Wstęp

Dwa lata temu agencja Frontex została wzmocniona i przekształcona w Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Nowy mandat agencji oraz powiększone zasoby oznaczały, że Frontex stał się współodpowiedzialny za działania operacyjne na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej oraz reagowanie na pojawiające się na nich wyzwania.

Frontex to podstawowe narzędzie UE, którego celem jest ochrona przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Agencja stała się też jednym z gwarantów dalszego funkcjonowania obszaru swobodnego przepływu osób. Jego istnienie wielu z nas uważa dziś za rzecz oczywistą. Z chwilą poszerzenia mandatu agencji położyliśmy jeszcze większy nacisk na zwalczanie przestępczości transgranicznej i zapobieganie atakom terrorystycznym. Jednym z przykładów może być gromadzenie i przetwarzanie danych osób nielegalnie przekraczających zewnętrzne granice Unii, którymi następnie dzielimy się z Europejskim Urzędem Policji (Europolem)  oraz organami ścigania w państwach członkowskich.

Wiemy, że informacje operacyjne są kluczem do podjęcia właściwych działań w odpowiedzi na rzeczywiste i potencjalne zagrożenia na zewnętrznych granicach UE. Wśród tych działań należy wymienić stworzoną przez Frontex sieć oficerów łącznikowych pośredniczących w kontaktach agencji ze służbami krajów członkowskich czy też zaawansowaną analizę ryzyka. Warto również wspomnieć o systematycznej ocenie zdolności poszczególnych państw członkowskich do ochrony granic. Ocena ta pozwala nie tylko precyzyjnie zidentyfikować potencjalne luki, ale również wskazać konkretne rozwiązania w formie obowiązkowych zaleceń.

Aby zapewnić równowagę między wzmacnianiem kontroli bezpieczeństwa na granicach, a możliwością ich płynnego i szybkiego przekraczania przez podróżnych odwiedzających UE w celach służbowych, turystycznych i edukacyjnych,  stale testujemy nowatorskie rozwiązania techniczne.

Agencja odgrywa ponadto coraz ważniejszą rolę jeśli chodzi o egzekwowanie przepisów migracyjnych. Państwa członkowskie coraz częściej zwracają się do nas z prośbą o pomoc w repatriacji nielegalnych migrantów oraz tych, którym odmówionu azylu, jak również osób bezprawnie przedłużających swój pobyt. W ostatnich latach liczba migrantów odesłanych  do ich krajów pochodzenia wzrosła z zaledwie 3,5 tys. w 2015 r. do około 14 tys. w roku 2017. Obecnie Frontex zaangażowany jest w około 10 proc. operacji powrotowych z UE.

Jednocześnie wzmocniona obecność agencji  w terenie powoduje, że jej działania stają się coraz bardziej skuteczne. Obecnie na granicach morskich, lądowych i powietrznych UE rozmieszczonych jest około 1,5 tys. funkcjonariuszy Frontexu. Wspomagają oni państwa unijne w zadaniach obejmujących między innymi monitoring granic, rejestracje osób nielegalnie je przekraczających oraz kontrole bezpieczeństwa. W sytuacjach nadzwyczajnych Frontex może szybko wysłać na granice zewnętrzne kolejnych 1,5 tys. funkcjonariuszy i dodatkowy sprzęt techniczny.

Misje w terenie przynoszą spodziewane efekty. Od początku 2017 roku w wyniku prowadzonych przez agencję operacji morskich, udało się ująć blisko 300 osób podejrzanych o pośrednictwo w przemycie migrantów oraz ponad 100 przemytników, a także przechwycić znaczne ilości narkotyków i papierosów. Od wejścia w życie nowego mandatu funkcjonariusze agencji, uczestniczący w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, pomogli ocalić życie ponad 65 tys. osób na Morzu Śródziemnym. Od samego początku stałym elementem operacji Frontexu jest mechanizm przestrzegania praw podstawowych, co zapewnia migrantom uciekającym przed wojną i prześladowaniami możliwość ubiegania się o międzynarodową ochronę.

