Što je Frontex?

Frontex, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, osnovana je 2004. godine kako bi pomogla zemljama EU-a i zemljama pridruženima schengenskom prostoru pri zaštiti vanjskih granica područja slobodnog kretanja unutar EU-a. Kao agencija EU-a, Frontex se financira iz proračuna EU-a kao i doprinosima zemalja pridruženih schengenskom prostoru. Agencija će do 2020. godine zaposliti oko 1000 članova osoblja, od kojih će skoro četvrtina biti upućena iz država članica, koji će se vratiti u svoju državnu službu nakon mandata u Frontexu.

Agencija je proširena 2016. te je postala Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, pri čemu je proširila svoju ulogu s migracijskih kontrola na upravljanje granicama i preuzela veću odgovornost za prekogranični kriminal. Frontex je sada jedno od najvažnijih tijela Europske unije u području slobode, sigurnosti i pravde. Operacije potrage i spašavanja također su službeno postale dio nadležnosti Agencije svaki put kada se takve situacije dogode u kontekstu nadzora morskih granica.

Frontex je operativna agencija s više od 1500 službenika iz država članica koji u svakom trenutku djeluju diljem Europske unije. Kako bi agencija mogla što bolje pratiti razvoj novih okolnosti koje se brzo mijenjaju, Situacijski centar Frontexa odgovoran za praćenje vanjskih granica sada radi 24 sata dnevno i svaki dan u tjednu.


Pravna osnova i odgovornost

Frontex, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, osnovana je Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži (SL L 251, 16. 9. 2016., str. 1). Sjedište Frontexa jest u Varšavi, u Poljskoj.

Iako je Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu zamijenila Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, ona je i dalje ista pravna osoba s istim skraćenim nazivom: Frontex.

Frontex održava stalne kontakte s državama članicama i institucijama EU-a. Agencija poduzima sve mjere kako bi bila transparentna u svojim aktivnostima i zbog toga izvršni direktor redovito sudjeluje u saslušanjima na sjednicama Europskog parlamenta i Vijeća EU-a na kojima su ministri odgovorni za unutarnje poslove i migracije te ih informira. Na taj način Frontex ispunjava svoju odgovornost prema Europskom parlamentu i Vijeću kao proračunskim tijelima.

Agenciju Frontex prvenstveno nadzire Upravni odbor, koji uključuje jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije (vidjeti odjeljak u nastavku za više informacija). Kao i druga tijela EU-a, i Frontex također može biti obuhvaćen revizijom Revizorskog suda ili istrazi Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF).

Dodatni ključni dokumenti koji obuhvaćaju pravnu osnovu i odgovornost Agencije dostupni su (na engleskom jeziku) ovdje:

Pravni instrumenti

Odluke Upravnog odbora

Zapisnici Upravnog odbora


Vizija, misija i vrijednosti

Naša vizija
Zaštita europskog područja slobode, sigurnosti i pravde

Naša misija
Zajedno s državama članicama jamčimo zaštitu i sigurnost vanjskih granica koje dobro funkcioniraju

Naše vrijednosti

Profesionalni smo
Posjedujemo znanje, vještine i kompetencije potrebne za učinkovito ispunjavanje naših misija uz visoke etičke standarde te stalno težimo poboljšati svoju učinkovitost na najbolji mogući način.

Poštujemo
Cijenimo ljude, institucije i njihove uloge te im iskazujemo poštovanje time što ih smatramo dragocjenima i važnima.

Želimo suradnju
U suradnji s relevantnim nacionalnim tijelima država članica i uz sudjelovanje drugih dionika upravljamo vanjskim granicama EU-a i tražimo suradnju sa zemljama izvan EU-a.

Blisko surađujemo unutar organizacije i s vanjskim dionicima radi postizanja zajedničkih ciljeva.

Odgovorni smo
Pouzdano ispunjavamo svoje odgovornosti u poslu, poštujemo rokove i osiguravamo kvalitetu.

Stalo nam je
Kao europski javni službenici djelujemo u interesu građana zato što nam je stalo do ljudi i zato što vjerujemo u europske vrijednosti.


Upravni odbor

Upravni odbor donosi proračun i provjerava njegovo izvršenje, imenuje izvršnog direktora i njegove zamjenike te osigurava transparentnost u donošenju odluka na razini Agencije. Kao zakonski zastupnik Agencije, izvršni direktor za svoje aktivnosti odgovara izravno tom upravnom tijelu.

Upravni se odbor sastaje pet puta godišnje, a sastoji se od predstavnika voditelja tijela nadležnih za nadzor granica iz 26 država članica EU-a koje pripadaju schengenskom prostoru te dva člana Europske komisije. Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska, koje nisu države članice EU-a, ali su pridružene schengenskom prostoru, također imaju svoje predstavnike u Upravnom odboru, no imaju ograničeno pravo glasa.

