Čo je Frontex?

Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, bola založená v roku 2004 s cieľom pomáhať členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru pri ochrane vonkajších hraníc priestoru voľného pohybu EÚ. Frontex ako agentúra EÚ je financovaná z rozpočtu EÚ, ako aj z príspevkov krajín pridružených k schengenskému priestoru. Agentúra má do roku 2020 zamestnávať približne 1 000 zamestnancov, pričom takmer štvrtina z nich je vyslaná členskými štátmi a po ukončení svojej služby v agentúre Frontex sa títo zamestnanci vrátia do svojej vnútroštátnej služby.

V roku 2016 došlo k rozšíreniu a modernizácii agentúry a stala sa z nej Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pričom sa rozšírila jej úloha z kontroly migrácie na riadenie hraníc a agentúra prevzala väčšiu zodpovednosť za boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. Frontex sa v súčasnosti považuje za jeden zo základných kameňov priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ. Pátranie a záchrana sa stali oficiálne súčasťou jej mandátu vždy, keď takéto situácie nastanú v súvislosti s dozorom na námorných hraniciach.

Frontex je operačná agentúra s viac než 1 500 dôstojníkmi z členských štátov, ktorí sú priebežne nasadzovaní v rámci celej EÚ. Situačné centrum agentúry Frontex, ktoré je zodpovedné za monitorovanie vonkajších hraníc, v záujme zlepšenia svojej schopnosti sledovať nové a rýchlo sa vyvíjajúce situácie v súčasnosti vykonáva svoju činnosť 24 hodín denne, sedem dní v týždni.


Právny základ a zodpovednosť

Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, bola zriadená nariadením (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1). Sídlo agentúry sa nachádza vo Varšave v Poľsku.

Aj keď Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž nahrádza Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, agentúra má rovnakú právnu subjektivitu a označuje sa tým istým názvom: Frontex.

Frontex je v neustálom kontakte s členskými štátmi a inštitúciami EÚ. Agentúra sa v maximálnej miere usiluje konať transparentne a na tento účel sa výkonný riaditeľ pravidelne zúčastňuje na vypočutiach Európskeho parlamentu a zasadnutiach Rady EÚ na úrovni ministrov zodpovedných za vnútorné záležitosti a migráciu a podáva na nich informácie. Týmto spôsobom si agentúra Frontex plní svoju povinnosť zodpovedať sa Európskemu parlamentu a Rade ako rozpočtovým orgánom.

Nad agentúrou Frontex dohliada predovšetkým riadiaca rada, ktorá pozostáva z jedného zástupcu každého členského štátu a dvoch zástupcov Komisie (ďalšie informácie sa uvádzajú v ďalšom oddiele). Rovnako ako všetky orgány EÚ aj agentúra Frontex môže podliehať auditom Dvora audítorov alebo vyšetrovaniam Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Ďalšie kľúčové dokumenty vzťahujúce sa na právny základ a zodpovednosti agentúry sú k dispozícii (v angličtine) tu:

Právne nástroje

Rozhodnutia riadiacej rady

Zápisnice riadiacej rady


Vízia, poslanie a hodnoty

Naša vízia
Chrániť európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Naše poslanie
Spolu s členskými štátmi zabezpečovať bezpečné a dobre fungujúce vonkajšie hranice, ktoré sú zárukou bezpečnosti.

Naše hodnoty

Sme odborníci
Máme vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na efektívne plnenie nášho poslania s vysokými etickými normami a neustále sa usilujeme o excelentnosť s cieľom zlepšovať našu výkonnosť.

Sme ohľaduplní
Vážime si ľudí, inštitúcie a ich úlohy a rešpektujeme ich ako hodnotných a dôležitých partnerov.

Snažíme sa spolupracovať
Spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a za účasti ďalších zainteresovaných strán riadime vonkajšie hranice EÚ a usilujeme sa o spoluprácu s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ.

Spoločnými silami rozvíjame spoluprácu v rámci organizácie, ako aj s externými zainteresovanými stranami, s cieľom dosiahnuť spoločné ciele a zámery.

