Πρόλογος

Πριν από δύο χρόνια, με τη διεύρυνση και ενίσχυση του Frontex δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Χάρη στην νέα εντολή του Οργανισμού και στην αύξηση των πόρων του, ο Frontex κατέστη το επιχειρησιακό σκέλος της ΕΕ στη συνεχιζόμενη ανταπόκριση στις προκλήσεις στα εξωτερικά της σύνορα.

Ο Frontex αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στις προσπάθειες της ΕΕ να εξασφαλίσει τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, συμβάλλοντας στην διασφάλιση ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα τον οποίο πολλοί από μας ήδη θεωρούμε ως δεδομένο. Από τη διεύρυνση της εντολής του Οργανισμού, έχουμε αυξήσει σημαντικά τις δραστηριότητές μας στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και στην αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων. Η συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα παράνομα για χρήση από την Europol και τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου είναι μόνο ένα παράδειγμα αυτών των δραστηριοτήτων.

Γνωρίζουμε ότι η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών είναι κρίσιμης σημασίας για την διαμόρφωση μιας κατάλληλης ανταπόκρισης σε πραγματικές ή δυνητικές απειλές στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Μια συνιστώσα είναι το δίκτυο των αξιωματικών συνδέσμων μας, που αποτελούν το σημείο επαφής ανάμεσα στον Οργανισμό και τις εθνικές αρχές. Μια άλλη συνιστώσα είναι οι τεχνολογίες αιχμής του Οργανισμού όσον αφορά την ανάλυση κινδύνων. Και μια τρίτη συνιστώσα είναι οι τακτικές αξιολογήσεις των δυνατοτήτων συνοριακών ελέγχων των Κρατών Μελών. Αυτές οι αξιολογήσεις παρέχουν όχι μόνο μια καλύτερη κατανόηση των εν δυνάμει κενών, αλλά και συγκεκριμένες χειροπιαστές λύσεις υπό μορφή παροχής υποχρεωτικών συστάσεων και βοήθειας στην αντιμετώπιση των εντοπισθέντων τρωτών σημείων.

Συνεχίζουμε να δοκιμάζουμε πρωτοποριακές και καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε το σύστημα διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ, με στόχο να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην αύξηση των συνοριακών ελέγχων και των ελέγχων ασφαλείας αφενός, και αφετέρου τη διευκόλυνση της ομαλής και ταχείας διεύλευσης των συνόρων για ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες της ΕΕ ή επισκέπτονται την ΕΕ για επαγγελματικούς σκοπούς, τουρισμό ή σπουδές.

Ο Οργανισμός διαδραματίζει επίσης έναν πιο κομβικό ρόλο στην επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα της μετανάστευσης. Τα Κράτη Μέλη ολοένα και περισσότερο απευθύνονται σε μας για βοήθεια σε θέματα συντονισμού της επιστροφής των άτυπων μεταναστών (μεταναστών χωρίς έγγραφα), των αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε ή των προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής (overstayers) στη χώρα προέλευσής τους. Ο αριθμός των επιστρέφοντων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια φθάνοντας στις 14.000 το 2017 από μόλις 3500 το 2015. Επί του παρόντος, ο Frontex στηρίζει σχεδόν το 10% όλων των αποτελεσματικών επιστροφών από την ΕΕ.

Ταυτόχρονα, ο Frontex εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο με ισχυρή παρουσία στη ΕΕ. Σήμερα ο Οργανισμός έχει τοποθετήσει κάπου 1500 μέλη του προσωπικού στα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορα της ΕΕ βοηθώντας τα Κράτη Μέλη της ΕΕ σε δράσεις όπως η επιτήρηση των συνόρων, η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι έλεγχοι ασφάλειας. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού στα εξωτερικά σύνορα, ο Frontex έχει άλλα 1500 μέλη του προσωπικού διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και επιπρόσθετο εξοπλισμό ανάλογα με τις ανάγκες.

