A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés


Jogi keretek

Az átláthatóság elvét és az egyének az uniós szervek dokumentumaihoz való hozzáférésének jogait az EUMSZ 15. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 42. cikke határozza meg, amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 1049/2001/EK rendelet) hajtanak végre.

Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet 74. cikke ismételten hangsúlyozza az 1049/2001/EK rendelet kapcsolatát a Frontex keretrendszerével.

A Frontex birtokában lévő dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés belső keretelveit a 2016. szeptember 21-i 25/2016. sz. Frontex igazgatótanácsi határozat írja elő.


Kérelmek

Bármely uniós polgárnak, valamint az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személynek joga van hozzáférni a Frontex birtokában lévő dokumentumokhoz, ha betartja az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott feltételeket.

Annak igazolására, hogy Ön jogosult a dokumentumokhoz való hozzáférés kérelmezésére, rendelkezésre kell bocsátania az Ön EU-n belül lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező jogi személy meghatalmazottja személyazonosságának igazolására alkalmas okiratot/igazolást.

Kérjük, e-mail-mellékletként küldje el a minősített elektronikus aláírással ellátott kérését a PDF, ASICE, ADOC, BDOC vagy EDOC formátumok valamelyikében az eDIAS-rendelettel összhangban (910/2014/EU rendelet). Ha ilyen személyazonosító okirat nem áll rendelkezésre, kérjük, (természetes személyek esetében) adja meg az uniós személyazonosító igazolványát/útlevelét/tartózkodási engedélyét, vagy (jogi személyek esetében) nyújtsa be a szervezetének egy uniós tagállamban történő nyilvántartásba vételéről szóló igazolást és egy meghatalmazást, amely szerint Ön eljárhat a szervezet nevében.

Annak érdekében, hogy a Frontex azonosítsa az Ön által kért dokumentumo(ka)t, kérjük, győződjön meg arról, hogy a kérelme a lehető legpontosabban van kitöltve.

A pályázatokat itt vagy postai úton kell benyújtani:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Feldolgozás

  • A szükséges jogosultsági feltételnek megfelelő kérelmet annak nyilvántartásba vételétől számított 15 munkanapon belül visszaigazoljuk és feldolgozzuk.
  • Kivételes esetekben ez a határidő 15 munkanappal meghosszabbítható.
  • A Frontex írásban válaszol.
  • A kérelem teljes vagy részleges elutasítása esetén a Frontex indokolást ad.
  • A Frontex teljes vagy részleges hozzáférést megtagadó válasza kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül Ön egy megerősítő kérelemmel kérheti a Frontex eredeti határozatának felülvizsgálatát.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő a 2016. szeptember 21-i 25/2016 sz. igazgatótanácsi határozat által létrehozott átláthatóságért felelős hivatal. Fizikai és levelezési cím: Pl. Europejski 6 (00-844 Varsó - PL); e-mail: pad@frontex.europa.eu.

Az adatvédelmi tisztviselővel kapcsolatba léphet a dataprotectionoffice@frontex.europa.eu címen.

Az 1049/2001/EK rendeletnek való megfelelés szükségessé teszi a személyes adatok adatkezelő általi kezelését.

Az adatok címzettjei a Frontex dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmet feldolgozó külön személyzete. Nemzetközi adattovábbításra nem kerül sor. Az adatokat a fájl lezárásától számított öt évig tárolják.

A kérelmezőknek joguk van az adatokhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, korlátozására, kifogásolására és törlésére, valamint az adathordozhatóság igénylésére. A kérelmezők az átláthatóságért felelős hivatalon keresztül gyakorolhatják jogaikat, valamint panaszt nyújthatnak be az európai adatvédelmi biztoshoz.

Az adatszolgáltatás az 1049/2001/EK rendeletben előírt követelmény. Az adatszolgáltatás elmulasztása a kérelmet elfogadhatatlanná teszi.

Automatizált döntéshozatali eljárásra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information