Zdajemy sobie sprawę, że rozszerzenie mandatu agencji oraz zwiększenie jej zasobów wiąże się z zaostrzoną kontrolą i większą odpowiedzialnością za podejmowane działania.  Szczęśliwie dysponujemy licznymi mechanizmami kontrolnymi, do których zaliczyć można zarząd agencji i niezależnego urzędnika ds. praw podstawowych zapewniającego kontrolę nad przestrzeganiem wysokich standardów w tej dziedzinie. Ponadto Frontex pozostaje w stałym kontakcie z państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi, czego przykładem mogą być regularne wizyty dyrektora wykonawczego w Parlamencie Europejskim oraz uczestnictwo w spotkaniach unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne i migrację.

Wszystkie nasze działania są prowadzone z myślą o bezpieczeństwie i dobru obywateli. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ale i świadomi przeszkód, jakie przyjdzie nam jeszcze pokonać. Aby sprostać nowym wyzwaniom i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Europejczykom, jesteśmy gotowi kontynuować współpracę z państwami członkowskimi UE, instytucjami unijnymi oraz licznymi partnerami instytucjonalnymi.

Fabrice Leggeri

Dyrektor Wykonawczy Frontex


Czym jest Frontex?

Celem utworzonej w 2004 r. Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) jest pomoc państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób. Jako Agencja UE Frontex jest finansowany z budżetu UE i z wkładów państw stowarzyszonych w ramach Schengen. Do 2020 r. Agencja ma zatrudniać około 1000 pracowników, z których blisko jedna czwarta jest oddelegowana przez państwa członkowskie i po zakończeniu pracy we Frontexie powróci do służby krajowej.

W 2016 r. Agencja została przekształcona w  Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, której zadaniaobjęły nie tylko kontrolę migracji, lecz także zarządzanie granicami i większą odpowiedzialność za zwalczanie przestępczości transgranicznej. Frontex jest uznawany obecnie za jeden z filarów unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jego uprawnienia oficjalnie objęły także akcje poszukiwania i ratowania osób w sytuacjach związanych z ochroną granic morskich.

Frontex to agencja operacyjna – ponad 1500 funkcjonariuszy z państw członkowskich jest stale rozmieszczonych w różnych częściach UE. Aby móc na bieżąco śledzić nowe, szybko zmieniające się okoliczności, centrum sytuacyjne Frontexu odpowiedzialne za monitorowanie granic zewnętrznych działa obecnie przez całą dobę siedem dni w tygodniu.


Podstawa prawna i odpowiedzialność

Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) ustanowiono rozporządzeniem (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1). Frontex ma siedzibę w Warszawie.

Choć Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powstała w miejsce Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Agencja zachowuje swoją dotychczasową osobowość prawną oraz nazwę: Frontex.

Frontex pozostaje w stałym kontakcie z państwami członkowskimi i instytucjami UE. Priorytetem dla Agencji jest przejrzystość działań, dlatego dyrektor wykonawczy regularnie uczestniczy w wysłuchaniach na posiedzeniach Parlamentu Europejskiego i posiedzeniach Rady UE z udziałem ministrów odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne i migrację. W ten sposób Frontex odpowiada przed Parlamentem Europejskim i Radą jako organami budżetowymi.

Nadzór nad Frontexem sprawuje zarząd, w którego skład wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji (więcej informacji w sekcji poniżej). Tak jak wszystkie organy UE, Frontex może również podlegać kontrolom Trybunału Obrachunkowego i dochodzeniom prowadzonym przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Inne kluczowe dokumenty dotyczące podstawy prawnej i odpowiedzialności Agencji są dostępne (w języku angielskim) tutaj:

Instrumenty prawne
Decyzje zarządu
Protokoły posiedzeń zarządu


Wizja, misja i wartości

Nasza wizja
Zabezpieczenie europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Nasza misja
Wspólnie z państwami członkowskimi zapewniamy skuteczną kontrolę i bezpieczeństwo granic zewnętrznych.

