Mikä Frontex on?

Frontex on vuonna 2004 perustettu Euroopan raja- ja merivartiovirasto, jonka tehtävänä on auttaa EU:n jäsenvaltioita ja Schengen-yhteistyöhön osallistuvia maita suojelemaan ulkorajoja EU:n vapaan liikkuvuuden alueella. Frontex on EU:n virasto, ja sitä rahoitetaan EU:n talousarviosta sekä Schengen-yhteistyöhön osallistuvien maiden rahoitusosuuksista. Vuoteen 2020 mennessä virastossa on määrä työskennellä noin tuhat ihmistä. Heistä neljäsosa on jäsenvaltioiden lähettämiä asiantuntijoita, jotka palaavat kansalliseen yksikköönsä päätettyään työskentelyjaksonsa Frontexissa.

Vuonna 2016 virastoa laajennettiin ja alettiin kehittää Euroopan raja- ja merivartiovirastoksi. Silloin sen tehtävää laajennettiin muuttoliikkeen valvonnasta rajaturvallisuuden ylläpitämiseen ja lisättiin sen vastuuta rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Frontex on nykyään tunnustettu yhdeksi EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kulmakiveksi. Myös etsintä- ja pelastuspalvelut kuuluvat sen toimeksiantoon virallisesti aina, kun niihin liittyviä tilanteita tapahtuu merirajojen valvonnassa.

Frontex on operatiivinen virasto, ja se voi lähettää jäsenvaltioista milloin tahansa yli 1 500 virkailijaa ympäri EU:ta. Frontexin ulkorajojen valvonnasta vastaava tilannekeskus toimii nyt ympärivuorokautisesti, jotta se voisi seurata entistä paremmin uusia ja nopeasti muuttuvia olosuhteita.


Oikeusperusta ja vastuuvelvollisuus

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex perustettiin eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 14. syyskuuta 2016 annetulla asetuksella (EU) 2016/1624 (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1). Frontexin päätoimipaikka on Varsovassa Puolassa.

Vaikka Euroopan raja- ja merivartiovirasto korvaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, sen oikeushenkilöys säilyy ja se tunnetaan edelleen samalla nimellä, Frontexina.

Frontex on jatkuvasti yhteydessä jäsenvaltioihin ja EU:n toimielimiin. Virasto pyrkii toimimaan mahdollisimman avoimesti. Siksi pääjohtaja osallistuu säännöllisesti EU:n parlamentin ja EU:n neuvoston sisäasioista ja muuttoliikkeestä vastaavien ministerien kokousten kuulemisiin ja antaa tietoa niitä varten. Näin Frontex täyttää velvollisuutensa budjettivaltaa käyttäviä Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kohtaan.

Frontexia valvoo ennen kaikkea hallintoneuvosto, jossa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja kaksi komissiosta (jäljempänä on lisätietoa). Tilintarkastustuomioistuin voi tehdä tarkastuksia tai Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF tutkimuksia Frontexissa aivan kuten muissakin EU:n elimissä.

Muita viraston oikeusperustaan ja vastuuvelvollisuuteen liittyviä keskeisiä asiakirjoja on saatavilla (englanniksi) täällä:

Säädökset

Hallintoneuvoston päätökset

Hallintoneuvoston pöytäkirjat


Visio, tehtävä ja arvot

Frontexin visio
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden eurooppalaisen alueen suojaaminen

Frontexin tehtävä
Frontex varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa turvalliset ja hyvin toimivat ulkorajat, jotka tuovat turvallisuutta

Frontexin arvot

Olemme ammattitaitoisia
Meillä on tietämystä, osaamista ja taitoja, joita tarvitaan tehtävämme täyttämiseen tehokkaasti ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Pyrimme jatkuvasti tekemään työmme erinomaisesti parantaaksemme toimintaamme.

Kunnioitamme muita
Annamme tunnustusta ihmisille, laitoksille sekä heidän/niiden roolille. Kohtelemme heitä/niitä arvokkaina ja tärkeinä.

Pyrimme tekemään yhteistyötä
Hallinnoimme yhdessä EU:n jäsenvaltioiden asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten kanssa ja muiden sidosryhmien tuella EU:n ulkorajoja ja pyrimme tekemään yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Teemme yhteistyötä koko organisaation laajuisesti sekä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa, jotta voisimme saavuttaa yhteiset päämäärämme ja tavoitteemme.