Predstavnici Ujedinjene Kraljevine i Republike Irske također su pozvani da sudjeluju na sastancima Upravnog odbora, no nemaju pravo glasa zbog svoje odluke (donesene prije osnivanja agencije Frontex 2004. godine) da samo djelomično sudjeluju u schengenskoj suradnji.


Glavne dužnosti

Raspoređivanje na terenu
Agencija raspoređuje službenike za provedbu zakona te plovila, zrakoplove i opremu za nadzor granica iz država članica i zemalja pridruženih schengenskom području na vanjska pogranična područja kojima je potrebna dodatna pomoć. Osim nadzora državne granice, operacije Frontexa obuhvaćaju zadaće povezane s pomorskom sigurnošću, sigurnosnim provjerama, potragom i spašavanjem te zaštitom okoliša.

Analiza rizika
Frontex procjenjuje rizike za sigurnost granica EU-a te izrađuje prikaz obrazaca i trendova nezakonitih migracija i prekograničnih kriminalnih aktivnosti na vanjskim granicama. Agencija svoje rezultate razmjenjuje s državama članicama EU-a i Europskom komisijom te ih upotrebljava za planiranje svojih budućih aktivnosti. Sve aktivnosti Frontexa temelje se na analizi rizika.

Praćenje stanja
Frontex stalno nadzire vanjske granice Europske unije te dostavlja ažurirane informacije i upozorenja državama članicama EU-a, zemljama pridruženima schengenskom prostoru, Europskoj komisiji i drugim agencijama.

Procjena osjetljivosti
Agencija provodi godišnje evaluacije kapaciteta svake države članice i zemlje pridružene schengenskom području za suočavanje s izazovima na vanjskim granicama, kao i njihove spremnosti da odgovore na te izazove, uključujući migracijski pritisak. Frontex raspoređuje časnike za vezu u države članice EU-a kako bi mu pomogli u održavanju sveobuhvatnog prikaza kontrole granica na razini EU-a.

Europska suradnja u pogledu funkcija obalne straže
Agencija podupire suradnju tijela za provedbu zakona, agencija EU-a i carina na morskim granicama. Brodovi i zrakoplovi koji sudjeluju u njezinim operacijama isto tako prikupljaju i razmjenjuju informacije važne za kontrolu ribarstva, otkrivanje onečišćenja i usklađenost s pomorskim propisima.

Razmjena obavještajnih podataka o kriminalnim aktivnostima
Agencija razmjenjuje obavještajne podatke prikupljene na granicama s relevantnim nacionalnim tijelima, Europolom i drugim europskim agencijama. Oni uključuju informacije o osobama osumnjičenima za sudjelovanje u kriminalnim aktivnostima, kao što su krijumčarenje migranata, trgovanje ljudima i terorizam.

Operacije vraćanja
Frontex ima sve važniju ulogu u vraćanju osoba koje nemaju pravo ostati u Europskoj uniji u njihove matične zemlje. Agencija pomaže državama članicama u koordinaciji i financiranju operacija vraćanja, ali ih može pokrenuti i na svoju inicijativu.  U tu svrhu Frontex može zakupljivati letove i rezervirati mjesta na komercijalnim letovima. Agencija isto tako pomaže povratnicima da dobiju potrebne putne isprave te osigurava stručnjake za pomoć u operacijama vraćanja.

Vanjski odnosi
Suradnja sa zemljama izvan EU-a i schengenskog područja sastavni je dio ovlasti Frontexa i jedan je od strateških prioriteta Agencije. Kako bi se osigurala provedba europskog integriranog upravljanja granicama (EUIBM), Frontex razvija i održava mrežu partnerstva s graničnim tijelima u državama koje nisu članice EU-a, a posebno s tijelima u susjednim zemljama EU-a te zemljama podrijetla migranata i njihovim zemljama tranzita. Agencija raspoređuje časnike za vezu i u zemlje izvan EU-a koje su pogođene nezakonitim migracijama.

Brza reakcija
Frontex može brzo rasporediti graničnu i obalnu stražu te opremu u države članice EU-a i zemlje pridružene schengenskom prostoru čije su vanjske granice u kriznoj situaciji. Na zahtjev Agencije države članice moraju osigurati do 1 500 službenika iz snagâ za brzu reakciju.

Istraživanje i inovacije
Frontex uključuje stručnjake za nadzor državne granice u istraživanja i industriju kako bi osigurao da nova tehnologija odgovara potrebama tijela za nadzor državne granice.

Osposobljavanje
Frontex utvrđuje zajedničke standarde osposobljavanja za granična tijela s ciljem usklađivanja obrazovanja granične i obalne straže u EU-u i zemljama pridruženima schengenskom prostoru. Time se žele osigurati jedinstveni standardi nadzora državne granice za putnike koji prelaze vanjsku granicu EU-a. Osim toga, na taj se način službenicima granične i obalne straže iz različitih zemalja omogućuje učinkovito zajedničko djelovanje u operacijama Frontexa.