Nasze wartości

Jesteśmy profesjonalni
Posiadamy niezbędne umiejętności, wiedzę i kompetencje, aby efektywnie realizować założenia naszej misji przy zachowaniu wysokich standardów etycznych oraz nieustannie dążymy do doskonałości w wynikach naszej pracy.

Doceniamy wysiłki
Doceniamy zarówno wkład jednostkowy, jak i instytucjonalny w realizację naszych celów.

Dążymy do współpracy
Wspólnie z właściwymi organami państw członkowskich UE oraz przy udziale innych zainteresowanych stron zarządzamy zewnętrznymi granicami UE i dążymy do współpracy z państwami spoza UE.

Współdziałamy na rzecz realizacji zakładanych celów, zarówno na poziomie własnej organizacji, jak i z zewnętrznymi podmiotami.

Jesteśmy odpowiedzialni
Jesteśmy wiarygodni i terminowo i sumiennie wywiązujemy się z powierzonych nam zadań.

Dbamy o obywateli
Jako unijny organ publiczny służymy interesom obywateli, w poszanowaniu praw jednostki i europejskich wartości.


Zarząd

Zarząd zatwierdza budżet i sprawdza jego wykonanie, powołuje dyrektora wykonawczego i jego zastępców oraz zapewnia przejrzystość procedur decyzyjnych Agencji. Jest organem, przed którym odpowiada dyrektor wykonawczy Agencji jako jej przedstawiciel prawny.

Posiedzenia zarządu odbywają się pięć razy w roku, a w jego skład wchodzą przedstawiciele dyrektorów służb granicznych 26 państw członkowskich UE podlegającym przepisom strefy Schengen oraz dwóch członków Komisji Europejskiej. Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria, które nie są państwami członkowskimi UE, ale mają status państw stowarzyszonych w ramach Schengen, także przysyłają przedstawiciela na posiedzenia zarządu, ale mają ograniczone prawa głosu.

Do udziału w posiedzeniach zarządu zaproszono także przedstawicieli Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ale nie przysługuje im prawo głosu, ponieważ przed ustanowieniem Frontexu w 2004 r. zdecydowały się jedynie na częściową współpracę w ramach Schengen.


Zakres odpowiedzialności

Rozlokowanie sił w terenie
Agencja zapewnia funkcjonariuszy organów ścigania z państw członkowskich i z państw stowarzyszonych w ramach Schengen, a także statki, samoloty i urządzenia do kontroli granic na obszarach położonych przy granicach zewnętrznych, które wymagają dodatkowego wsparcia. Oprócz kontroli granicznej, działania Frontexu obejmują zadania związane z bezpieczeństwem na morzu, kontrolą bezpieczeństwa, operacjami poszukiwawczo-ratowniczymi i ochroną środowiska.

Analiza ryzyka
Frontex ocenia czynniki ryzyka mające wpływ na bezpieczeństwo granic UE. Agencja opracowuje obraz sytuacji i trendów w zakresie nieuregulowanej migracji i przestępczości transgranicznej na granicach zewnętrznych. Frontex dzieli się tymi danymi z państwami UE i Komisją Europejską i wykorzystuje je przy planowaniu swoich przyszłych działań. Wszystkie działania Frontexu są prowadzone w oparciu o analizę ryzyka.

Monitorowanie sytuacji
Frontex nieustanie prowadzi monitoring zewnętrznych granic Unii Europejskiej, dostarczając aktualizacje i ostrzeżenia państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen, Komisji Europejskiej i innym agencjom.

Ocena narażenia
Agencja przeprowadza coroczne oceny zdolności i gotowości każdego z państw członkowskich i krajów stowarzyszonych w ramach Schengen do stawienia czoła wyzwaniom pojawiającym się na ich granicach zewnętrznych, w tym presji migracyjnej. Frontex oddelegowuje oficerów łącznikowych do państw członkowskich UE, aby pomóc agencji w utrzymaniu kompleksowego obrazu kontroli granicznej na szczeblu UE.

