Co je to Frontex?

Agentura Frontex, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, byla zřízena v roce 2004 s cílem pomoci členským státům EU a zemím přidruženým k Schengenu chránit vnější hranice prostoru volného pohybu EU. Jelikož je Frontex agenturou EU, je financován z rozpočtu EU a z příspěvků zemí přidružených k Schengenu. Do roku 2020 má mít agentura asi 1 000 zaměstnanců, přičemž téměř čtvrtina bude dočasně vyslána z členských států a po skončení svého působení v agentuře Frontex se navrátí do služby ve své zemi.

V roce 2016 byla agentura rozšířena a modernizována a stala se Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, čímž kromě řízení migrace dostala za úkol i správu hranic a získala větší odpovědnost v oblasti boje proti přeshraniční trestné činnosti. Agentura Frontex je nyní považována za jeden ze základních pilířů prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU. Součástí jeho mandátu se oficiálně staly taktéž pátrací a záchranné operace, pokud jsou zrovna zapotřebí v rámci ostrahy námořních hranic.

Frontex je operativní agentura s více než 1 500 pracovníky z členských států, kteří jsou kdykoli nasazováni v celé EU. Za účelem zvýšení schopnosti sledovat nové a rychle se vyvíjející okolnosti působí nyní situační středisko agentury Frontex, které je odpovědné za monitorování vnějších hranic, 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu.


Právní základ a odpovědnost

Frontex, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, byl zřízen nařízením (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1). Sídlem agentury Frontex je Varšava v Polsku.

Přestože Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž nahrazuje Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, má stejnou právní subjektivitu a stejný krátký název: Frontex.

Frontex je v neustálém kontaktu s členskými státy a orgány EU. S ohledem na to, že agentura vynakládá maximální úsilí, aby byla ve svých činnostech transparentní, se výkonný ředitel pravidelně účastní slyšení Evropského parlamentu a zasedání Rady ministrů odpovědných za vnitřní věci a migraci, kde informuje o činnosti agentury. Frontex tak plní svou odpovědnost vůči Evropskému parlamentu a Radě jako rozpočtovým orgánům.

Frontex je však především pod dohledem správní rady, která se skládá z jednoho zástupce každého členského státu a dvou zástupců Komise (více informací viz oddíl níže). Agentura Frontex může být stejně jako každý jiný subjekt EU podrobena auditům ze strany Evropského účetního dvora nebo vyšetřováním Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Další klíčové dokumenty týkající se právního základu a odpovědnosti agentury jsou k dispozici (v angličtině) zde:

Právní nástroje

Rozhodnutí správní rady

Zápisy ze zasedání správní rady


Vize, poslání a hodnoty

Naše vize
Ochrana evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Naše poslání

Společně s členskými státy zajišťujeme bezpečné a dobře fungující vnější hranice, které přinášejí bezpečnost.

Naše hodnoty

Jsme profesionálové
Máme znalosti, dovednosti a kompetence potřebné k účinnému plnění našeho poslání, máme velice přísné etické normy a neustále usilujeme o vynikající úroveň práce za účelem zlepšení našeho výkonu.

Prokazujeme úctu
Uznáváme lidi, instituce a jejich úlohu a prokazujeme jim úctu tím, že s nimi jednáme jako s cennými a důležitými subjekty.

Usilujeme o spolupráci
Spolu s příslušnými vnitrostátními orgány členských států EU a za účasti jiných zúčastněných stran společně spravujeme vnější hranice EU a usilujeme o spolupráci se zeměmi mimo EU.

Společně spolupracujeme napříč organizacemi i s vnějšími zúčastněnými stranami, abychom dosáhli společných dílčích i celkových cílů.

Jsme odpovědní
Jsme důvěryhodní proto, že plníme své pracovní povinnosti, a to včas a kvalitně.

Nejsme lhostejní
Jako evropští veřejní činitelé sloužíme zájmům občanů, protože nejsme lhostejní k lidem a věříme v evropské hodnoty.


Hlavní úkoly

Nasazování v terénu
Agentura poskytuje příslušníky donucovacích orgánů z členských států a zemí přidružených k Schengenu společně s plavidly, letadly a vybavením k ostraze hranic oblastem vnějších hranic, které potřebují dodatečnou pomoc. Vedle ochrany hranic zahrnují operace agentury Frontex úkoly související s bezpečností námořní plavby, bezpečnostními kontrolami, pátrací a záchrannou činností a ochranou životního prostředí.