Zajedničke operacije

Među aktivnostima Agencije najuočljivije su zajedničke operacije. Kako bi pomogao državama članicama koje se suočavaju s problemima na vanjskim granicama EU-a, Frontex u njih raspoređuje stotine službenika granične i obalne straže te brodove, automobile, zrakoplove i drugu opremu. Te se operacije odvijaju na europskim morskim i kopnenim granicama te u međunarodnim zračnim lukama. Frontex u svoje operacije trenutačno raspoređuje specijalizirane službenike i opremu uglavnom iz država članica EU-a i zemalja pridruženih schengenskom prostoru, ali Agencija planira zakupiti i kupiti vlastitu opremu. Frontex na raspolaganju ima i skupinu od najmanje 1 500 službenika koje je u roku od pet dana moguće razmjestiti za rješavanje hitnih slučajeva na granicama Europe.

Agencija svojim operacijama na moru koje se odvijaju u Sredozemlju pruža potporu Italiji, Grčkoj i Španjolskoj u rješavanju migracijskog pritiska te tim operacijama istodobno pomaže i u borbi protiv različitih oblika prekograničnog kriminala. Operacije na moru uključuju dodatne zadaće, kao što su praćenje onečišćenja i nezakonitog ribolova. One se provode u suradnji s drugim agencijama EU-a, posebno s Europolom, Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA) i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva (EFCA).


Provedba zakona

Frontex ima ključnu ulogu u jačanju unutarnje sigurnosti schengenskog prostora jer prati vanjske granice, provodi sigurnosne provjere i operacije vraćanja te surađuje s nacionalnim tijelima i Europolom.

Frontex pridonosi i borbi protiv terorizma pomažući državama članicama u jačanju nadzora državne granice na vanjskim granicama i pružajući im potporu u otkrivanju potencijalnih stranih terorističkih boraca. Službenici koje raspoređuje Frontex osposobljeni su za otkrivanje osoba koje bi mogle biti povezane s terorizmom.


Uloga Frontexa u operacijama potrage i spašavanja

Operacije potrage i spašavanja uvijek su bile prioritet Frontexa te su sadržane u uredbi EU-a kojom je uspostavljena europska granična i obalna straža. Frontex je obvezan pružiti tehničku i operativnu pomoć na moru u okviru pružanja potpore operacijama spašavanja koje mogu biti potrebne tijekom  operacija zaštite državne granice na moru.

Aktivnosti potrage i spašavanja posebni su cilj operativnog plana svake Frontexove operacije.

Frontex je između 2015. i 2017. pridonio spašavanju 280 000 ljudi u Sredozemnom moru.


Temeljna prava

Poštovanje i zaštita temeljnih prava osnovna su načela rada Frontexa. Zaposlenici Agencije i nacionalni službenici koji sudjeluju u aktivnostima Frontexa prolaze osposobljavanje o temeljnim pravima i pristupu međunarodnoj zaštiti prije izlaska na teren, a obveza prijave potencijalnih kršenja temeljnih prava sastavni je dio svakog operativnog plana.

Službenik za temeljna prava koji neovisno izvršava sve svoje zadatke odgovara izravno Upravnom odboru i surađuje sa Savjetodavnim forumom o temeljnim pravima. Savjetodavni forum pomaže izvršnom direktoru i Upravnom odboru neovisnim savjetovanjem o pitanjima temeljnih prava. Sastoji se od tri stalna člana, tri međunarodne organizacije i devet organizacija civilnog društva odabranih za trogodišnji mandat:

Stalni članovi:

 • Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
 • Europski potporni ured za azil (EASO)
 • Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR)

Međunarodne organizacije:

 • Vijeće Europe
 • Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
 • Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

Trenutačno zastupljene organizacije civilnog društva:

 • AIRE centar
 • Ured organizacije Amnesty International pri europskim institucijama (AI EIO)
 • Caritas Europa
 • Crkvena komisija za migrante u Europi (CCME)
 • Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike (ECRE)
 • Međunarodna komisija pravnika (ICJ)
 • Isusovačka služba za izbjeglice (JSR)
 • Platforma za međunarodnu suradnju u vezi s neprijavljenim migrantima (PICUM)
 • Ured Crvenog križa Europske unije (RCEU)

Upite u vezi područja koje obuhvaća Ured za temeljna prava potrebno je uputiti na e-adresu FRO@frontex.europa.eu

Pritužbe

U skladu s Uredbom o europskoj graničnoj i obalnoj straži, Agencija je uspostavila mehanizam za podnošenje pritužbi kako bi svatko tko smatra da su njegova prava prekršena postupanjem Agencije mogao prijaviti takvo kršenje prava.

