Hvad er Frontex?

Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, blev oprettet i 2004 med henblik på at bistå EU-medlemsstaterne og de associerede Schengenlande med at beskytte de ydre grænser i EU’s område med fri bevægelighed. Som EU-agentur er Frontex finansieret over EU’s budget samt gennem bidrag fra de associerede Schengenlande. I 2020 vil agenturet efter planen have omkring 1 000 medarbejdere, hvoraf næsten en fjerdedel er udstationeret fra medlemsstaterne og vil vende tilbage til deres nationale tjeneste efter afslutningen af deres udstationering hos Frontex.

I 2016 blev agenturet udvidet og opgraderet til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, hvorved dets rolle blev udvidet fra migrationskontrol til grænseforvaltning, og det fik øget ansvar for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Frontex betragtes nu som en af hjørnestenene i EU's område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Eftersøgning og redning blev også officielt en del af dets mandat, når sådanne situationer opstår i forbindelse med overvågning af søgrænser.

Frontex er et operationelt agentur med mere end 1 500 medarbejdere fra medlemsstaterne indsat i hele EU på et givet tidspunkt. For at styrke dets evne til at være ajour med nye omstændigheder, der udvikler sig hastigt, opererer Frontex’ situationscenter, der er ansvarligt for at overvåge de ydre grænser, nu døgnet rundt alle ugens syv dage.


Retsgrundlag og ansvarlighed

Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, blev oprettet ved forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1). Frontex har hjemsted i Warszawa, Polen.

Selv om Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning erstatter Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, bevarer agenturet sin juridiske personlighed og er kendt under det samme navn: Frontex.

Frontex er konstant i kontakt med medlemsstater og EU-institutionerne. Agenturet gør sit yderste for at sikre, at dets aktiviteter er gennemsigtige, og med henblik herpå deltager den administrerende direktør regelmæssigt i og bidrager til høringer i Europa-Parlamentet og møder i EU-Rådet mellem ministrene med ansvar for indre anliggender og migration. På denne måde opfylder Frontex sin forpligtelse til ansvarlighed over for Europa-Parlamentet og Rådet som budgetmyndigheder.

Frem for alt overvåges Frontex af en bestyrelse, som består af én repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen (se yderligere oplysninger i afsnittet nedenfor). Som alle EU-organer kan Frontex også omfattes af Revisionsrettens revision eller undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, OLAF.

Yderligere vigtige dokumenter vedrørende agenturets retsgrundlag og ansvarlighed findes (på engelsk) her:

Retlige instrumenter

Afgørelser truffet af bestyrelsen

Referater af bestyrelsesmøder


Vision, mission og værdier

Vores vision
At beskytte det europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Vores mission
Sammen med medlemsstaterne sørger vi for sikre og velfungerende ydre grænser, der skaber sikkerhed

Vores værdier

Vi er professionelle
Vi har den viden og de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at opfylde vores mission på effektiv vis med høje etiske standarder, og vi sætter kontinuerligt høje mål for at forbedre vores indsats.

Vi er respektfulde
Vi anerkender mennesker, institutioner og deres roller og udviser respekt ved at behandle disse som værdifulde og vigtige.

Vi søger samarbejde
Sammen med EU-medlemsstaternes relevante nationale myndigheder og med deltagelse af andre interessenter forvalter vi EU's ydre grænser og søger samarbejde med andre lande uden for EU.

Sammen samarbejder vi på tværs af organisationen samt med eksterne interessenter for at nå fælles mål og målsætninger.

Vi er ansvarlige
Vi er pålidelige i varetagelsen af vores ansvar i vores arbejde, dets rettidighed og kvalitet.

Vi interesserer os
Som europæiske offentligt ansatte tjener vi borgernes interesse, fordi vi interesserer os for mennesker og tror på de europæiske værdier.


Bestyrelsen

Bestyrelsen godkender budgettet og kontrollerer dets gennemførelse, udnævner den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør og sikrer gennemsigtigheden i agenturets beslutningsprocedurer. Som agenturets retlige repræsentant er den administrerende direktør direkte ansvarlig for sine aktiviteter over for dette ledelsesorgan.

Bestyrelsen, som mødes fem gange om året, består af repræsentanter for lederne af grænsemyndighederne i de 26 EU-medlemsstater, der er underlagt bestemmelserne om Schengenområdet, samt to medlemmer af Europa-Kommissionen. Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, der ikke er EU-medlemsstater, men associerede Schengenlande, har også en repræsentant i bestyrelsen, men har begrænset stemmeret.