Αυτή η ανάπτυξη και τοποθέτηση προσωπικού έχει σαφές αποτέλεσμα. Από τις αρχές του 2017 έχουμε βοηθήσει αποκλειστικά και μόνο με τις θαλάσσιες επιχειρήσεις μας στη σύλληψη περίπου 300 υπόπτων διακινητών και πέραν των 100 λαθρεμπόρων, καθώς και στην κατάσχεση σκληρών ναρκωτικών και λαθραίων τσιγάρων. Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, μέλη του Frontex που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βοήθησαν στη διάσωση πέραν των 65.000 ζωών στη Μεσόγειο από την εφαρμογή της ισχύος της νέας εντολής. Τα θεμελειώδη δικαιώματα είναι ενσωματωμένα από την αρχή στις επιχειρήσεις του Frontex, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι όσοι αναγκάζονται να ξεφύγουν από πολέμους ή διωγμούς έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν διεθνούς προστασίας.

Εμείς στον Frontex γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η σημαντική διεύρυνση της εντολής και των πόρων του Οργανισμού οδηγούν και σε μεγαλύτερο έλεγχο και αυξημένη λογοδοσία. Είναι ως εκ τούτου ευτυχές ότι διαθέτουμε αρκετές δικλείδες ασφαλείας στο θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητικού μας Συμβουλίου, και του γεγονότος ότι ο Οργανισμός έχει έναν ανεξάρτητο υπεύθυνο για θέματα Θεμελειωδών Δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας δημόσια λογοδοσία ως προς την τήρηση των υψηλών προτύπων μας. Ταυτόχρονα, ο Frontex βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα Κράτη Μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τακτική παρουσία του Εκτελεστικού Διευθυντή σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπουργών των κρατών μελών της ΕΕ αρμοδίων για θέματα εσωτερικών υποθέσεων και μετανάστευσης.

Μέλημά μας στο σχεδιασμό και την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων μας είναι η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών, και είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας. Ταυτόχρονα, έχουμε πλήρη επίγνωση των πολλαπλών εμποδίων στη διαδρομή αυτή. Έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις, προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με τα Κράτη Μέλη, τα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ και τους πολυάριθμους θεσμικούς εταίρους μας προς όφελος της ελευθερίας και της ασφάλειας όλων στην Ευρώπη.

Fabrice Leggeri
Εκτελεστικός Διευθυντής Frontex


Τι είναι ο Frontex

Ο Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να συνδράμει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν στην προστασία των εξωτερικών συνόρων του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ. Ως οργανισμός της ΕΕ, ο Frontex χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και από συνεισφορές των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν. Έως το 2020, ο Οργανισμός θα απασχολεί περίπου 1.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τέταρτο είναι αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη και θα επιστρέψουν στην εθνική τους υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους στον Frontex.

Το 2016, ο Οργανισμός επεκτάθηκε και αναβαθμίστηκε σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με διευρυμένο ρόλο που περιελάμβανε, πέραν του ελέγχου της μετανάστευσης, τη διαχείριση των συνόρων και αυξημένες αρμοδιότητες στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Σήμερα ο Frontex αναγνωρίζεται ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ. Στην εντολή του έχουν συμπεριληφθεί επισήμως και αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης, κάθε φορά που προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις στο πλαίσιο της επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων.

Ο Frontex είναι ένας επιχειρησιακός οργανισμός, με περισσότερους από 1 500 αξιωματικούς από κράτη μέλη που επιχειρούν σε ολόκληρη την ΕΕ ανά πάσα στιγμή. Για την ενίσχυση της ικανότητάς του να παρακολουθεί νέες και ραγδαία εξελισσόμενες συνθήκες το κέντρο επιχειρήσεων του Frontex, που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων, πλέον λειτουργεί σε καθημερινή και 24ωρη βάση.


Νομική βάση και υποχρέωση λογοδοσίας

Ο Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1). Η έδρα του Frontex βρίσκεται στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Μολονότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής αντικαθιστά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την ίδια νομική προσωπικότητα και είναι γνωστός με την ίδια ονομασία: Frontex.

Ο Frontex βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι διαφανής στις δραστηριότητές του και, για τον σκοπό αυτό, ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει και συνεισφέρει τακτικά στις ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τις εσωτερικές υποθέσεις και τη μετανάστευση. Με τον τρόπο αυτό, ο Frontex εκπληρώνει την υποχρέωση λογοδοσίας του έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών.

