigheternas behov.

Utbildning
Frontex tar fram gemensamma utbildningsstandarder för de gränsövervakande myndigheterna så att gräns- och kustbevakningsutbildningen harmoniseras inom EU och de Schengenassocierade länderna. Detta ska säkerställa att de som korsar EU:s yttre gränser, oavsett var, kommer att genomgå samma slags gränskontroll. Det gör också att tjänstemän från olika länders gräns- och kustbevakning kan arbeta tillsammans på ett effektivt sätt när de är utstationerade för en Frontexinsats.


Gemensamma insatser

De gemensamma insatserna är den del av byråns verksamhet som syns mest. Frontex stationerar ut hundratals gräns- och kustbevakningstjänstemän, tillsammans med båtar, bilar, flygplan och annan utrustning, för att bistå de EU-länder som brottas med utmaningar vid EU:s yttre gränser. Dessa insatser äger rum vid Europas havs- och landgränser samt på internationella flygplatser. I dagsläget förlitar Frontex sig i huvudsak på att EU-länderna och de Schengenassocierade länderna tillhandahåller specialiserade tjänstemän och utrustning till insatserna, men byrån kommer i framtiden att hyra och köpa sin egen utrustning. Frontex kan också räkna med en reserv på minst 1 500 tjänstemän som kan stationeras ut inom fem dagar för att ta itu med nödsituationer vid Europas gränser.

Byråns insatser i Medelhavet hjälper Italien, Grekland och Spanien att hantera migrationstrycket, men alla byråns insatser bidrar också till att bekämpa olika former av gränsöverskridande brottslighet. Insatserna till sjöss omfattar även andra uppgifter, såsom övervakning av föroreningar och olagligt fiske. De genomförs i samarbete med andra EU-byråer, framför allt Europol, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) samt Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA).


Brottsbekämpning

Frontex spelar en avgörande roll när det gäller att stärka Schengenområdets inre säkerhet genom att övervaka dess yttre gränser, utföra säkerhetskontroller och återvändandeinsatser samt samarbeta med nationella myndigheter och Europol.

Frontex hjälper också till i kampen mot terrorism genom att bistå medlemsstaterna med att strama upp kontrollerna vid de yttre gränserna och genom att hjälp till med att avslöja potentiella terrorister. De tjänstemän som Frontex stationerar ut har fått utbildning i att avslöja personer som kan ha en koppling till terrorism.


Frontex roll i sjöräddningsinsatser

Frontex har alltid prioriterat att delta i sjöräddningsinsatser, och detta står också inskrivet i den EU-förordning som skapade den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Byrån är skyldig att tillhandahålla tekniskt och operativt stöd till sjöss för att bistå räddningsinsatser som kan genomföras i anslutning till gränsövervakningen.

Sjöräddning är också ett specifikt mål i den operativa planen för alla Frontex sjöinsatser.

Mellan 2015 och 2017 bidrog byrån till att 280 000 människor räddades i Medelhavet.


Grundläggande rättigheter

Respekt för och skydd av grundläggande rättigheter är kärnan i all verksamhet inom Frontex. Byråns anställda och nationella tjänstemän som deltar i Frontex operativa verksamhet får utbildning om grundläggande rättigheter och tillgång till internationellt skydd innan de utstationeras, samtidigt som kravet att rapportera potentiella överträdelser av grundläggande rättigheter är införlivat i varje operativ plan.

Ett ombud för grundläggande rättigheter som är oberoende i utövandet av sina plikter rapporterar direkt till styrelsen och samarbetar med det rådgivande forumet för grundläggande rättigheter. Det rådgivande forumet ger verkställande direktören och styrelsen oberoende rådgivning i frågor som rör grundläggande rättigheter. Forumet består av tre permanenta medlemmar, tre internationella organisationer och nio civilsamhällesorganisationer som väljs för en treårsperiod.

Permanenta medlemmar:

 • Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
 • Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
 • FN:s höge flyktingkommissarie (UNHCR)

Internationella organisationer:

 • Europarådet
 • Internationella organisationen för migration (IOM)
 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Civilsamhällesorganisationer som deltar för närvarande:

 • AIRE Centre
 • Amnesty Internationals EU-kontor (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME)
 • Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna (ECRE)
 • Internationella juristkommissionen (ICJ)
 • Jesuit Refugee Service (JRS)
 • Plattformen för internationellt samarbete om papperslösa migranter (Picum)
 • Röda korsets EU-kontor (RCEU)

Frågor om de områden som ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för kan ställas till FRO@frontex.europa.eu

Klagomål

I enlighet med förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning har Frontex skapat ett system för klagomål, så att vem som helst som upplever att hans eller hennes rättigheter har påverkats av dess insatser kan rapportera att hans eller hennes rättigheter kan ha kränkts.

