Kas yra Frontex?

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Frontex įsteigta 2004 m., siekiant padėti ES valstybėms narėms ir Šengeno asocijuotosioms šalims apsaugoti ES laisvo judėjimo erdvės išorės sienas. Kadangi Frontex yra ES agentūra, finansavimas jai skiriamas iš ES biudžeto, taip pat iš Šengeno asocijuotųjų šalių įnašų. Numatoma, kad iki 2020 m. agentūroje dirbs apie 1 000 darbuotojų, iš kurių beveik ketvirtadalis yra komandiruojami valstybių narių ir grįš į savo nacionalinę tarnybą pasibaigus kadencijai agentūroje.

2016 m. išaugusi ir atnaujinta agentūra, išplėtus jos vaidmenį nuo migracijos kontrolės iki sienų valdymo ir suteikus didesnę atsakomybę už kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, tapo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Dabar Frontex pripažįstama kaip vienas iš ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ramsčių. Be to, agentūrai oficialiai pavesta vykdyti paiešką ir gelbėjimą, kai tai būtina vykdant jūrų sienų stebėjimą.

Frontex yra operatyvinė agentūra, kurios veikloje vienu metu dalyvauja daugiau kaip 1 500 visoje ES dislokuotų valstybių narių pareigūnų. Kad gebėtų geriau sekti naujas ir sparčiai kintančias aplinkybes, už išorės sienų stebėjimą atsakingas Frontex Situacijų modeliavimo centras dabar veikia visą parą septynias dienas per savaitę.


Teisinis pagrindas ir atskaitomybė

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Frontex buvo įsteigta 2016 m. rugsėjo 14 d. Reglamentu (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų (OL L 251, 2016 9 16, p. 1). Frontex būstinė yra Varšuvoje (Lenkija).

Nors Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą pakeitė Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, tarnyba išsaugojo teisinį subjektiškumą ir trumpąjį pavadinimą – Frontex.

Frontex nuolat palaiko ryšius su valstybėmis narėmis ir ES institucijomis. Agentūra deda visas pastangas, kad jos veikla būtų skaidri; šiuo tikslu vykdomasis direktorius reguliariai dalyvauja klausymuose Europos Parlamente, taip pat ES ministrų, atsakingų už vidaus reikalus ir migraciją, tarybos posėdžiuose ir juose teikia informaciją. Taip Frontex užtikrina savo atskaitomybę Europos Parlamentui ir Tarybai, kaip biudžeto valdymo institucijoms.

Visų pirma Frontex veiklą prižiūri valdančioji taryba, kurią sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės ir du Komisijos atstovai (daugiau informacijos pateikta kitame skirsnyje). Kaip ir visų ES įstaigų atveju, Audito Rūmai gali agentūroje atlikti auditą, o Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) – tirti jos veiklą.

Daugiau svarbiausių dokumentų, kurie sudaro agentūros teisinį pagrindą ir kuriais užtikrinama jos atskaitomybė, skelbiama (anglų kalba) adresu:

Teisinės priemonės

Valdančiosios tarybos sprendimai

Valdančiosios tarybos protokolai


Vizija, misija ir vertybės

Mūsų vizija
Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės apsauga.

Mūsų misija
Kartu su valstybėmis narėmis kuriame saugias ir sklandžiai veikiančias išorės sienas ir užtikriname saugumą.

Mūsų vertybės

Esame profesionalai
Turime žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kad galėtume veiksmingai vykdyti savo misiją, laikydamiesi aukštų etikos standartų, be to, nuolat siekiame didesnės kompetencijos, kad galėtume užtikrinti kuo geresnius savo veiklos rezultatus.

Elgiamės pagarbiai
Pripažįstame ir gerbiame žmones, institucijas ir jų vaidmenis, savo pagarbiu elgesiu rodome, kad jie mums yra vertingi ir svarbūs.

Siekiame bendradarbiauti
Kartu su atitinkamomis ES valstybių narių nacionalinėmis institucijomis ir dalyvaujant kitiems suinteresuotiesiems subjektams valdome ES išorės sienas ir siekiame bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis šalimis.