Sme zodpovední
Sme spoľahliví pri plnení svojich pracovných povinností, vykonávame ich načas a kvalitne.

Staráme sa
Ako európski verejní zástupcovia slúžime záujmom občanov, pretože nám záleží na ľuďoch a veríme v európske hodnoty.


Riadiaca rada

Riadiaca rada schvaľuje rozpočet a overuje jeho plnenie, vymenúva výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa a zabezpečuje transparentnosť rozhodovacieho procesu agentúry. Výkonný riaditeľ ako právny zástupca agentúry je za svoje činnosti priamo zodpovedný tomuto riadiacemu orgánu.

Riadiaca rada, ktorá sa stretáva päťkrát do roka, pozostáva z vedúcich pohraničných orgánov v 26 členských štátoch EÚ viazaných ustanoveniami týkajúcimi sa schengenského priestoru a tiež z dvoch členov Európskej komisie. Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, sú však krajinami pridruženými k schengenskému priestoru, takisto vysielajú zástupcu do riadiacej rady, majú však len obmedzené hlasovacie práva.

Zástupcovia Spojeného kráľovstva a Írskej republiky sú tiež pozývaní, aby sa zúčastnili na zasadnutiach riadiacej rady, nemajú však žiadne hlasovacie práva vzhľadom na svoje rozhodnutie (pred zriadením agentúry Frontex v roku 2004) zúčastňovať sa len čiastočne na schengenskej spolupráci.


Hlavné povinnosti

Nasadenie v teréne
Agentúra poskytuje v oblastiach vonkajších hraníc, ktoré si vyžadujú dodatočnú pomoc, úradníkov v oblasti presadzovania práva z členských štátov a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ako aj plavidlá, lietadlá a vybavenie v oblasti hraničného dozoru. Okrem kontroly hraníc patria k operáciám agentúry Frontex aj úlohy súvisiace s námornou bezpečnosťou, bezpečnostnými kontrolami, pátracími a záchrannými operáciami, ako aj ochranou životného prostredia.

Analýza rizika
Agentúra Frontex vyhodnocuje riziká v oblasti bezpečnosti hraníc EÚ. Vytvára prehľad o spôsoboch a trendoch vývoja nelegálnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti na vonkajších hraniciach. Agentúra poskytuje svoje zistenia krajinám EÚ a Európskej komisii a využíva ich na plánovanie svojich budúcich činností. Východiskom pre všetky činnosti agentúry Frontex je analýza rizika.

Monitorovanie situácie
Agentúra Frontex neustále monitoruje vonkajšie hranice Európskej únie, pričom poskytuje aktuálne informácie a varovania členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru, ako aj Európskej komisii a ďalším agentúram.

Posudzovanie zraniteľnosti
Agentúra každoročne posudzuje schopnosť a pripravenosť všetkých členských štátov a krajín pridružených k schengenskému priestoru čeliť problémom na vonkajších hraniciach, ako aj migračnému tlaku. Agentúra Frontex vysiela styčných dôstojníkov do členských štátov EÚ, aby jej pomáhali pri vytváraní komplexného prehľadu o kontrole hraníc na úrovni EÚ.

Európska spolupráca pri činnostiach pobrežnej stráže
Agentúra podporuje spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, agentúrami EÚ a colnými úradmi na námorných hraniciach. Lode a lietadlá nasadené v jej operáciách takisto zbierajú a poskytujú informácie relevantné pre kontrolu v oblasti rybárstva, odhaľovanie znečistenia a dodržiavanie námorných nariadení.

Výmena informácii o trestnej činnosti
Agentúra poskytuje informácie zhromaždené na hraniciach príslušným vnútroštátnym orgánom, Europolu a ďalším európskym agentúram. Obsahujú informácie o osobách podozrivých z páchania trestnej činnosti, ako je prevádzanie migrantov, obchodovanie s ľuďmi a terorizmus.