Analýza rizik
Agentura Frontex posuzuje rizika ohrožení bezpečnosti hranic EU. Vypracovává obraz modelů a trendů v oblasti nelegální migrace a přeshraniční trestné činnosti na vnějších hranicích. Agentura sdílí svá zjištění se zeměmi EU a Evropskou komisí a využívá je při plánování svých budoucích aktivit. Všechny činnosti agentury Frontex se řídí analýzou rizik.

Sledování situace
Agentura Frontex neustále sleduje vnější hranice Evropské unie a poskytuje aktuální informace a varování členským státům EU a zemím přidruženým k Schengenu, Evropské komisi a dalším agenturám.

Hodnocení zranitelnosti
Agentura provádí každoroční hodnocení kapacity a připravenosti každého členského státu a země přidružené k Schengenu čelit výzvám na svých vnějších hranicích, včetně migračního tlaku. Agentura Frontex nasazuje styčné důstojníky v členských státech EU, aby si zachovala komplexní obraz o ochraně hranic na úrovni EU.

Evropská spolupráce při výkonu funkcí pobřežní stráže
Agentura podporuje spolupráci donucovacích orgánů, agentur EU a celníků na námořních hranicích. Plavidla a letadla vysílaná do jejích operací též shromažďují a sdílejí informace týkající se kontroly rybolovu, odhalování znečištění a dodržování námořních předpisů.

Sdílení zpravodajských informací o trestné činnosti
Agentura sdílí zpravodajské informace získané na hranicích s příslušnými vnitrostátními orgány, Europolem a dalšími evropskými agenturami. To zahrnuje informace o osobách podezřelých z účasti na trestné činnosti, jako je pašování migrantů, obchodování s lidmi a terorismus.

Návratové operace
Agentura Frontex hraje stále důležitější roli při návratu lidí, kteří nemají právo zůstat v Evropské unii, do jejich domovských zemí. Agentura pomáhá členským státům při koordinaci a financování návratových operací, ale může je také zahájit z vlastní iniciativy. Za tímto účelem si může agentura Frontex pronajmout lety a rezervovat místa v komerčních letech. Agentura také pomáhá při získávání potřebných cestovních dokladů pro navrácené osoby a poskytuje odborníky, kteří pomáhají při návratu.

Vnější vztahy
Spolupráce se zeměmi mimo EU a schengenský prostor je nedílnou součástí mandátu agentury a jednou z jejích strategických priorit. Za účelem zajištění provádění evropské integrované správy hranic agentura Frontex rozvíjí a udržuje síť partnerství s pohraničními orgány v zemích mimo EU, a to zejména se státy sousedícími s EU a se zeměmi původu a tranzitu migrantů. Agentura také nasazuje styčné důstojníky v zemích mimo EU postižených nelegální migrací.

Rychlé nasazení
Agentura Frontex je schopna rychle poskytnout pohraniční a pobřežní stráž a vybavení členským státům EU a zemím přidruženým k Schengenu, které čelí mimořádné situaci na svých vnějších hranicích. Členské státy musí na žádost agentury poskytnout až 1 500 příslušníků rezervního týmu pro rychlé nasazení.

Výzkum a inovace
Agentura Frontex spojuje odborníky na ochranu hranic s výzkumem a průmyslem, aby bylo zajištěno, že nové technologie splní potřeby orgánů hraniční kontroly.

Odborná příprava
Agentura Frontex vypracovává společné standardy odborné přípravy pro pohraniční orgány, harmonizuje vzdělávání pohraniční a pobřežní stráže v EU a v zemích přidružených k Schengenu. Cílem je zajistit, aby se cestující setkávali s jednotnými standardy pro hraniční kontrolu bez ohledu na to, kde překročují vnější hranice EU. Také umožňuje, aby pohraniční a pobřežní stráže z různých zemí účinně spolupracovali při nasazení v operacích agentury Frontex.


Společné operace

Společné operace jsou nejviditelnějšími činnostmi agentury. Agentura Frontex nasazuje stovky příslušníků pohraniční a pobřežní stráže, společně s plavidly, vozidly a letadly a jiným vybavením, na pomoc členským státům, které čelí problémům na vnějších hranicích EU. Tyto operace probíhají na evropských námořních a pozemních hranicích, a také na mezinárodních letištích. V současné době se agentura Frontex většinou spoléhá na členské státy EU a země přidružené k Schengenu, že poskytnou specializované příslušníky a vybavení pro její operace, avšak agentura směřuje k leasingu a nákupu svého vlastního vybavení. Agentura Frontex má také k dispozici nejméně 1 500 příslušníků, kteří mohou být nasazeni do pěti dní v případě nutnosti řešit mimořádné události na hranicích EU.