Πάνω απ’ όλα, ο Frontex εποπτεύεται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος και δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής (βλέπε ενότητα κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες). Όπως συμβαίνει με όλους τους οργανισμούς της ΕΕ, ο Frontex μπορεί επίσης να υπόκειται σε λογιστικούς ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή σε έρευνες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Περαιτέρω βασικά έγγραφα που καλύπτουν τη νομική βάση και την υποχρέωση λογοδοσίας του Οργανισμού είναι διαθέσιμα (στα αγγλικά) εδώ:

Νομικές πράξεις

Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου


Όραμα, αποστολή και αξίες

Το όραμά μας
Η διαφύλαξη του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Η αποστολή μας
Από κοινού με τα κράτη μέλη, ο Frontex μεριμνά για την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία των εξωτερικών συνόρων που παρέχουν προστασία

Οι αξίες μας

Επιδεικνύουμε επαγγελματισμό
Διαθέτουμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε να εκπληρώνουμε την αποστολή μας αποτελεσματικά και με βάση υψηλά πρότυπα δεοντολογίας, και καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση των επιδόσεών μας.

Επιδεικνύουμε σεβασμό
Αναγνωρίζουμε τα πρόσωπα, τα θεσμικά όργανα και τους ρόλους τους και επιδεικνύουμε σεβασμό αντιμετωπίζοντάς τα ως πολύτιμα και σημαντικά.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία
Από κοινού με τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και με τη συμμετοχή άλλων ενδιαφερόμενων φορέων διαχειριζόμαστε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και επιδιώκουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, καθώς και με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, για την επίτευξη κοινών σκοπών και στόχων.

Είμαστε υπόλογοι
Ασκούμε με αξιοπιστία και έγκαιρο τρόπο τις αρμοδιότητές μας στο πλαίσιο του έργου μας, εξασφαλίζοντας την ποιότητά του.

Νοιαζόμαστε
Ως υπάλληλοι του ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα, εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών διότι νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους και πιστεύουμε στις ευρωπαϊκές αξίες.


Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό και ελέγχει την εκτέλεσή του, διορίζει τους εκτελεστικούς και αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές και μεριμνά για τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων του Οργανισμού. Ως νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί για τις δραστηριότητές του απευθείας στο εν λόγω όργανο διοίκησης.

Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει πέντε φορές ετησίως, αποτελείται από εκπροσώπους των αρχηγών των συνοριακών αρχών των 26 κρατών μελών της ΕΕ που δεσμεύονται από τις διατάξεις του χώρου Σένγκεν, καθώς και από δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπούνται επίσης, αλλά με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία, που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ αλλά συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν.

Εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου λόγω της απόφασής τους (πριν από την ίδρυση του Frontex το 2004) να συμμετάσχουν μόνο εν μέρει στη συνεργασία Σένγκεν.


Βασικές αρμοδιότητες

Επιτόπια ανάπτυξη αποστολών
Ο Οργανισμός παρέχει αξιωματούχους επιβολής του νόμου από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν, μαζί με σκάφη, αεροσκάφη και εξοπλισμό επιτήρησης των συνόρων, σε περιοχές των εξωτερικών συνόρων που χρήζουν πρόσθετης συνδρομής. Εκτός από τον έλεγχο των συνόρων, οι επιχειρήσεις του Frontex καλύπτουν καθήκοντα που σχετίζονται με τη θαλάσσια ασφάλεια, τους ελέγχους ασφαλείας, την έρευνα και διάσωση, και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανάλυση κινδύνων
Ο Frontex αξιολογεί τους κινδύνους για την ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ. Διαμορφώνει μια εικόνα για τις μορφές και τις τάσεις σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση και τις διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες στα εξωτερικά σύνορα. Ο Οργανισμός κοινοποιεί τα πορίσματά του στις χώρες της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα χρησιμοποιεί για τον σχεδιασμό των μελλοντικών του δραστηριοτήτων. Όλες οι δραστηριότητες του Frontex διαμορφώνονται βάσει ανάλυσης κινδύνων.

Παρακολούθηση της κατάστασης
Ο Frontex παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδίδοντας ενημερώσεις και προειδοποιήσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους οργανισμούς.