Ako smatrate da su vaša prava prekršena postupanjem bilo kojeg zaposlenika Frontexa, možete podnijeti pritužbu.

Pritužba mora biti u pisanom obliku, a podnijeti je može i netko drugi umjesto vas, npr. član obitelji ili odvjetnik. Pritužba može biti napisana na bilo kojem jeziku.

Za podnošenje pritužbe, molimo upotrijebite sljedeću poveznicu.


Transparentnost i informacije

Zahtjevi za informacije

Zahtjeve za informacije, opća i specifična pitanja o agenciji Frontex i njezinom radu, zahtjeve za intervjue, zahtjeve za statističke podatke ili pitanja o izvještajima objavljenima na našem mrežnom mjestu potrebno je poslati na:

question@frontex.europa.eu

Zahtjevi medija:

press@frontex.europa.eu

Javni pristup dokumentima

Pravni okvir
Načelo transparentnosti i prava pojedinaca na pristup dokumentima tijela EU-a sadržani su u članku 15. Ugovora o funkcioniraju Europske unije i članku 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te provedeni Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (Uredba (EZ) br. 1049/2001).

Poveznica Uredbe (EZ) br. 1049/2001 s okvirom Frontexa ponovno se naglašava u članku 74. Uredbe o europskoj i graničnoj obalnoj straži.

Unutarnji okvir za javni pristup dokumentima u posjedu Frontexa utvrđen je odlukom Upravnog odbora Frontexa br. 25/2016. od 21. rujna 2016..

Zahtjevi
Svi građani Europske unije, kao i sve fizičke ili pravne osobe s boravištem ili registriranim sjedištem u Europskoj uniji mogu pristupiti dokumentima Frontexa u skladu s uvjetima iz Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

Kako biste potvrdili da imate pravo na pristup dokumentima, morate priložiti identifikacijsku ispravu / dokaz o punomoći za zastupanje pravne osobe s boravištem ili registriranim sjedištem u Europskoj uniji.

Pošaljite svoj zahtjev kao privitak e-poruci u formatu PDF, ASICE, ADOC, BDOC ili EDOC, elektronički potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s Uredbom o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (Uredba (EU) br. 910/2014). Ako vam takav oblik identifikacije nije dostupan, dostavite nam svoju osobnu iskaznicu / putovnicu / dozvolu boravka za EU (fizičke osobe) ili registraciju vašeg subjekta u državi članici EU-a i punomoć na temelju koje zastupate taj subjekt (pravne osobe).

Kako bi Frontex mogao pronaći dokumente koje ste zatražili, sastavite što precizniji zahtjev.

Zahtjevi se mogu poslati redovnom poštom ili e-poštom na sljedeće adrese:
Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia

pad@frontex.europa.eu
o frontex@frontex.europa.eu

Obrada

 • Vaš zahtjev, koji sadržava prethodno opisan dokaz ispunjenja kriterija prihvatljivosti, prihvatit će se i obraditi u roku od 15 radnih dana od registracije vašeg zahtjeva.
 • U iznimnim slučajevima taj se rok može produžiti za 15 radnih dana.
 • Frontex odgovara pisanim putem.
 • Ako se vaš zahtjev djelomično ili u potpunosti odbije, Frontex će vam objasniti razlog.
 • U roku od 15 radnih dana od primitka Frontexova odgovora kojim se djelomično ili potpuno odbija vaš zahtjev za uvid u dokument možete poslati ponovni zahtjev za drugo razmatranje inicijalne odluke Frontexa.

Obavijest o zaštiti podataka
Ured za transparentnost kao voditelj obrade podataka utvrđen je odlukom Upravnog odbora br. 25/2016 od 21. rujna 2016. Fizička i poštanska adresa: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); e-pošta: pad@frontex.europa.eu.

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem e-adrese  dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 zahtijeva voditelj obrade obrađuje osobne podatke.

Primatelji podataka su predani članovi osoblja Frontexa koji obrađuju zahtjeve za javni pristup dokumentima. Neće doći do međunarodnog prijenosa podataka. Podatci se pohranjuju na razdoblje od pet godina od trenutka zatvaranja datoteke.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo na pristup, izmjenu i brisanje svojih podataka, ograničavanje njihove obrade i prigovor na nju, kao i na prijenos podataka. Podnositelji zahtjeva mogu ostvariti svoja prava putem Ureda za transparentnost i uložiti žalbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Dostavljanje podataka zakonski je propisano Uredbom (EZ) br. 1049/2001. Uskraćivanje podataka zahtjev čini nedopuštenim.

Ne provodi se automatski postupak donošenja odluka ili izrada profila.


Podatci za kontakt

Općenito
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Mediji
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Dokumente & Publikacije


Multimediji

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information