Olemme vastuuvelvollisia
Täytämme luotettavasti työtämme, sen määräaikoja ja laatua koskevat vaatimukset.

Me välitämme
Eurooppalaisina julkisina toimijoina palvelemme kansalaisten tarkoitusperiä, koska välitämme ihmisistä ja uskomme eurooppalaisiin arvoihin.


Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto hyväksyy talousarvion ja tarkistaa sen toteutumisen, nimittää pääjohtajan ja varapääjohtajat sekä varmistaa viraston päätöksentekomenettelyjen avoimuuden. Pääjohtaja on viraston oikeudellinen edustaja, ja hän on suoraan vastuussa hallintoneuvostolle.

Viisi kertaa vuodessa kokoontuvan hallintoneuvoston jäseninä on Schengenin alueen säännöksiä noudattavan EU:n 26 jäsenvaltion rajaviranomaisen päällystön edustajia. Lisäksi jäseninä on kaksi Euroopan komission edustajaa. Myös Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi, jotka eivät ole EU:n jäseniä mutta ovat Schengen-yhteistyöhön osallistuvia maita, lähettävät hallintoneuvostoon edustajansa, joiden äänestysoikeus on kuitenkin rajallinen.

Myös Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin tasavallan edustajat kutsutaan osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta, koska maat päättivät (ennen Frontexin perustamista vuonna 2004) osallistua vain osittain Schengen-yhteistyöhön.


Päävastuut

Henkilöstön ja kaluston lähettäminen kentälle
Virasto lähettää jäsenvaltioiden ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuvien maiden lainvalvontaviranomaisia sekä aluksia, ilma-aluksia ja rajavalvontalaitteita ulkoraja-alueille, joilla tarvitaan lisäapua. Rajavalvonnan lisäksi Frontexin operaatioissa toteutetaan meriturvallisuuteen, turvallisuustarkastuksiin, etsintään ja pelastukseen sekä ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä.

Riskianalyysi
Frontex arvioi EU:n rajaturvallisuudelle koituvia riskejä. Se laatii katsauksia malleista ja suuntauksista laittomassa maahanmuutossa ja rajat ylittävään rikollisuuteen liittyvässä toiminnassa ulkorajoilla. Virasto jakaa havaintonsa EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa ja tekee yhteistyötä niiden kanssa tulevien toimiensa suunnittelussa. Kaikkien Frontexin toimien perustana on riskianalyysi.

Tilanneseuranta
Frontex seuraa jatkuvasti Euroopan unionin ulkorajoja, tekee päivityksiä ja antaa hälytyksiä EU:n jäsenvaltioille, Schengenin rajasäännöstöön osallistuville maille, Euroopan komissiolle ja muille virastoille.

Haavoittuvuuden arviointi
Virasto tekee vuosittain arviointeja kunkin jäsenvaltion ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuvan maan kapasiteetista ja valmiuksista vastata haasteisiin, myös muuttopaineeseen, niiden ulkorajoilla. Frontex sijoittaa EU:n jäsenvaltioihin yhteyshenkilöitä, jotka auttavat virastoa saamaan jatkuvasti kattavan kuvan rajavalvonnasta EU:n tasolla.

Rannikkovartiostotoimintoja koskeva eurooppalainen yhteistyö
Virasto tukee lainvalvontaviranomaisten, EU:n virastojen ja tullin yhteistyötä merirajoilla. Sen operaatioihin sijoitetut alukset ja ilma-alukset myös keräävät ja jakavat tietoa, joka on olennaista kalastuksen valvonnan, pilaantumisen havaitsemisen ja merisäännösten noudattamisen kannalta.

Rikollista toimintaa koskevan tiedustelutiedon jakaminen
Virasto jakaa rajoilla kerättyä tiedustelutietoa asianomaisille kansallisille viranomaisille, Europolille ja muille EU:n virastoille. Tällaista tietoa ovat muun muassa tiedot ihmisistä, joiden epäillään osallistuvan rikollisiin toimiin, kuten maahantulijoiden salakuljetukseen, ihmiskauppaan ja terrorismiin.