Αξιολόγηση τρωτότητας
Ο Οργανισμός διενεργεί ετήσιες αξιολογήσεις της ικανότητας και της ετοιμότητας κάθε κράτους μέλους και συνδεδεμένης χώρας Σένγκεν να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στα εξωτερικά του/της σύνορα, περιλαμβανομένων των μεταναστευτικών πιέσεων. Ο Frontex τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους σε κράτη μέλη της ΕΕ με στόχο να μπορεί να διατηρεί ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων σε επίπεδο ΕΕ.

Ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής
Ο Οργανισμός υποστηρίζει τη συνεργασία των αρμόδιων για την επιβολή του νόμου αρχών, των οργανισμών της ΕΕ και των τελωνείων στα θαλάσσια σύνορα. Τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του συλλέγουν επίσης και κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της αλιείας, την ανίχνευση ρύπανσης και τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς για τη θάλασσα.

Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες
Ο Οργανισμός κοινοποιεί στις ενδιαφερόμενες εθνικές αρχές, στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) και σε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τις πληροφορίες που συλλέγει στα σύνορα. σχετικά, μεταξύ άλλων, με άτομα που είναι ύποπτα για συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η παράνομη διακίνηση μεταναστών, η εμπορία ανθρώπων ή η τρομοκρατία.

Επιχειρήσεις επιστροφής
Ο Frontex διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη επιστροφή ατόμων που δέν μπορούν να παραμεινουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες καταγωγής τους. Ο Οργανισμός συνδράμει τα κράτη μέλη στον συντονισμό και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων επιστροφής, αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να ξεκινά τέτοιες επιχειρήσεις με δική του πρωτοβουλία.  Για τον σκοπό αυτόν, ο Frontex μπορεί να ναυλώνει πτήσεις και να κάνει κρατήσεις θέσεων σε εμπορικές πτήσεις. Ο Οργανισμός συνδράμει ακόμη στην έκδοση των αναγκαίων ταξιδιωτικών εγγράφων για τον τη επιστροφή παράτυπων μεταναστών και στην παροχή εμπειρογνωμόνων που βοηθούν στις επιχειρήσεις επιστροφής.

Εξωτερικές σχέσεις
Η συνεργασία με χώρες εκτός της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εντολής του Frontex και μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Οργανισμού. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων (IBM), ο Frontex αναπτύσσει και διατηρεί δίκτυο συμπράξεων με συνοριακές αρχές κρατών εκτός ΕΕ, ιδίως δε κρατών που συνορεύουν με την ΕΕ και χωρών καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών. Ο Οργανισμός τοποθετεί επίσης αξιωματικούς συνδέσμους σε χώρες εκτός ΕΕ που επηρεάζονται από την παράτυπη μετανάστευση.

Ταχεία αντίδραση
Ο Frontex είναι σε θέση να αποστέλλει άμεσα προσωπικό συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και εξοπλισμό σε κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν που αντιμετωπίζουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στα εξωτερικά τους σύνορα. Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν έως 1500 υπαλλήλους από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού.

Έρευνα και καινοτομία
Ο Frontex φέρνει σε επαφή εμπειρογνώμονες ελέγχου των συνόρων με τους κλάδους της έρευνας και της βιομηχανίας έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων.

Κατάρτιση
Ο Frontex αναπτύσσει κοινά πρότυπα κατάρτισης για τις συνοριακές αρχές, με στόχο την εναρμόνιση της εκπαίδευσης των συνοριοφυλάκων και των ακτοφυλάκων στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν. Αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή ενιαίων προτύπων ελέγχου των συνόρων για τους ταξιδιώτες που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους συνοριοφύλακες και τους ακτοφύλακες από διάφορες χώρες να συνεργάζονται αποτελεσματικά όταν συμμετέχουν σε επιχειρήσεις του Frontex.


Κοινές επιχειρήσεις

Οι κοινές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις του Οργανισμού με τη μεγαλύτερη προβολή. Ο Frontex αναπτύσσει εκατοντάδες υπαλλήλους συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, μαζί με σκάφη, οχήματα, αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισμό, προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα της Ευρώπης, καθώς και σε διεθνή αεροδρόμια. Επί του παρόντος, ο Frontex βασίζεται κυρίως στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν για την παροχή του ειδικευμένου προσωπικού και του εξοπλισμού που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις του, ωστόσο προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της μίσθωσης και της αγοράς του δικού του εξοπλισμού. Ο Frontex μπορεί επίσης να βασίζεται σε προσωπικό τουλάχιστον 1 500 υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε πέντε ημέρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα σύνορα της Ευρώπης.