Návratové operácie
Agentúra zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri návrate ľudí, ktorí nie sú oprávnení zostať v Európskej únii, do ich domovských krajín. Agentúra pomáha členským štátom koordinovať a financovať návratové operácie, ale takisto ich môže na vlastný podnet iniciovať.  Na tento účel si agentúra Frontex môže prenajať lietadlá a rezervovať miesta v komerčných letoch. Agentúra takisto pomáha navrátilcom vybavovať potrebné cestovné doklady a poskytuje odborníkov na pomoc s návratovými operáciami.

Vonkajšie vzťahy
Spolupráca s krajinami mimo EÚ a schengenského priestoru tvorí neoddeliteľnú súčasť mandátu agentúry Frontex a jednu z jej strategických priorít. Agentúra Frontex rozvíja a udržiava sieť partnerstiev s pohraničnými orgánmi v krajinách mimo EÚ, najmä v krajinách susediacich s EÚ a krajinách pôvodu a tranzitu migrantov, aby zabezpečila vykonávanie integrovaného riadenia hraníc (IBM). Agentúra rovnako vysiela styčných dôstojníkov aj do krajín mimo EÚ, ktoré čelia nelegálnej migrácii.

Rýchla reakcia
Agentúra Frontex je schopná rýchlo nasadiť pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj vybavenie v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k schengenskému priestoru, ktorých vonkajšie hranice sú ohrozené. Členské štáty musia na výzvu agentúry poskytnúť až do 1 500 príslušníkov rezervy rýchleho zásahu.

Výskum a inovácia
S cieľom zabezpečiť, aby nové technológie spĺňali potreby orgánov zodpovedných za kontrolu hraníc, agentúra Frontex umožňuje odborníkom na kontrolu hraníc kontakty v oblasti výskumu a priemyslu.

Odborná príprava
Agentúra Frontex vypracúva spoločné normy pre odbornú prípravu pohraničných orgánov, aby zjednotila vzdelávanie pohraničnej a pobrežnej stráže v EÚ a krajinách pridružených k schengenskému priestoru. Cieľom tohto zjednotenia je zabezpečiť, aby cestovatelia pri každom prekročení vonkajších hraníc EÚ podliehali jednotným normám pre kontrolu hraníc. Zjednotenie takisto umožňuje pohraničnej a pobrežnej stráži z rôznych krajín účinne spolupracovať pri nasadení v rámci operácií agentúry Frontex.


Spoločné operácie

Najmarkantnejšími činnosťami agentúry sú spoločné operácie. Na pomoc členským štátom pri čelení problémom na vonkajších hraniciach EÚ, nasadzuje agentúra Frontex stovky príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj lode, vozidlá, lietadlá a ďalšie vybavenie. Tieto operácie sa odohrávajú na námorných a pozemných hraniciach Európy, ako aj na medzinárodných letiskách. V súčasnosti sa agentúra Frontex pri poskytovaní špecializovaných príslušníkov stráže a špeciálneho vybavenia pre svoje operácie väčšinou spolieha na členské štáty EÚ a krajiny pridružené k schengenskému priestoru, ale postupne prechádza k prenájmu a kúpe vlastného vybavenia. Okrem toho sa agentúra Frontex môže spoliehať aj na rezervu pozostávajúcu minimálne z 1 500 príslušníkov, ktorých je v núdzových situáciách možné nasadiť na hraniciach EÚ v priebehu piatich dní.

Zatiaľ čo agentúra svojimi námornými operáciami v Stredozemnom mori podporuje Taliansko, Grécko a Španielsko pri prekonávaní migračného tlaku, všetkými svojimi operáciami takisto pomáha riešiť rôzne formy cezhraničnej trestnej činnosti. Medzi námorné operácie sa zaraďujú aj ďalšie úlohy, ako je monitorovanie znečistenia a nezákonného rybolovu. Vykonávajú sa v spolupráci s ďalšími agentúrami EÚ, najmä Europolom, Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva (EFCA).