Zatímco námořní operace agentury probíhající ve Středomoří se zaměřují na podporu Itálie, Řecka a Španělska při řešení migračního tlaku, všechny operace agentury rovněž pomáhají při řešení nejrůznějších forem přeshraniční trestné činnosti. Námořní operace zahrnují další úkoly, jako je sledování znečištění a nezákonného rybolovu. Tyto činnosti jsou prováděny ve spolupráci s dalšími agenturami EU, zejména s Europolem, Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu (EFCA).


Prosazování práva

Agentura Frontex hraje zásadní úlohu při posilování vnitřní bezpečnosti schengenského prostoru tím, že sleduje jeho vnější hranice, provádí bezpečnostní kontroly a návratové operace a spolupracuje s vnitrostátními orgány a Europolem.

Agentura Frontex rovněž přispívá k boji proti terorismu tím, že pomáhá členským státům při zpřísňování kontrol na vnějších hranicích a poskytuje podporu při odhalování potenciálních zahraničních teroristických bojovníků. Příslušníci nasazovaní agenturou Frontex jsou vyškoleni k odhalování osob, které mohou být spojeny s terorismem.


Úloha agentury Frontex v rámci pátracích a záchranných operací

Účast na pátracích a záchranných operacích byla vždy prioritou agentury Frontex a je zakotvena v nařízení EU, které evropskou pohraniční a pobřežní stráž vytvořilo. Agentura Frontex je povinna poskytovat technickou a operativní pomoc na moři na podporu záchranných operací, které mohou vzniknout při operacích souvisejících s ostrahou hranic.

Pátrací a záchranné činnosti jsou také specifickým cílem operačního plánu každé námořní operace agentury Frontex.

V letech 2015 až 2017 přispěla agentura Frontex k záchraně 280 000 lidí ve Středozemním moři.


Základní práva

Dodržování a ochrana základních práv je jádrem všech činností agentury Frontex. Zaměstnanci agentury a příslušníci z členských států, kteří se podílejí na operacích agentury Frontex, absolvují před nasazením odbornou přípravu v oblasti základních práv a přístupu k mezinárodní ochraně, přičemž součástí každého operačního plánu je povinnost hlásit potenciální porušení základních práv.

Úředník pro otázky základních práv, který je při výkonu svých povinností nezávislý, je přímo podřízen správní radě a spolupracuje s poradním fórem pro základní práva. Poradní fórum poskytuje výkonnému řediteli a správní radě nezávislé poradenství v oblasti základních práv. Poradní fórum se skládá ze tří stálých členů, tří mezinárodních organizací a devíti organizací občanské společnosti zvolených na tříleté funkční období:

Stálí členové:

 • Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
 • Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
 • Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)

Mezinárodní organizace:

 • Rada Evropy (RE)
 • Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
 • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

V současné době jsou zastoupeny tyto organizace občanské společnosti:

 • AIRE Centre
 • pobočka Amnesty International při evropských orgánech (AI EIO)
 • Caritas Europa
 • Církevní komise pro migranty v Evropě (CCME)
 • Evropská rada pro uprchlíky a osoby žijící v exilu (ECRE)
 • Mezinárodní komise právníků (ICJ)
 • Jezuitská služba uprchlíkům (JRS)
 • Platforma pro mezinárodní spolupráci týkající se migrantů bez dokladů (PICUM)
 • kancelář Červeného kříže při EU (RCEU)

Dotazy týkající se oblastí spravovaných kanceláří úředníka pro otázky základních zasílejte na adresu FRO@frontex.europa.eu.

Stížnosti

V souladu s nařízením o Evropské pohraniční a pobřežní stráži vytvořila agentura mechanismus pro podávání stížností, který umožňuje každému, kdo se domnívá, že jejími operacemi byla dotčena jeho práva, nahlásit veškerá možná porušení jeho práv.

Pokud máte za to, že v důsledku působení kteréhokoli pracovníka zapojeného do činnosti agentury Frontex došlo k porušení vašich práv, můžete podat stížnost.

Stížnost musí být písemná, ale může ji za vás podat i jiná osoba, například příbuzný nebo právník. Stížnost může být v jakémkoli jazyce.