Repræsentanter for Det Forenede Kongerige og Republikken Irland inviteres også til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret på grund af deres beslutning (inden oprettelsen af Frontex i 2004) om kun at deltage i en del af Schengensamarbejdet.


Vigtigste ansvarsområder

Indsættelse på stedet
Agenturet stiller retshåndhævelsespersonale fra medlemsstaterne og de associerede Schengenlande samt fartøjer, fly og grænseovervågningsudstyr til rådighed i områder ved de ydre grænser, der har behov for yderligere bistand. Foruden grænsekontrol omfatter Frontex’ operationer opgaver vedrørende søfartssikkerhed, sikkerhedskontrol, eftersøgning og redning samt miljøbeskyttelse.

Risikoanalyse
Frontex vurderer risiciene for EU’s grænsesikkerhed. Det opbygger et billede af mønstre og tendenser i forbindelse med irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet ved de ydre grænser. Agenturet deler sine resultater med EU-landene og Europa-Kommissionen og bruger dem til at planlægge sine fremtidige aktiviteter. Alle Frontex’ aktiviteter er baseret på risikoanalyse.

Situationsovervågning
Frontex overvåger konstant EU's ydre grænser og sender opdateringer og varslinger til EU-medlemsstaterne og de associerede Schengenlande, Europa-Kommissionen og andre agenturer.

Sårbarhedsvurdering
Agenturet foretager årlige evalueringer af de enkelte medlemsstaters og associerede Schengenlandes kapacitet og beredskab til at imødegå udfordringer ved de ydre grænser, herunder migrationspres. Frontex indsætter forbindelsesofficerer i EU-medlemsstater for at hjælpe agenturet med at opretholde et samlet billede af grænsekontrollen på EU-plan.

Europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner
Agenturet støtter samarbejdet mellem retshåndhævende myndigheder, EU-agenturer og toldmyndigheder ved søgrænser. Både og fly, som er indsat i operationer, indsamler og deler også oplysninger, som er relevante for fiskerikontrol, opdagelse af forurening og overholdelse af søfartsregler.

Udveksling af efterretninger om kriminelle aktiviteter
Agenturet udveksler de efterretninger, der indsamles ved grænserne, med relevante nationale myndigheder, Europol og andre europæiske agenturer. Dette omfatter oplysninger om personer, der er mistænkt for at være involveret i kriminelle aktiviteter, såsom smugling af migranter, menneskehandel og terrorisme.

Tilbagesendelsesoperationer
Frontex spiller en stadig vigtigere rolle i forbindelse med tilbagesendelse af personer, der ikke har ret til at forblive i EU, til deres hjemlande. Agenturet hjælper medlemsstaterne med at koordinere og finansiere tilbagesendelsesoperationer, men kan også iværksætte dem på eget initiativ.  Med henblik herpå kan Frontex chartre flyvninger og reservere pladser på kommercielle flyvninger. Agenturet hjælper også med at fremskaffe de nødvendige rejsedokumenter til de personer, der skal tilbagesendes, og stille eksperter til rådighed til at bistå med tilbagesendelsesoperationerne.

Eksterne forbindelser
Samarbejde med lande uden for EU og Schengenområdet er en integreret del af Frontex’ mandat og en af agenturets strategiske prioriteter. For at sikre gennemførelsen af den integrerede europæiske grænseforvaltning udvikler og vedligeholder Frontex et netværk af partnerskaber med grænsemyndigheder i lande uden for EU, navnlig EU’s nabolande og migranters oprindelses- og transitlande. Agenturet indsætter også forbindelsesofficerer i lande uden for EU, der er berørt af irregulær migration.

Hurtig reaktion
Frontex er i stand til hurtigt at indsætte grænse- og kystvagter og udstyr i EU-medlemsstater og associerede Schengenlande, der står over for en nødsituation ved deres ydre grænser. Medlemsstaterne skal stille op til 1 500 medarbejdere fra udrykningsstyrken til rådighed efter anmodning fra agenturet.

Forskning og innovation
Frontex bringer grænsekontroleksperter sammen med forskning og industri for at sikre, at den nye teknologi opfylder grænsekontrolmyndighedernes behov.

Uddannelse
Frontex udvikler fælles uddannelsesstandarder for grænsemyndigheder med henblik på at harmonisere uddannelsen af grænse- og kystvagter i EU og de associerede Schengenlande. Dette har til formål at sikre, at rejsende, der krydser en af EU's ydre grænser, oplever ensartede standarder for grænsekontrol. Det gør det også muligt for grænse- og kystvagter fra forskellige lande at arbejde effektivt sammen, når de er indsat i Frontex-operationer.