Presadzovanie práva

Agentúra Frontex zohráva významnú úlohu v posilňovaní vnútornej bezpečnosti schengenského priestoru, a to monitorovaním jeho vonkajších hraníc, vykonávaním bezpečnostných kontrol a návratových operácií, ako aj spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi a Europolom.

Agentúra Frontex takisto prispieva k boju proti terorizmu poskytovaním pomoci členským štátom pri posilňovaní kontrol na vonkajších hraniciach a podporovaním odhaľovania potenciálnych zahraničných teroristických bojovníkov. Príslušníci nasadzovaní agentúrou Frontex absolvujú odbornú prípravu na odhaľovanie osôb potenciálne zapletených do terorizmu.


Úloha agentúry Frontex v pátracích a záchranných operáciách

Účasť na pátracích a záchranných operáciách vždy predstavovala pre agentúru Frontex prioritu a je zakotvená v nariadení EÚ, ktorým bola Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadená. Agentúra Frontex je povinná poskytovať technickú a operačnú pomoc pri záchranných námorných operáciách, ktoré sa môžu uskutočniť počas operácií v rámci hraničného dozoru.

Pátracie a záchranné operácie sú aj osobitným cieľom operatívneho plánu každej námornej operácie agentúry Frontex.

Od roku 2015 do roku 2017 agentúra Frontex prispela k záchrane 280 000 osôb v Stredozemnom mori.


Základné práva

Základom všetkých činností agentúry je dodržiavanie a ochrana základných práv. Zamestnanci agentúry a pracovníci z jednotlivých štátov, ktorí sa zúčastňujú na operáciách Frontexu, absolvujú pred nasadením odbornú prípravu o základných právach a prístupe k medzinárodnej ochrane, pričom povinnosť oznamovať možné porušenia základných práv je začlenená do každého operačného plánu.

Pracovník pre základné práva, ktorý je pri výkone všetkých svojich povinností nezávislý, podlieha priamo riadiacej rade a spolupracuje s konzultačným fórom pre základné práva. Konzultačné fórum pomáha výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade s nezávislým poradenstvom v oblasti základných práv. Pozostáva z troch stálych členov, troch medzinárodných organizácií a deviatich organizácií občianskej spoločnosti vybraných na trojročné obdobie:

Stáli členovia:

 • Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
 • Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
 • Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR)

Medzinárodné organizácie:

 • Rada Európy (RE)
 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
 • Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)

V súčasnosti sú zastúpené tieto organizácie občianskej spoločnosti:

 • AIRE Centre
 • Amnesty International European Institutions Office (AI- EIO)
 • Caritas Europa
 • Cirkevná komisia pre migrantov v Európe (CCME)
 • Európska rada pre utečencov a exulantov (ECRE)
 • Medzinárodná komisia právnikov (ICJ)
 • Jezuitská služba pre utečencov (JRS)
 • Platforma pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti nelegálnych migrantov (PICUM)
 • Úrad Červeného kríža (RCEU)

Otázky týkajúce sa oblastí, ktoré patria do pôsobnosti Kancelárie pre základné práva je potrebné zasielať na adresu FRO@frontex.europa.eu

Sťažnosti

V súlade s nariadením o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži agentúra vytvorila mechanizmus podávania sťažností s cieľom umožniť každému, kto sa domnieva, že jeho práva boli dotknuté jej operáciami, oznámiť akékoľvek možné porušenia jeho práv.

Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené konaním niektorého zo zamestnancov podieľajúcich sa na činnosti agentúry Frontex, môžete podať sťažnosť.

Vaša sťažnosť musí byť v písomnej forme, namiesto vás však túto sťažnosť môže podať aj iná osoba, ako napríklad príbuzný alebo právnik. Sťažnosť môžete podať v akomkoľvek jazyku.

Ak chcete podať sťažnosť, kliknite na tento odkaz.