Om du anser att dina rättigheter har kränkts på grund av insatser utförda av personal som deltar i Frontex arbete, kan du lämna ett klagomål.

Ditt klagomål måste vara skriftligt, men en annan person, t.ex. en släkting eller en advokat, kan också lämna in klagomålet på dina vägnar. Ditt klagomål kan lämnas på vilket språk som helst.

För att lämna ett klagomål, klicka på denna länk.


Öppenhet och information

Begäran om upplysningar

Begäran om upplysningar, allmänna och specifika frågor om Frontex och dess arbete, förfrågningar om intervjuer, begäran om statistiska uppgifter eller frågor om rapporter som publicerats på vår webbplats skickas till:

question@frontex.europa.eu

Förfrågningar från medier:

press@frontex.europa.eu

Allmänhetens tillgång till handlingar

Rättslig ram
Principen om öppenhet och enskilda personers rätt att få tillgång till EU-organens handlingar fastställs både i artikel 15 i EUF-fördraget och i artikel 42 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, och genomförs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (förordning (EG) nr 1049/2001).

Kopplingen mellan förordning (EG) nr 1049/2001 och Frontex ram betonas även i artikel 74 i förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning.

De interna bestämmelserna om allmänhetens tillgång till Frontex handlingar fastställs i Frontex styrelses beslut nr 25/2016 av den 21 september 2016.

Ansökningar
Alla EU-medborgare, liksom alla fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller har sitt säte i EU, har rätt att få tillgång till Frontex handlingar, i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001.

För att bekräfta att du har rätt att ansöka om tillgång till handlingar måste du tillhandahålla en id-handling eller fullmakt för en juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i EU.

Lämna din ansökan via e-post som en bilaga i formatet pdf, ASICE, ADOC, BDOC eller EDOC, signerad med en elektronisk underskrift i linje med föreskrifterna i förordningen om elektronisk identifiering (förordning (EU) nr 910/2014). Om du inte har möjlighet att identifiera dig på detta sätt kan du tillhandahålla ett id-kort/pass/uppehållstillstånd för EU (fysiska personer), eller en registreringshandling där det framgår att ditt företag är registrerat i en EU-medlemsstat, samt en fullmakt där det framgår att du har befogenhet att agera på dess vägnar (juridiska personer).

För att Frontex ska ha möjlighet att identifiera de handlingar din ansökan avser, vänligen försäkra dig om att din ansökan är så detaljerad så möjligt.

Ansökan kan lämnas via post eller e-post till följande adress:
Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia

pad@frontex.europa.eu
o frontex@frontex.europa.eu

Handläggning

 • Din ansökan, som ska innehålla de nödvändiga styrkande handlingarna, kommer att bekräftas som mottagen och behandlas inom 15 arbetsdagar med start från det datum då ansökan registrerades.
 • I undantagsfall kan denna tid förlängas med 15 arbetsdagar.
 • Frontex besvarar dig skriftligen.
 • Om din ansökan helt eller delvis avslås kommer Frontex att motivera sitt beslut.
 • Du har möjlighet att inom 15 arbetsdagar från mottagandet av Frontex ursprungliga beslut att helt eller delvis avslå din ansökan om tillgång, ansöka om en förnyad bedömning genom en bekräftande ansökan.

Dataskyddsmeddelande
Det kontor för öppenhet som inrättades genom styrelsens beslut nr 25/2016 av den 21 september 2016 är personuppgiftsansvarig. Adress och e-postadress: Pl. Europejski 6 (00-844 Warszawa, Polen); e-post: pad@frontex.europa.eu.

Byråns dataskyddsombud kan kontaktas på dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

För att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1049/2001 måste personuppgifter hanteras av den personuppgiftsansvarige.

Ansökningar från allmänheten om tillgång till handlingar vidarebefordras till särskilda anställda vid Frontex, som hanterar personuppgifterna. Det förekommer ingen internationell dataöverföring. Uppgifter lagras i fem år från det att ärendet avslutas.

Sökande har rätt att få tillgång till, rätta, begränsa åtkomsten till, lämna invändningar mot och radera sina uppgifter samt att utöva sin rätt till dataportabilitet. Sökande kan utöva sina rättigheter genom kontoret för öppenhet och lämna in klagomål till Europeiska datatillsynsmannen.

Tillhandahållande av uppgifterna är ett lagstadgat krav enligt förordning (EG) nr 1049/2001. Om personuppgifter inte tillhandahålls ogiltigförklaras ansökan.

Det förekommer varken automatiskt beslutsfattande eller profilering.


Kontakt

Allmänt
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Medier
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Dokument & Publikationer


Multimedia

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information