Współpraca europejska w zakresie funkcji straży przybrzeżnej
Agencja wspiera współpracę między organami ścigania, agencjami UE i organami celnymi na granicach morskich. Łodzie i samoloty rozmieszczone na obszarach prowadzenia operacji gromadzą i wymieniają się informacjami dotyczącymi  kontroli rybołówstwa, wykrywania zanieczyszczeń i zapewniania zgodności z przepisami w zakresie żeglugi morskiej.

Wymiana informacji wywiadowczych o działalności przestępczej
Agencja dzieli się danymi zgromadzonymi na granicach z właściwymi organami krajowymi, Europolem i innymi agencjami europejskimi. Obejmuje to informacje o osobach podejrzewanych o zaangażowanie w działania przestępcze, takie jak przemyt migrantów, handel ludźmi i terroryzm.

Operacje powrotowe
Frontex odgrywa coraz większą rolę w powrocie do kraju pochodzenia osób, które nie mają prawa pozostawać w Unii Europejskiej. Agencja wspomaga państwa członkowskie w koordynacji i finansowaniu operacji powrotowych, może jednak sama je inicjować.  W tym celu Frontex może czarterować loty i rezerwować miejsca na lotach komercyjnych. Agencja pomaga również pozyskać konieczne dokumenty podróży dla osób powracających i zapewnić ekspertów  do wspierania operacji powrotowych.

Stosunki zewnętrzne
Współpraca z krajami spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen stanowi integralną część mandatu Frontexu i jeden ze strategicznych priorytetów agencji. Aby zapewnić wdrożenie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami (IBM), Frontex rozwija i utrzymuje sieć partnerstw z organami granicznymi w państwach nienależących do UE, zwłaszcza z tymi, które sąsiadują z UE oraz z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów. Agencja rozmieszcza również oficerów łącznikowych na terenach poza UE dotkniętych nieuregulowaną migracją.

Szybkie reagowanie
Frontex jest w stanie szybko wysłać straż graniczną i przybrzeżną do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen stojących w obliczu sytuacji nadzwyczajnej na swoich granicach zewnętrznych. Na żądanie agencji państwa członkowskie muszą zapewnić do 1500 funkcjonariuszy z puli szybkiego reagowania.

Badania i innowacje
Frontex ułatwia nawiązywanie współpracy między specjalistami w obszarze kontroli granicznych a przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłu, aby zagwarantować, że nowe technologie będą zaspokajały potrzeby organów kontroli granicznej.

Szkolenia
Frontex opracowuje wspólne standardy szkoleniowe dla służb granicznych, aby zharmonizować proces kształcenia funkcjonariuszy straży granicznej w UE i w państwach stowarzyszonych w ramach Schengen. Celem tego jest zapewnienie, aby niezależnie od miejsca, w którym podróżni przekraczają zewnętrzną granicę UE, stosowane były wobec nich jednolite standardy kontroli granicznej. Działania w tym zakresie mają również za zadanie zapewnić, by funkcjonariusze straży granicznej i przybrzeżnej z różnych państw skutecznie współpracowali w ramach operacji Frontexu.


Wspólne operacje

Wspólne operacje są najlepiej widoczne spośród wszystkich działań agencji. Agencja rozmieszcza setki funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej oraz łodzie, samochody, samoloty i inny sprzęt, aby wesprzeć państwa członkowskie w stawianiu czoła wyzwaniom na granicach zewnętrznych UE. Operacje te przeprowadza się na europejskich granicach morskich i lądowych, a także na międzynarodowych lotniskach. Obecnie Frontex polega głównie na państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych w ramach Schengen, aby zapewnić wyspecjalizowany personel i wyposażenie na potrzeby swoich operacji, ale agencja zmierza w stronę leasingu i zakupu własnego sprzętu. Frontex może również liczyć na pulę co najmniej 1500 funkcjonariuszy, którzy mogą być oddelegowani w ciągu pięciu dni, aby zająć się sytuacjami kryzysowymi na granicach Europy.