Chcete-li podat stížnost, klikněte prosím na tento odkaz.


Transparentnost a informace

Žádosti o informace

Žádosti o informace, obecné a konkrétní dotazy týkající se agentury Frontex a její práce, žádosti o pohovory, žádosti o statistické údaje nebo dotazy týkající se zpráv zveřejněných na našich internetových stránkách zasílejte na adresu

question@frontex.europa.eu.

Žádosti sdělovacích prostředků:

press@frontex.europa.eu

Přístup veřejnosti k dokumentům

Právní rámec
Zásada transparentnosti a práva jednotlivců na přístup k dokumentům orgánů EU jsou stanoveny jak v článku 15 Smlouvy o fungování Evropské unie, tak v článku 42 Listiny základních práv EU a jsou prováděny prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (nařízení (ES) č. 1049/2001).

Provázanost nařízení (ES) č. 1049/2001 s rámcem agentury Frontex je opětovně zdůrazněna v článku 74 nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži.

Vnitřní rámec pro přístup veřejnosti k dokumentům v držení agentury Frontex je stanoven v rozhodnutí správní rady agentury Frontex č. 25/2016 ze dne 21. září 2016.

Žádosti
Všichni občané EU, jakož i všechny fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v EU, mají právo na přístup k dokumentům v držení agentury Frontex za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 1049/2001.

Své právo na přístup k dokumentům musíte potvrdit ve formuláři pro identifikaci/doložení toho, že zastupujete právnickou osobu, která má bydliště nebo sídlo v EU.

Svou žádost podejte prosím jako přílohu e-mailu ve formátu PDF, ASICE, ADOC, BDOC nebo EDOC, která bude elektronicky podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s nařízením eDIAS (nařízení (EU) č. 910/2014). Pokud tento způsob identifikace nemáte k dispozici, předložte prosím občanský průkaz / cestovní pas / povolení k pobytu v EU (fyzické osoby) nebo registraci vašeho subjektu v členském státě EU a plnou moc, která vás opravňuje jednat jménem daného subjektu (právnické osoby).

Aby mohla agentura Frontex identifikovat dokumenty, o které jste požádali, musí být vaše žádost co nejpřesnější.

Žádosti lze podávat poštou nebo e-mailem na adresu:

Transparency Office
FronteX
Pl. Europejski 6
00-844 Warsaw
Polsko
pad@frontex.europa.eu nebo frontex@frontex.europa.eu

Zpracování

 • Vaše žádost obsahující požadovaný doklad o způsobilosti bude potvrzena a zpracována do patnácti pracovních dnů počínaje registrací vaší žádosti.
 • Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit o patnáct pracovních dnů.
 • Agentura Frontex odpovídá písemně.
 • V případě plného nebo částečného zamítnutí vaší žádosti poskytne agentura Frontex odůvodnění.
 • Do patnácti pracovních dnů od obdržení odpovědi agentury Frontex, kterou byl zamítnut úplný nebo částečný přístup, můžete požádat o přezkoumání jejího původního rozhodnutí prostřednictvím potvrzující žádosti.

Oznámení o ochraně údajů
Správce údajů je oddělení pro transparentnost, které bylo zřízeno rozhodnutím správní rady č. 25/2016 ze dne 21. září 2016. Poštovní a elektronická adresa: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); e-mail: pad@frontex.europa.eu.

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

V zájmu souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 je nezbytné, aby byly osobní údaje zpracovávány správcem údajů.

Příjemci údajů jsou určení zaměstnanci agentury Frontex, jejichž úkolem je zpracování žádosti o veřejný přístup k dokumentům. Nebude docházet k žádnému mezinárodnímu předávání údajů. Údaje budou uloženy po dobu pěti let od okamžiku vyřízení žádosti.

Žadatelé mají právo na přístup k údajům, jejich opravu, omezení a výmaz, jakož i právo vznést v souvislosti s nimi námitku a mohou taktéž uplatnit právo na přenositelnost údajů. Žadatelé mohou svá práva uplatňovat prostřednictvím oddělení pro transparentnost a mohou podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Poskytnutí údajů je zákonný požadavek uvedený v nařízení (ES) č. 1049/2001. Nebude-li povinnost poskytnout údaje splněna, bude žádost považována za nepřípustnou.

Neuplatňuje se automatizované rozhodování ani profilování.


Kontakt

Obecný
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu

(48 22) 205 95 00

Lis
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Dokumenty & Publikace


Multimédia

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information