Fælles operationer

Fælles operationer er de mest synlige blandt agenturets aktiviteter. Frontex indsætter flere hundrede grænse- og kystvagter samt både, biler, fly og andet udstyr for at bistå medlemsstater, der står over for udfordringer ved EU's ydre grænser. Disse operationer finder sted ved Europas sø- og landgrænser og i internationale lufthavne. For øjeblikket får Frontex hovedsagelig specialiserede medarbejdere og udstyr til sine operationer fra EU-medlemsstater og associerede Schengenlande, men agenturet er ved at gå over til at lease og købe eget udstyr. Frontex kan også regne med en pulje af mindst 1 500 medarbejdere, som kan udsendes inden for fem dage til at håndtere nødsituationer ved Europas grænser.

Mens agenturets operationer til søs i Middelhavsområdet hjælper Italien, Grækenland og Spanien med at håndtere migrationspresset, bidrager alle agenturets operationer også til at bekæmpe forskellige former for grænseoverskridende kriminalitet. Operationerne til søs omfatter yderligere opgaver, f.eks. overvågning af forurening og ulovligt fiskeri. Disse gennemføres i samarbejde med andre EU-agenturer, navnlig Europol, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA).


Retshåndhævelse

Frontex spiller en afgørende rolle med hensyn til at styrke den indre sikkerhed i Schengenområdet ved at overvåge de ydre grænser, gennemføre sikkerhedskontrol og tilbagesendelsesoperationer og samarbejde med nationale myndigheder og Europol.

Frontex bidrager også til bekæmpelsen af terrorisme ved at bistå medlemsstaterne med at skærpe kontrollen ved de ydre grænser og støtte opsporingen af potentielle udenlandske terrorkrigere. Medarbejdere, der er indsat af Frontex, er uddannet til at opspore personer, der kan have tilknytning til terrorisme.


Frontex’ rolle i eftersøgnings- og redningsoperationer

Deltagelse i eftersøgnings- og redningsoperationer har altid været en prioritet for Frontex og er fastsat i den EU-forordning, der oprettede den europæiske grænse- og kystvagt. Frontex er forpligtet til at yde teknisk og operativ bistand til søs til støtte for redningsoperationer, der kan opstå i forbindelse med grænseovervågningsoperationer.

Eftersøgnings- og redningsaktiviteter er også et specifikt mål i de operative planer for Frontex’ operationer til søs.

Mellem 2015 og 2017 bidrog Frontex til redningen af 280 000 personer i Middelhavet.


Grundlæggende rettigheder

Respekten for og beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder udgør kernen i alle Frontex' aktiviteter. Agenturets medarbejdere og nationale embedsmænd, der deltager i Frontex’ operationer, modtager undervisning i grundlæggende rettigheder og adgang til international beskyttelse inden indsættelsen, mens forpligtelsen til at indberette potentielle tilsidesættelser af de grundlæggende rettigheder er integreret i alle operative planer.

En ansvarlig for grundlæggende rettigheder, der er uafhængig ved udøvelsen af sine opgaver, rapporterer direkte til bestyrelsen og samarbejder med det rådgivende forum om grundlæggende rettigheder. Det rådgivende forum bistår den administrerende direktør og bestyrelsen med uafhængig rådgivning i spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder. Det består af tre permanente medlemmer, tre internationale organisationer og ni civilsamfundsorganisationer, der vælges for en treårig periode:

Permanente medlemmer:

 • Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
 • Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
 • De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR)

Internationale organisationer:

 • Europarådet
 • Den Internationale Organisation for Migration (IOM)
 • Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)

Civilsamfundsorganisationer, der er repræsenteret på nuværende tidspunkt:

 • AIRE Centre
 • Amnesty Internationals EU-kontor (AI EIO)
 • Caritas Europa
 • Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME)
 • Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil (ECRE)
 • Den Internationale Juristkommission (ICJ)
 • Jesuit Refugee Service (JRS)
 • Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
 • Røde Kors’ EU-kontor (RCEU)

Forespørgsler vedrørende de områder, der henhører under den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, skal rettes til FRO@frontex.europa.eu

Klager

I overensstemmelse med forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt har agenturet oprettet en klagemekanisme for at gøre det muligt for alle, der mener, at deres rettigheder er blevet berørt af agenturets operationer, at indberette eventuelle krænkelser af deres rettigheder.

Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket som følge af tiltag gennemført af personale, som deltager i en af Frontex' aktiviteter, kan du indgive en klage.