Palautusoperaatiot
Frontexilla on entistä merkittävämpi asema niiden henkilöiden palauttamisessa kotimaihinsa, joilla ei ole oikeutta jäädä Euroopan unioniin. Virasto auttaa jäsenvaltioita palautusoperaatioiden koordinoinnissa ja rahoittamisessa, mutta se voi käynnistää operaatioita myös omasta aloitteestaan.  Frontex voi tätä varten käyttää tilauslentoja ja reittilentoja. Virasto voi myös auttaa hankkimaan tarvittavat matkustusasiakirjat palautettaville ja tarjota asiantuntijoita avuksi palautusoperaatioissa.

Ulkosuhteet
Yhteistyö EU:n ja Schengenin alueen ulkopuolisten maiden kanssa on olennainen osa Frontexin toimeksiantoa ja yksi viraston strategisista painopistealoista. Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanon varmistamiseksi Frontex kehittää ja pitää yllä kumppanuusverkostoa EU:hun kuulumattomien valtioiden, erityisesti EU:n naapurimaiden ja maahanmuuttajien alkuperä- ja kauttakulkumaiden, rajaviranomaisten kanssa. Virasto myös sijoittaa yhteyshenkilöitä EU:n ulkopuolelle käsittelemään laitonta maahanmuuttoa.

Nopea toiminta
Frontex pystyy lähettämään nopeasti raja- ja merivartijoita ja kalustoa EU:n jäsenvaltioihin ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuviin maihin, joilla on ulkorajoillaan hätätilanne. Viraston pyynnöstä jäsenvaltioiden on toimitettava jopa 1 500 rajavartijaa nopean toiminnan reservistä.

Tutkimus ja innovointi
Frontex luo yhteyksiä rajavalvonnan asiantuntijoiden sekä tutkimuksen ja teollisuuden välille varmistaakseen, että uusi teknologia täyttää rajavalvontaviranomaisten tarpeet.

Koulutus
Frontex laatii rajaviranomaisille yhteisiä koulutusvaatimuksia, jotta raja- ja merivartijakoulutus voitaisiin yhdenmukaistaa EU:n jäsenvaltioissa ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuvissa maissa. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että rajavalvonta on yhtenäistä aina, kun matkustajat ylittävät EU:n ulkorajan. Sen avulla myös eri maiden meri- ja rajavartijat pystyvät tekemään tehokkaasti yhteistyötä, kun heidät on sijoitettu Frontexin operaatioihin.


Yhteiset operaatiot

Yhteiset operaatiot ovat viraston toimista näkyvimpiä. Frontex lähettää satoja raja- ja merivartijoita sekä aluksia, autoja, ilma-aluksia ja muuta kalustoa avuksi jäsenvaltioihin, joilla on haasteita EU:n ulkorajoilla. Näitä operaatioita toteutetaan Euroopan meri- ja maarajoilla sekä kansainvälisillä lentoasemilla. Tällä hetkellä Frontex turvautuu operaatioissa pääasiassa EU:n jäsenvaltioiden ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuvien maiden erikoistuneisiin toimihenkilöihin ja kalustoon mutta on siirtymässä kaluston vuokraukseen ja oman kaluston ostamiseen. Frontex pystyy myös hyödyntämään enintään 1 500 toimihenkilön reserviä, joka voidaan lähettää viidessä päivässä hoitamaan hätätilanteita Euroopan rajoilla.

Viraston Välimerellä toteutettavissa merioperaatioissa tuetaan Italiaa, Kreikkaa ja Espanjaa siirtolaispaineen käsittelyssä, mutta kaikissa sen operaatioissa autetaan myös puuttumaan rajat ylittävän rikollisuuden eri muotoihin. Merioperaatioihin kuuluu myös muita tehtäviä, kuten pilaantumisen ja laittoman kalastuksen seurantaa. Niitä toteutetaan yhteistyössä muiden EU:n virastojen, erityisesti Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol), Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) kanssa.


Lainvalvonta

Frontexilla on ratkaisevan tärkeä asema Schengenin alueen sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa, sillä se valvoo alueen ulkorajoja, tekee turvatarkastuksia, toteuttaa palautusoperaatioita ja tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja Europolin kanssa.

Frontex edistää myös terrorismin torjuntaa auttamalla jäsenvaltioita tiukentamaan ulkorajavalvontaa ja tukemalla havaintojen tekemistä mahdollisista vierastaistelijoista. Frontexin kentälle lähettämiä toimihenkilöitä koulutetaan havaitsemaan henkilöt, jotka voisivat kytkeytyä terrorismiin.