Siekdami įgyvendinti bendrus uždavinius ir tikslus, kartu dirbame ir bendradarbiaujame organizacijoje, taip pat su išorės suinteresuotaisiais subjektais.

Esame atskaitingi
Dirbdami patikimai vykdome savo užduotis ir darbą atliekame laiku bei kokybiškai.

Mums rūpi
Mes, kaip Europos viešosios agentūros darbuotojai, atsižvelgiame į piliečių interesus, nes mums rūpi žmonės ir mes tikime Europos vertybėmis.


Valdančioji taryba

Valdančioji taryba tvirtina biudžetą ir tikrina jo vykdymą, skiria vykdomąjį direktorių bei vykdomojo direktoriaus pavaduotojus ir užtikrina agentūros sprendimų priėmimo procedūrų skaidrumą. Kaip teisinis agentūros atstovas, vykdomasis direktorius už savo veiklą yra tiesiogiai atskaitingas šiam valdymo organui.

Valdančiąją tarybą, kuri posėdžiauja penkis kartus per metus, sudaro 26 Šengeno erdvei priklausančių ES valstybių narių sienos apsaugos institucijų vadovų atstovai, taip pat du Europos Komisijos nariai. Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija, kurios nėra ES valstybės narės, bet yra Šengeno asocijuotosios šalys, taip pat siunčia po atstovą į valdančiąją tarybą, tačiau jų balsavimo teisės yra ribotos.

Jungtinės Karalystės ir Airijos Respublikos atstovai taip pat kviečiami dalyvauti valdybos posėdžiuose, tačiau neturi balsavimo teisių dėl savo sprendimo (iki Frontex įsteigimo 2004 m.) Šengeno erdvės bendradarbiavimo veikloje dalyvauti tik iš dalies.


Pagrindinės pareigos

Dislokavimas
Agentūra prie išorės sienų, kur reikia papildomos pagalbos, siunčia teisėsaugos pareigūnus iš valstybių narių ir Šengeno asocijuotųjų šalių, taip pat laivus, lėktuvus ir sienų stebėjimo įrangą. Be sienų kontrolės, Frontex vykdo užduotis, susijusias su jūrų saugumu, saugumo patikromis, paieška, gelbėjimu ir aplinkos apsauga.

Rizikos analizė
Frontex vertina ES sienų saugumo riziką. Ji atlieka neteisėtos migracijos srautų ir tendencijų, taip pat tarpvalstybinės nusikalstamos veiklos prie išorės sienų apžvalgą. Agentūra dalijasi savo išvadomis su ES šalimis bei Europos Komisija ir naudojasi tomis išvadomis planuodama būsimą veiklą. Visa Frontex veikla vykdoma vadovaujantis rizikos analize.

Padėties stebėsena
Frontex nuolat stebi Europos Sąjungos išorės sienas, teikia atnaujintą informaciją ir perspėjimus ES valstybėms narėms ir Šengeno asocijuotosioms šalims, Europos Komisijai ir kitoms agentūroms.

Pažeidžiamumo vertinimas
Agentūra kasmet įvertina kiekvienos valstybės narės ir Šengeno asocijuotosios šalies pajėgumus ir pasirengimą priimti iššūkius prie jų išorės sienų, be kita ko, susijusius su migracijos spaudimu. Frontex į ES valstybes nares siunčia ryšių palaikymo pareigūnus, kurie padės agentūrai išsamiai apžvelgti sienų kontrolės situaciją ES lygmeniu.

Europos lygmens bendradarbiavimas vykdant pakrančių apsaugos funkcijas
Agentūra remia teisėsaugos institucijų, ES agentūrų ir muitinių bendradarbiavimą prie jūrų sienų. Laivai ir orlaiviai, dislokuoti per agentūros operacijas, taip pat naudojami rinkti su žuvininkystės kontrole, taršos nustatymu ir jūrų reglamentų laikymusi susijusią informaciją ir ja dalytis.

Keitimasis žvalgybos informacija apie nusikalstamą veiklą
Agentūra su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis, Europolu ir kitomis Europos agentūromis dalijasi prie sienų surinkta žvalgybos informacija. Be kita ko, tai informacija apie asmenis, įtariamus dalyvavimu nusikalstamoje veikloje, kaip antai neteisėto migrantų gabenimo, prekybos žmonėmis ir terorizmo.