Operacje morskie realizowane przez agencję w regionie Morza Śródziemnego wspierają Włochy, Grecję i Hiszpanię w radzeniu sobie z presją migracyjną, jednak wszystkie operacje prowadzone przez agencję mają również na celu zwalczanie różnych form przestępczości transgranicznej. Operacje morskie obejmują dodatkowe zadania, takie jak monitoring zanieczyszczeń i nielegalnych połowów ryb. Operacje te są realizowane we współpracy z innymi agencjami UE, zwłaszcza z Europolem, Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa (EFCA).


Egzekwowanie prawa

Frontex odgrywa kluczową rolę we wzmocnieniu wewnętrznego bezpieczeństwa strefy Schengen poprzez monitorowanie jej granic zewnętrznych, przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i operacji powrotowych oraz współpracę z organami krajowymi i Europolem.

Frontex przyczynia się również do walki z terroryzmem poprzez pomoc państwom członkowskim w zaostrzeniu kontroli na granicach zewnętrznych i wsparcie w wykrywaniu potencjalnych zagranicznych bojowników terrorystycznych. Funkcjonariusze oddelegowani przez Frontex są wyszkoleni w wykrywaniu osób, które mogą mieć powiązania z terroryzmem.


Rola Frontexu w ramach operacji poszukiwawczo-ratowniczych

Uczestnictwo w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych zawsze stanowiło dla Frontexu priorytet i zostało zapisane w rozporządzeniu UE, które utworzyło Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Frontex jest zobowiązany do zapewnienia pomocy technicznej i operacyjnej na morzu w celu wsparcia działań ratowniczych, które mogą mieć miejsce w trakcie operacji nadzorowania granic.

Działania poszukiwawczo-ratownicze są również szczególnym celem planu operacyjnego każdej operacji Frontexu prowadzonej na morzu.

W latach 2015-2017 Frontex przyczynił się do uratowania 280 000 osób na Morzu Śródziemnym.


Prawa podstawowe

Poszanowanie i ochrona praw podstawowych ma kluczowe znaczenie dla ogółu działalności Frontexu. Przed rozpoczęciem służby pracownicy Agencji i krajowi funkcjonariusze uczestniczący w jej operacjach przechodzą szkolenia dotyczące praw podstawowych i dostępu do ochrony międzynarodowej, a w każdym planie operacyjnym jest zapisany obowiązek zgłaszania potencjalnych naruszeń praw podstawowych.

Urzędnik ds. praw podstawowych, który wypełnia wszystkie swoje obowiązki w sposób niezależny, podlega bezpośrednio zarządowi i współpracuje z forum konsultacyjnym ds. praw podstawowych. Dyrektora wykonawczego i zarząd wspiera forum konsultacyjne, które zapewnia niezależne doradztwo w kwestiach dotyczących praw podstawowych. W jego skład wchodzi troje członków stałych, trzy organizacje międzynarodowe i dziewięć organizacji społeczeństwa obywatelskiego wybieranych na trzyletnią kadencję:

Stali członkowie:

 • Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
 • Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
 • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

Organizacje międzynarodowe:

 • Rada Europy (RE)
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

Obecnie reprezentowane organizacje społeczeństwa obywatelskiego:

 • AIRE Centre
 • Biuro Amnesty International ds. Instytucji Europejskich (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Komitet Kościołów na rzecz Migrantów w Europie (CCME)
 • Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE)
 • Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ)
 • Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS)
 • Platforma międzynarodowej współpracy ds. migrantów nieposiadających dokumentów (PICUM)
 • Biuro Czerwonego Krzyża w UE (RCEU)

Zapytania dotyczące obszarów wchodzących w zakres kompetencji Biura Praw Podstawowych należy kierować na adres FRO@frontex.europa.eu

Skargi

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną Agencja stworzyła mechanizm rozpatrywania skarg umożliwiający każdemu, kto uzna, że jego prawa zostały naruszone wskutek działalności Agencji, zgłaszanie wszelkich przypadków takich naruszeń.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone w wyniku działań pracownika uczestniczącego w działaniach Frontexu, możesz złożyć skargę.

Skarga musi mieć formę pisemną, a może ją złożyć w Twoim imieniu również inna osoba, na przykład krewny lub prawnik. Skarga może być sporządzona w dowolnym języku.