Frontexin asema etsintä- ja pelastusoperaatioissa

Etsintä- ja pelastusoperaatioihin osallistuminen on aina ollut Frontexille keskeistä. Tämä tehtävä on myös vahvistettu Euroopan meri- ja rajavartioston perustamisesta annetussa EU:n asetuksessa. Frontexin on annettava merellä teknistä ja operatiivista apua tukemaan pelastusoperaatioita, joita rajavalvontaoperaatioiden yhteydessä voi ilmetä.

Etsintä- ja pelastustoimet ovat myös jokaisen Frontexin merioperaation toimintasuunnitelman erityistavoite.

Vuosina 2015–2017 Frontex auttoi pelastamaan 280 000 ihmistä Välimerellä.


Perusoikeudet

Perusoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen ovat Frontexin kaiken toiminnan ytimessä. Viraston henkilöstö ja Frontexin toimiin osallistuvat kansalliset virkailijat saavat koulutusta perusoikeuksista ja kansainvälisen suojelun saamisesta ennen lähettämistä. Jokaiseen toimintasuunnitelmaan kuuluu velvollisuus raportoida mahdollisista perusoikeuksien rikkomuksista.

Perusoikeusvaltuutettu suorittaa tehtävänsä riippumattomasti. Hän toimii suoraan hallintoneuvoston alaisuudessa ja tekee yhteistyötä perusoikeuksien neuvoa-antavan foorumin kanssa. Neuvoa-antava foorumi avustaa pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa antamalla riippumatonta neuvontaa perusoikeuskysymyksissä. Foorumiin kuuluu kolme pysyvää jäsentä, kolme kansainvälistä järjestöä ja yhdeksän kansalaisjärjestöä, jotka valitaan kolmen vuoden kaudeksi:

Pysyvät jäsenet:

 • Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
 • Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
 • YK:n pakolaisvaltuutettu (UNHCR)

Kansainväliset järjestöt:

 • Euroopan neuvosto (EN)
 • Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)
 • Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj)

Foorumissa tällä hetkellä olevat kansalaisjärjestöt:

 • AIRE Centre
 • Amnesty Internationalin toimisto EU:n toimielimissä (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Euroopan kirkkojen siirtolaiskomitea (CCME)
 • Euroopan pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukunta (ECRE)
 • Kansainvälinen lakimieskomissio (ICJ)
 • Jesuiittojen pakolaispalvelu (JRS)
 • Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (perittomia siirtolaisia koskeva kansainvälisen yhteistyön foorumi PICUM)
 • Punaisen Ristin EU:n toimisto (RCEU)

Perusoikeusvaltuutetun toimintaa koskevat kysymykset on lähetettävä osoitteeseen FRO@frontex.europa.eu

Valitukset

Virasto on luonut eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen mukaisesti valitusmekanismin, jonka avulla kuka tahansa, joka katsoo viraston toiminnan vaikuttaneen oikeuksiinsa, voi ilmoittaa mahdollisista oikeuksiensa rikkomisesta.

Jos katsot, että Frontexin toimintaan osallistuvan henkilöstön jäsenen toimet ovat loukanneet oikeuksiasi, voit tehdä valituksen.

Valitus on esitettävä kirjallisesti, mutta myös toinen henkilö, kuten sukulainen tai asianajaja, voi tehdä valituksen puolestasi. Valituksen voi tehdä millä tahansa kielellä.

Valituksen tekemisestä on ohjeita tässä linkissä.


Avoimuus ja tiedottaminen

Tietopyynnöt

Tietopyynnöt, yleiset ja erityiset kysymykset Frontexista ja sen työstä, haastattelupyynnöt, tilastotietoja koskevat pyynnöt ja kysymykset Frontexin verkkosivustolla julkaistuista raporteista on lähetettävä osoitteeseen

question@frontex.europa.eu

Tiedotusvälineiden pyynnöt:

press@frontex.europa.eu

Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin

Oikeudellinen kehys
Avoimuusperiaatteesta ja henkilöiden oikeudesta tutustua EU:n elinten asiakirjoihin säädetään SEUT-sopimuksen 15 artiklassa, EU:n perusoikeuskirjan 42 artiklassa sekä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (asetus (EY) N:o 1049/2001).

Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 yhteyttä Frontexin kehykseen korostetaan uudelleen eurooppalaisesta raja- ja rannikkovartiostosta annetun asetuksen 74 artiklassa.

Frontexin asiakirjojen julkista saatavuutta koskevasta sisäisestä kehyksestä määrätään Frontexin hallintoneuvoston 21. syyskuuta 2016 tekemässä päätöksessä 25/2016.

Hakemukset
Kaikilla EU:n kansalaisilla sekä kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka oleskelevat EU:ssa, tai oikeushenkilöillä, joiden rekisteröity toimipaikka on EU:ssa, on oikeus tutustua Frontexin hallussa oleviin asiakirjoihin, mikäli asetuksen (EY) N:o 1049/2001 ehdot täyttyvät.

Oikeus tehdä hakemus asiakirjoihin tutustumisesta vahvistetaan toimittamalla tunnistamislomake tai todistus valtakirjasta sellaisen oikeushenkilön puolesta, joka oleskelee EU:ssa tai jolla on rekisteröity toimipaikka EU:ssa.

Pyyntö toimitetaan sähköpostin liitteenä PDF-, ASICE-, ADOC-, BDOC- tai EDOC-muodossa, ja se allekirjoitetaan sähköisesti pätevällä sähköisellä allekirjoituksella eDIAS-asetuksen (asetus (EU) N:o 910/2014) mukaisesti. Jos käytettävissä ei ole tällaista tunnistamiskeinoa, on esitettävä henkilökortti/passi/oleskelulupa EU:ssa (luonnollisten henkilöiden osalta) tai todistus yhteisön rekisteröinnistä EU:n jäsenvaltioon ja valtakirja, joka oikeuttaa toimimaan kyseisen yhteisön puolesta (oikeushenkilöiden osalta).

Hakemuksen on oltava mahdollisimman täsmällinen, jotta Frontex pystyy tunnistamaan hakemuksen kohteena olevan asiakirjan (olevat asiakirjat).

Hakemukset voi toimittaa postitse tai sähköpostitse osoitteeseen
Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia

pad@frontex.europa.eu
o frontex@frontex.europa.eu

Käsittely

 • Hakemus, jossa on vaadittu todistus käsittelykelpoisuudesta, kuitataan vastaanotetuksi ja käsitellään 15 työpäivän kuluessa hakemuksen rekisteröinnistä.
 • Poikkeustapauksissa tätä aikarajaa voidaan jatkaa 15 työpäivää.
 • Frontex vastaa kirjallisesti.
 • Mikäli hakemus hylätään kokonaan tai osittain, Frontex perustelee sen.
 • Tutustumisoikeuden kokonaan tai osittain epäävästä Frontexin vastauksesta voi tehdä 15 työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta hakemuksen, jossa pyydetään Frontexin alkuperäisen päätöksen uudelleenkäsittelyä. Tämä tehdään uudistettuna pyyntönä.

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä on hallintoneuvoston 21. syyskuuta 2016 tekemällä päätöksellä nro 25/2015 perustettu toimisto, Transparency Office. Katu- ja postiosoite: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw - PL); sähköpostiosoite: pad@frontex.europa.eu.

Tietosuojavaltuutettuun voi ottaa yhteyttä osoitteeseen dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 noudattaminen edellyttää, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.

Tietojen vastaanottajat ovat tiettyjä Frontexin työntekijöitä, jotka käsittelevät hakemuksen asiakirjojen julkisesta saatavuudesta. Tietoja ei siirretä kansainvälisesti. Tiedot tallennetaan viideksi vuodeksi tiedoston sulkemisesta alkaen.

Hakijoilla on oikeus tutustua tietoihinsa, oikaista niitä, rajoittaa ja vastustaa niiden käyttöä, poistaa ne sekä vaatia tietojen siirtämistä. Hakijat voivat käyttää oikeuksiaan avoimuustoimiston välityksellä ja esittää valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Tietojen antaminen on asetuksen (EY) N:o 1049/2001 lakisääteinen vaatimus. Hakemusta ei oteta käsiteltäväksi, jos tietoja ei anneta.

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.


Ota yhteyttä

Yleiset asiat
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Lehdistö
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Asiakirjat & Julkaisut


Multimedia

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information