Παρότι οι θαλάσσιες επιχειρήσεις του Οργανισμού που είναι σε εξέλιξη στη Μεσόγειο παρέχουν υποστήριξη στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές πιέσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων του Οργανισμού συμβάλλει και στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών διασυνοριακού εγκλήματος. Οι θαλάσσιες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν και άλλα καθήκοντα, όπως παρακολούθηση της ρύπανσης και της παράνομης αλιείας. Οι επιχειρήσεις αυτές υλοποιούνται με τη συνεργασία άλλων οργανισμών της ΕΕ, ιδίως δε της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA).


Επιβολή του νόμου

Ο Frontex συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας του χώρου Σένγκεν μέσω της παρακολούθησης των εξωτερικών συνόρων του, της πραγματοποίησης ελέγχων ασφαλείας και επιχειρήσεων επαναπατρισμού, καθώς και μέσω της συνεργασίας με εθνικές αρχές και την Europol.

Ο Frontex συμβάλλει ακόμη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας βοηθώντας τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και παρέχοντας στήριξη για τον εντοπισμό πιθανών αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών. Το προσωπικό που αποστέλλει ο Frontex είναι εκπαιδευμένο να εντοπίζει άτομα τα οποία ενδέχεται να αναπτύσσουν δραστηριότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία.


Ο ρόλος του Frontex σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ήταν ανέκαθεν προτεραιότητα του Frontex και κατοχυρώνεται στον κανονισμό της ΕΕ με τον οποίον δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Ο Frontex υποχρεούται να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στη θάλασσα προς υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης οι οποίες ενδεχομένως προκύπτουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων.

Οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης αποτελούν επίσης ειδικό στόχο του επιχειρησιακού σχεδίου κάθε θαλάσσιας επιχείρησης του Frontex.

Κατά την περίοδο 2015-2017, ο Frontex συνέβαλε στη διάσωση 280 000 ατόμων στη Μεσόγειο.


Θεμελιώδη δικαιώματα

Ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του Frontex. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού και των εθνικών υπηρεσιών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του Frontex λαμβάνουν κατάρτιση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για το δικαίωμα διεθνούς προστασίας πριν από τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση, ενώ η υποχρέωση αναφοράς πιθανών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ενσωματωμένη σε κάθε επιχειρησιακό σχέδιο.

Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναφέρεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και συνεργάζεται με το συμβουλευτικό φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το συμβουλευτικό φόρουμ επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο με ανεξάρτητες συμβουλές σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Απαρτίζεται από τρία μόνιμα μέλη, τρεις διεθνείς οργανισμούς και εννέα οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν επιλεγεί για τριετή θητεία:

Μόνιμα μέλη:

 • Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
 • Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 • Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Διεθνείς οργανισμοί:

 • Συμβούλιο της Ευρώπης
 • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
 • Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούνται σήμερα είναι οι εξής:

 • AIRE Centre
 • Γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα (AI- EIO)
 • Caritas Europa
 • Ένωση των Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη (CCME)
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE)
 • Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ)
 • Υπηρεσία των Ιησουιτών για τους Πρόσφυγες (JRS)
 • Πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα (PICUM)
 • Γραφείο του Ερυθρού Σταυρού στην ΕΕ (RCEU)

Ερωτήματα σχετικά με τους τομείς που καλύπτονται από το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνσηFRO@frontex.europa.eu

Καταγγελίες

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, ο Οργανισμός έχει θεσπίσει μηχανισμό υποβολής καταγγελιών που παρέχει τη δυνατότητα σε όποιον πιστεύει ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά του από τις επιχειρήσεις του Frontex να υποβάλει καταγγελία για πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του.

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί από τις ενέργειες μέλους του προσωπικού που συμμετέχει σε δραστηριότητα του Frontex, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία.

Η καταγγελία σας θα πρέπει να είναι γραπτή, αλλά μπορεί να υποβληθεί και από άλλο πρόσωπο, π.χ. από συγγενή ή δικηγόρο, εκ μέρους σας. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Για να υποβάλετε καταγγελία, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.