Aby złożyć skargę, należy wybrać ten link.


Przejrzystość i informowanie

Wnioski o udzielenie informacji

Wnioski o udzielenie informacji, ogólne i szczegółowe pytania na temat Frontexu i jego działalności, wnioski o rozmowy, wnioski o dane statystyczne, bądź pytania dotyczące sprawozdań publikowanych na naszej stronie internetowej należy przesyłać na adres:

question@frontex.europa.eu

Zapytania prasowe:

press@frontex.europa.eu

Publiczny dostęp do dokumentów

Ramy prawne
Zasada przejrzystości i prawa osób do dostępu do dokumentów organów UE są określone w art. 15 TFUE i art. 42 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz wdrażane w drodze rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (rozporządzenie (WE) nr 1049/2001).

Związek rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 z ramami działania Frontexu ponownie podkreślono w art. 74 rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Wewnętrzne ramy publicznego dostępu do dokumentów posiadanych przez Frontex określono w decyzji zarządu nr 25/2016 z dnia 21 września 2016 r.

Składanie wniosków
Każdy obywatel UE, jak również każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE, ma prawo dostępu do dokumentów posiadanych przez Frontex, z zastrzeżeniem warunków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001.

Aby potwierdzić swoje prawo do wnioskowania o dostęp do dokumentów, należy przedstawić dokument tożsamości/pełnomocnictwo w przypadku osoby prawnej z adresem lub siedzibą w UE.

Wniosek należy przesłać e-mailem jako załącznik w formacie PDF, ASICE, ADOC, BDOC lub EDOC z kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie (UE) nr 910/2014). Jeżeli ten sposób identyfikacji jest niedostępny, należy przedstawić dowód tożsamości / paszport / zezwolenie na pobyt w UE (w przypadku osób fizycznych) lub potwierdzenie rejestracji podmiotu w państwie członkowskim UE i pełnomocnictwo do działania w imieniu tego podmiotu (w przypadku osób prawnych).

Aby Frontex mógł wyszukać dokumenty będące przedmiotem wniosku, należy podać w nim jak najdokładniejsze informacje.

Wnioski można przesyłać pocztą lub e-mailem na adres:

Biuro ds. Przejrzystości
Frontex
Plac Europejski 6
00-844 Warszawa, Polska

pad@frontex.europa.eu lub frontex@frontex.europa.eu

Przetwarzanie wniosków

 • Złożony wniosek, zawierający wyżej wymagane dowody kwalifikowalności, zostaje przyjęty i rozpatrzony w ciągu 15 dni roboczych od rejestracji wniosku
 • W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o 15 dni roboczych
 • Frontex udziela pisemnej odpowiedzi
 • W przypadku całkowitego lub częściowego odrzucenia wniosku Frontex przedstawi uzasadnienie
 • W ciągu 15 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi Frontexu z odmową udzielenia pełnego lub częściowego dostępu można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie pierwotnej decyzji Frontexu w drodze ponownego wniosku.

Informacja o ochronie danych
Administratorem danych jest Biuro ds. Przejrzystości ustanowione decyzją zarządu nr 25/2016 z dnia 21 września 2016 r. Adres fizyczny i pocztowy: Pl. Europejski 6 (00-844 Warszawa - PL); e-mail: pad@frontex.europa.eu.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 wymaga przetwarzania danych osobowych przez administratora.

Odbiorcami danych są pracownicy Frontexu przetwarzający wniosek o publiczny dostęp do dokumentów. Dane nie będą przekazywane pomiędzy krajami. Dane będą przechowywane przez okres pięciu lat od chwili zamknięcia sprawy.

Wnioskodawcy mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Wnioskodawcy mogą korzystać ze swoich praw za pośrednictwem Biura ds. Przejrzystości oraz złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Przekazywanie danych jest wymogiem prawnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001. Nieprzekazanie danych będzie skutkowało niedopuszczalnością wniosku.

Nie prowadzi się zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.


Dane kontaktowe

Informacje ogólne
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Prasa
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Dokumenty & Publikacje


Multimedia

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information