Grąžinimo operacijos
Frontex tenka vis svarbesnis vaidmuo į gimtąsias šalis grąžinant asmenis, kurie neturi teisės likti Europos Sąjungoje. Agentūra padeda valstybėms narėms koordinuoti ir finansuoti grąžinimo operacijas, tačiau taip pat gali jų imtis ir savo iniciatyva.  Šiuo tikslu Frontex gali vykdyti užsakomuosius skrydžius ir užsakyti lėktuvo bilietus komerciniams skrydžiams. Agentūra taip pat padeda gauti reikiamus kelionės dokumentus grąžinamiems asmenims ir užtikrina ekspertų pagalbą vykdant grąžinimo operacijas.

Išorės santykiai
Bendradarbiavimas su ES ir Šengeno zonai nepriklausančiomis šalimis yra svarbi Frontex įgaliojimų dalis ir vienas iš agentūros strateginių prioritetų. Siekdama užtikrinti Europos integruotą sienų valdymą, Frontex kuria partnerystės su ES nepriklausančių valstybių (visų pirma su kaimyninių ES ir migrantų kilmės bei tranzito šalių) sienų apsaugos institucijomis tinklą ir remia jo veiklą. Be to, agentūra siunčia ryšių palaikymo pareigūnus į ES nepriklausančias šalis, kurios susiduria su neteisėtos migracijos poveikiu.

Greitasis reagavimas
Frontex yra pajėgi greitai dislokuoti sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnus ir įrangą ES valstybėse narėse ir Šengeno asocijuotosiose šalyse, kurios susiduria su ekstremaliosiomis situacijomis prie savo išorės sienų. Agentūrai paprašius, valstybės narės iš greitojo reagavimo rezervo privalo skirti iki 1 500 pareigūnų.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos
Siekdama užtikrinti, kad naujos technologijos atitiktų pasienio kontrolės institucijų poreikius, Frontex suburia sienų kontrolės ekspertus ir mokslinių tyrimų bei pramonės sektorių atstovus.

Mokymas
Frontex rengia bendrus sienų apsaugos institucijų mokymo standartus, kad būtų suderintas ES ir Šengeno asocijuotųjų šalių pasienio ir pakrančių apsaugos pareigūnų rengimas. Taip siekiama užtikrinti, kad tais atvejais, kai keliaujantys asmenys kerta ES išorės sieną, jiems būtų taikomi vienodi pasienio kontrolės standartai. Be to, tai suteikia galimybę sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnams iš įvairių šalių veiksmingai dirbti kartu, kai jie dalyvauja Frontex operacijose.


Bendros operacijos

Bendros operacijos yra visuomenei geriausiai matoma agentūros veikla. Frontex dislokuoja šimtus pasienio ir pakrančių apsaugos pareigūnų, taip pat laivus, automobilius, lėktuvus ir kitą įrangą, kad padėtų valstybėms narėms įveikti sunkumus prie ES išorės sienų. Šios operacijos vykdomos prie Europos jūrų ir sausumos sienų, taip pat tarptautiniuose oro uostuose. Šiuo metu Frontex visų pirma pasikliauja ES valstybėmis narėmis ir Šengeno asocijuotosiomis šalimis, kurios Frontex operacijoms skiria specialistus ir įrangą, tačiau agentūra palaipsniui siekia pati nuomotis įrangą ir ją įsigyti. Frontex taip pat gali pasitelkti ne mažiau kaip 1 500 pareigūnų, kurie gali būti dislokuoti per penkias dienas Europos pasienyje ekstremaliųjų situacijų atveju.

Vykdydama operacijas Viduržemio jūroje agentūra padeda Italijai, Graikijai ir Ispanijai spręsti problemas, susijusias su migracijos spaudimu; ir apskritai visos agentūros operacijos padeda kovoti su įvairių formų tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Jūrų operacijos apima papildomas užduotis, pavyzdžiui, taršos ir neteisėtos žvejybos stebėseną. Jos vykdomos bendradarbiaujant su kitomis ES agentūromis, visų pirma Europolu, Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA).