Διαφάνεια και ενημέρωση

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών, γενικά και ειδικά ερωτήματα σχετικά με τον Frontex και το έργο του, αιτήματα για συνεντεύξεις, αιτήματα για στατιστικά στοιχεία ή ερωτήματα σχετικά με εκθέσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση

question@frontex.europa.eu

Αιτήματα από τα μέσα ενημέρωσης:

press@frontex.europa.eu

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Νομικό πλαίσιο
Η αρχή της διαφάνειας και τα δικαιώματα των ατόμων όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα των οργανισμών της ΕΕ προβλέπονται τόσο στο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ όσο και στο άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και εφαρμόζονται μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001).

Η σύνδεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 με το πλαίσιο του Frontex υπογραμμίζεται εκ νέου στο άρθρο 74 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

Το εσωτερικό πλαίσιο για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Frontex καθορίζεται στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Frontex αριθ. 25/2016 της 21ης Σεπτεμβρίου 2016.

Αιτήσεις
Κάθε πολίτης της ΕΕ, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την έδρα του στην ΕΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Frontex, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε πρόσβαση στα έγγραφα, πρέπει να υποβάλετε έγγραφο ταυτότητας/πληρεξούσιο για νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την έδρα του στην ΕΕ.

Η αίτησή σας θα πρέπει να υποβληθεί ως συνημμένο αρχείο PDF, ASICE, ADOC, BDOC ή EDOC σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και να φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τον κανονισμό eDIAS (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014). Εάν δεν διαθέτετε αυτό το μέσο εξακρίβωσης της ταυτότητας, μπορείτε να υποβάλετε δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο/άδεια παραμονής στην ΕΕ (φυσικά πρόσωπα) ή την καταχώριση του οργανισμού σας σε κράτος μέλος της ΕΕ και πληρεξούσιο που αποδεικνύει ότι έχετε την άδεια να ενεργείτε εξ ονόματος του οργανισμού αυτού (νομικά πρόσωπα).

Για να μπορέσει ο Frontex να εντοπίσει το ή τα έγγραφα για τα οποία υποβάλατε αίτηση, βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia

pad@frontex.europa.eu
o frontex@frontex.europa.eu

Διεκπεραίωση αιτήσεων

 • Η αίτησή σας, η οποία περιλαμβάνει τα απαιτούμενα αποδεικτικά επιλεξιμότητας, θα επιβεβαιωθεί ότι ελήφθη και θα διεκπεραιωθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρισής της
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή είναι δυνατό να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες
 • Ο Frontex απαντά γραπτώς
 • Σε περίπτωση που η αίτησή σας απορριφθεί πλήρως ή εν μέρει, ο Frontex θα σας ενημερώσει για τον λόγο της απόρριψης
 • Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απάντησης του Frontex σχετικά με τη μερική ή πλήρη απόρριψη πρόσβασης, μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση της αρχικής απόφασης του Frontex, μέσω επιβεβαιωτικής αίτησης

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το Γραφείο Διαφάνειας που συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 25/2016 του διοικητικού συμβουλίου, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016. Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL). Ηλ.ταχ.: pad@frontex.europa.eu

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση dataprotectionoffice@frontex.europa.eu

Η συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049 /2001 απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού του Frontex, τα οποία επεξεργάζονται μια αίτηση για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα. Δεν θα υπάρξει διαβίβαση δεδομένων σε διεθνές επίπεδο. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για περίοδο πέντε ετών, από τη στιγμή του κλεισίματος του αρχείου.

Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, αντίταξης και απαλοιφής των δεδομένων τους, καθώς και δικαίωμα να ζητήσουν τη φορητότητα των δεδομένων. Οι αιτούντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω του Γραφείου Διαφάνειας και μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η παροχή των δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση που υπαγορεύεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 . Η μη παροχή δεδομένων καθιστά μια αίτηση μη παραδεκτή.

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ.


Επικοινωνία

Γενικά
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Τύπος
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Έγγραφα & Δημοσιεύσεις

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Έγγραφο Προγραμματισμού

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς


Γλωσσική Πολιτική στο Διαδίκτυο

VEGA Εγχειρίδιο: Παιδιά σε αεροδρόμια


Multimedia

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information