Klagen skal være skriftlig, men en anden person, f.eks. en slægtning eller en advokat, kan også indgive klagen på dine vegne. Klagen kan være på et hvilket som helst sprog.

For at indgive en klage kan du følge dette link.


Gennemsigtighed og oplysninger

Anmodninger om oplysninger

Anmodninger om oplysninger, generelle og specifikke spørgsmål om Frontex og dets arbejde, forespørgsler om interview, anmodninger om statiske oplysninger eller spørgsmål om rapporter offentliggjort på vores websted sendes til:

question@frontex.europa.eu

Medieforespørgsler:

press@frontex.europa.eu

Aktindsigt i dokumenter

Retsgrundlag
Princippet om gennemsigtighed og personers ret til aktindsigt i dokumenter fra EU-organer er fastsat i både artikel 15 i TEUF og artikel 42 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og gennemført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (forordning (EF) nr. 1049/2001).

Forbindelsen mellem forordning (EF) nr. 1049/2001 og Frontex' rammer understreges igen i artikel 74 i forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt.

Den interne ramme for aktindsigt i dokumenter, som Frontex er i besiddelse af, er fastsat ved Frontex’ bestyrelses beslutning nr. 25/2016 af 21. september 2016.

Anmodninger
Enhver EU-borger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i EU, har ret til aktindsigt i dokumenter, som Frontex er i besiddelse af, med forbehold af de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Til bekræftelse af, at du har ret til at anmode om aktindsigt i dokumenter, skal du fremlægge et identifikationsskema/dokumentation for din egenskab af fuldmægtig for en juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i EU.

Anmodningen fremsendes som vedhæftet e-mailfil i formatet PDF, ASICE, ADOC, BDOC eller EDOC, underskrevet elektronisk med en kvalificeret elektronisk signatur i overensstemmelse med eDIAS-forordningen (forordning (EU) nr. 910/2014). Hvis et sådant identifikationsmiddel ikke er tilgængeligt, fremsendes identitetskort/pas/opholdstilladelse til EU (fysiske personer) eller din enheds registrering i en EU-medlemsstat og en fuldmagt, der giver dig bemyndigelse til at handle på vegne af denne enhed (juridiske personer).

For at gøre det muligt for Frontex at identificere de(t) dokument(er), der er anmodet om, bedes du sørge for, at anmodningen er så præcis som mulig.

Anmodninger kan indsendes pr. post eller e-mail til kontoret med ansvar for gennemsigtighed:

Transparency Office
Frontex
Pl. Europejski 6
00-844 Warszawa
Polen
pad@frontex.europa.eu eller frontex@frontex.europa.eu

Behandling

 • Din anmodning, der indeholder den nødvendige dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, vil blive bekræftet og behandlet senest 15 arbejdsdage efter registreringen af din anmodning
 • I undtagelsestilfælde kan denne frist forlænges med 15 arbejdsdage
 • Frontex svarer skriftligt
 • I tilfælde af et fuldstændigt eller delvist afslag på din anmodning begrundes dette af Frontex
 • Inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af Frontex' svar med afslag på fuldstændig eller delvis aktindsigt kan du anmode om en fornyet behandling af Frontex' oprindelige beslutning på grundlag af en genfremsat anmodning

Meddelelse vedrørende databeskyttelse
Den dataansvarlige er kontoret med ansvar for gennemsigtighed, som er oprettet ved bestyrelsens beslutning nr. 25/2016 af 21. september 2016. Fysisk adresse og postadresse: Pl. Europejski 6 (00-844 Warszawa – Polen); e-mail: pad@frontex.europa.eu.

Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

For at overholde forordning (EF) nr. 1049/2001 skal den dataansvarlige behandle personoplysninger.

Modtagerne af oplysningerne er specifikke Frontex-medarbejdere, der behandler en anmodning om aktindsigt i dokumenter. Der vil ikke ske international videregivelse af oplysninger. Oplysningerne vil blive lagret i fem år fra tidspunktet for afslutningen af sagen.

Personer, der har fremsat en anmodning, har ret til at få indsigt i, berigtige, begrænse, gøre indsigelse mod og slette deres personoplysninger samt til dataportabilitet. De kan udøve deres rettigheder gennem kontoret med ansvar for gennemsigtighed og kan indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Tilvejebringelsen af oplysningerne er et lovkrav i forordning (EF) nr. 1049/2001. Manglende oplysninger vil medføre, at en anmodning ikke kan behandles.

Der gennemføres ingen automatiseret beslutningsproces eller profilering.


Kontakt

Generelt
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Presse
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu

Dokumenter & Publikationer


Multimedie

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information