Teisėsauga

Frontex tenka labai svarbus vaidmuo stiprinant Šengeno erdvės vidaus saugumą. Ji stebi Šengeno erdvės išorės sienas, vykdo saugumo patikras ir grąžinimo operacijas, taip pat bendradarbiauja su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir Europolu.

Be to, Frontex padeda valstybėms narėms griežtinti išorės sienų kontrolę ir atpažinti galimus užsienio teroristus ir taip prisideda prie kovos su terorizmu. Frontex dislokuojami pareigūnai mokomi nustatyti asmenis, kurie gali būti susiję su terorizmu.


Frontex vaidmuo vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas

Dalyvavimas paieškos ir gelbėjimo operacijose nuo pat pradžių buvo vienas iš Frontex prioritetų ir yra įtvirtintas ES reglamente, kuriuo buvo sukurtos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos. Frontex yra įpareigota teikti techninę ir operatyvinę pagalbą jūroje gelbėjimo operacijoms, kurių gali tekti imtis vykdant sienų stebėjimo operacijas.

Paieškos ir gelbėjimo veikla taip pat yra kiekvienos Frontex jūrų operacijos veiklos plano konkretus tikslas.

2015–2017 m. Frontex Viduržemio jūroje padėjo išgelbėti 280 000 žmonių.


Pagrindinės teisės

Pagrindinių teisių paisymas ir apsauga yra visos Frontex veiklos pagrindas. Agentūros darbuotojai ir Frontex veikloje dalyvaujantys nacionaliniai pareigūnai prieš dislokavimą mokomi pagrindinių teisių ir galimybių gauti tarptautinę apsaugą klausimais, o prievolė pranešti apie galimus pagrindinių teisių pažeidimus yra įtraukta į kiekvieną operacijos planą.

Pagrindinių teisių pareigūnas, vykdydamas savo pareigas, yra nepriklausomas, tiesiogiai atsiskaito valdančiajai tarybai ir bendradarbiauja su Konsultaciniu forumu pagrindinių teisių klausimais. Konsultacinis forumas padeda vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai teikti nepriklausomas konsultacijas pagrindinių teisių klausimais. Jį sudaro trys nuolatiniai nariai, trys tarptautinės organizacijos ir devynios pilietinės visuomenės organizacijos, atrinktos trejų metų kadencijai.

Nuolatiniai nariai

 • Europos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
 • Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
 • Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR)

Tarptautinės organizacijos

 • Europos Taryba
 • Tarptautinė migracijos organizacija (TMO)
 • Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO)

Pilietinės visuomenės organizacijos, kurioms šiuo metu atstovaujama

 • AIRE centras
 • Organizacijos „Amnesty International“ Europos institucijų biuras
 • Europos CARITAS
 • Bažnyčių komisija migrantams Europoje (CCME)
 • Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba (ECRE)
 • Tarptautinė teisininkų komisija (ICJ)
 • Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnyba (JRS)
 • Tarptautinio bendradarbiavimo dokumentų neturinčių migrantų klausimais platforma (PICUM)
 • Raudonojo Kryžiaus ES biuras (RCEU)

Su Pagrindinių teisių tarnybos kompetencijos sritimis susijusiais klausimais reikėtų kreiptis e. paštu FRO@frontex.europa.eu

Skundai

Vadovaudamasi Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamentu, agentūra sukūrė skundų nagrinėjimo mechanizmą, kad visi, kurie mano, kad agentūros veikla paveikė jų teises, galėtų pranešti apie galimus jų teisių pažeidimus.

Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos bet kurio Frontex veikloje dalyvaujančio darbuotojo veiksmais, galite pateikti skundą.

Skundas turi būti pateiktas raštu, tačiau skundą už jus gali pateikti ir kitas asmuo, pavyzdžiui, giminaitis ar advokatas. Jūsų skundas gali būti pateiktas bet kuria kalba.

Norėdami pateikti skundą, spustelėkite šią nuorodą.


Skaidrumas ir informacija

Prašymai pateikti informaciją

Prašymai pateikti informaciją, bendri ir konkretūs klausimai apie FRONTEX ir jos veiklą, prašymai surengti pokalbius, prašymai pateikti statistinius duomenis arba klausimai apie mūsų svetainėje skelbiamus pranešimus turėtų būti siunčiami e. pašto adresu

question@frontex.europa.eu

Žiniasklaidos prašymai

press@frontex.europa.eu

Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

Teisinė sistema
Skaidrumo principas ir asmenų teisės susipažinti su ES įstaigų dokumentais yra nustatyti SESV 15 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 42 straipsnyje ir yra įgyvendinami pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001).

Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 sąsaja su Frontex sistema dar kartą pabrėžiama Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamento 74 straipsnyje.

Agentūros Frontex turimų dokumentų dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais vidaus sistema nustatyta 2016 m. rugsėjo 21 d. Frontex valdančiosios tarybos sprendimu Nr. 25/2016.

Prašymai
Bet kuris ES pilietis, taip pat bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar turintis registruotą buveinę Europos Sąjungoje, turi teisę susipažinti su Frontex turimais dokumentais pagal Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 išdėstytas sąlygas.

Norėdami patvirtinti, kad turite teisę kreiptis dėl galimybės susipažinti su dokumentais, privalote pateikti ES gyvenančio asmens tapatybės arba savo, kaip ES registruotą buveinę turinčio juridinio asmens įgaliotinio, dokumentą.

Pateikite prašymą kaip PDF, ASICE, ADOC, BDOC arba EDOC formato e. pašto priedą, pasirašytą elektroniniu būdu, pasinaudojant kvalifikuotu e. parašu pagal Reglamentą dėl elektroninės atpažinties (Reglamentas (ES) Nr. 910/2014). Jei šios tapatybės nustatymo priemonės neturite, pateikite tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi ES (fizinio asmens atveju) arba savo subjekto registracijos ES valstybėje narėje dokumentą ir įgaliojimą veikti šio subjekto vardu (juridinio asmens atveju).

Kad Rontex galėtų nustatyti dokumentą (-us), dėl kurio (-ių) pateikėte prašymą, pasirūpinkite, kad jūsų prašymas būtų kuo tikslesnis.

Prašymus galima teikti paštu arba e. paštu:
Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia

pad@frontex.europa.eu
o frontex@frontex.europa.eu

Tvarkymas

 • Jūsų prašymo, kuriame pateikiama patvirtinamoji informacija apie atitiktį reikalavimams, gavimas bus patvirtintas ir prašymas bus išnagrinėtas per 15 darbo dienų nuo prašymo registracijos.
 • Išimtiniais atvejais šis terminas gali būti pratęstas 15 darbo dienų.
 • Frontex atsakymai raštu
 • Jei jūsų prašymas visiškai arba iš dalies atmetamas, Frontex pateiks jums pagrindimą.
 • Per 15 darbo dienų nuo Frontex atsakymo, kuriuo atsisakoma suteikti leidimą visiškai arba iš dalies susipažinti su dokumentais, gavimo galite prašyti persvarstyti pirminį Frontex sprendimą ir pateikti kartotinį prašymą.

Pranešimas apie duomenų apsaugą
Duomenų valdytojas yra 2016 m. rugsėjo 21 d. valdančiosios tarybos sprendimu Nr. 25/2016 įsteigtas Skaidrumo biuras. Pašto adresas – Pl. Europejski 6 (00–844 Warsaw- PL); e. paštas – pad@frontex.europa.eu.

Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti e. pašto adresu dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Siekiant laikytis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001, būtina, kad asmens duomenis tvarkytų duomenų valdytojas.

Duomenų gavėjai yra atitinkami Frontex darbuotojai, kurie tvarko paraišką dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais. Duomenys nebus perduodami tarptautiniu mastu. Duomenys bus saugomi penkerius metus nuo bylos užbaigimo.

Pareiškėjai turi teisę susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su jų tvarkymu ir juos ištrinti, taip pat teisę reikalauti duomenų perkeliamumo. Pareiškėjai gali naudotis savo teisėmis per Skaidrumo biurą ir pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Duomenis pateikti privaloma pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001. Jei duomenys nebus pateikti, paraiška bus laikoma nepriimtina.

Automatizuotas sprendimų priėmimo procesas arba profiliavimas nevykdomas.


Kontaktiniai duomenys

Bendrieji klausimai
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Spauda
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Dokumentai & Leidiniai


Multimedija

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information