Transparentnosť a informácie

Žiadosti o informácie

Žiadosti o informácie, všeobecné a konkrétne otázky o agentúre a jej práci, žiadosti o rozhovor, žiadosti o štatistické údaje alebo otázky o správach uverejnených na našom webovom sídle je potrebné zasielať na adresu:

question@frontex.europa.eu

Žiadosti médií:

press@frontex.europa.eu

Prístup verejnosti k dokumentom

Právny rámec
Zásada transparentnosti a právo jednotlivcov na prístup k dokumentom orgánov EÚ sú stanovené v článku 15 ZFEÚ, ako aj v článku 42 Charty základných práv Európskej únie a vykonávajú sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (nariadenie (ES) č. 1049/2001).

Súvislosť nariadenia (ES) č. 1049/2001 s rámcom agentúry Frontex sa opätovne zdôrazňuje v článku 74 nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.

Interný rámec pre prístup verejnosti k dokumentom, ktoré drží agentúra Frontex, je stanovený rozhodnutím riadiacej rady agentúry Frontex č. 25/2016 z 21. septembra 2016.

Žiadosti
Všetci občania EÚ, ako aj všetky fyzické alebo právnické osoby s pobytom alebo so sídlom v EÚ, majú právo na prístup k dokumentom agentúry v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001.

Na preukázanie, že máte právo žiadať o prístup k dokumentom, musíte predložiť doklad totožnosti/doklad o splnomocnení vystupovať v mene právnickej osoby s bydliskom alebo sídlom v EÚ.

Žiadosti predkladajte ako prílohu k e-mailu vo formáte PDF, ASICE, ADOC, BDOC alebo EDOC elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s nariadením eIDAS (nariadenie (EÚ) č. 910/2014). Ak takýto identifikačný prostriedok nemáte k dispozícii, predložte preukaz totožnosti/cestovný pas/povolenie na pobyt pre EÚ (fyzické osoby) alebo predložte potvrdenie o zriadení subjektu v členskom štáte EÚ a splnomocnenie, na základe ktorého môžete konať v mene tohto subjektu (právnické osoby).

Dbajte na to, aby žiadosť bola čo najpresnejšia, aby ste tak agentúre umožnili identifikovať dokumenty, o ktoré žiadate.

Žiadosti je možné podávať poštou alebo e-mailom na adresu:
Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia

pad@frontex.europa.eu
o frontex@frontex.europa.eu

Spracovanie

 • Vaša žiadosť obsahujúca požadovaný dôkaz o oprávnenosti bude potvrdená a spracovaná do 15 pracovných dní od jej zaregistrovania.
 • Vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 15 pracovných dní.
 • Agentúra Frontex odpovedá písomne.
 • V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti agentúra poskytne odôvodnenie.
 • Do 15 pracovných dní od prijatia odpovede agentúry, v ktorej sa úplne alebo čiastočne zamieta poskytnutie prístupu, môžete požiadať o prehodnotenie rozhodnutia agentúry formou opakovanej žiadosti.

Oznámenie o ochrane údajov
Prevádzkovateľom je Kancelária pre transparentnosť zriadená rozhodnutím správnej rady č. 25/2016 z 21. septembra 2016. Fyzická a poštová adresa: Pl. Europejski 6 (00-844 Warszawa- PL); email: pad@frontex.europa.eu.

Úradníka pre ochranu údajov možno kontaktovať na adrese dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Súlad s nariadením (ES) č. 1049 /2001 si vyžaduje spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom.

Príjemcami údajov sú špecializovaní zamestnanci agentúry Frontex, ktorí spracúvajú žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom. Medzinárodný prenos údajov sa neuskutoční. Údaje sa budú uchovávať počas obdobia piatich rokov od uzavretia spisu.

Žiadatelia majú právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, obmedzenie, vznesenie námietky a vymazanie, ako aj právo požadovať prenosnosť údajov. Žiadatelia môžu svoje práva uplatňovať prostredníctvom Kancelárie pre transparentnosť a môžu podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Poskytovanie údajov je zákonnou požiadavkou podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001. Neposkytnutím údajov sa žiadosť stáva neprípustnou.

Automatický rozhodovací proces ani profilovanie sa neuskutočňujú.


Kontakt

Všeobecný
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Tlač
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Dokumenty & Publikácie


Multimediálne

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information