Temeljna prava

Poštovanje i zaštita temeljnih prava bezuvjetne su i ključne sastavnice učinkovitog integriranog upravljanja granicama. Frontex se strogo pridržava Povelje Europske unije o temeljnim pravima, Europske konvencije o ljudskim pravima te relevantnih međunarodnih i pravnih instrumenata u području ljudskih prava, uključujući Konvenciju iz 1951. o statusu izbjeglica i njezin Protokol iz 1967.

Temeljna prava sastavni su dio Frontexovih kodeksa ponašanja, zajedničkog temeljnog kurikuluma za službenike graničnog nadzora i specijaliziranijih osposobljavanja, npr. za službenike za nadzor morskih ili kopnenih granica ili promatrače prisilnog vraćanja. Te politike i smjernice poboljšavaju razumijevanje temeljnih prava i omogućuju službenicima da prepoznaju moguća kršenja.

Prije njihova raspoređivanja svi Frontexovi članovi osoblja, kao i službenici graničnog nadzora i članovi ostalih relevantnih tijela država članica koji sudjeluju u Frontexovima aktivnostima, osposobljavaju se u području temeljnih prava. Prije svega u području pristupa međunarodnoj zaštiti, poštovanju načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja te, prema potrebi, u području potrage i spašavanja. Temeljna prava uvijek su dio operativnih informativnih sastanaka za službenike stalnih snaga, dok su zaštitne mjere i obveze prijavljivanja mogućih kršenja temeljnih prava dio svih operativnih planova.

Funkcija službenika za temeljna prava i Savjetodavni forum za temeljna prava uspostavljeni su 2011. i ugrađeni u Frontexovu strukturu nakon izmjena Uredbe o Frontexu. Uredbom (EU) 2019/1896 prošireni su ovlast i kapaciteti agencije i službenika za temeljna prava.

Glavne sastavnice Frontexova sustava za zaštitu i praćenje temeljnih prava su sljedeće:

  • strategija o temeljnim pravima - orijentacijski okvir čija je svrha uskladiti aktivnosti agencije sa standardima i načelima temeljnih prava;
  • postupak za izvješćivanje o ozbiljnim incidentima - obvezuje svakog sudionika u operativnim aktivnostima Frontexa da odmah prijavi svaku situaciju u kojoj postoje moguća kršenja temeljnih prava, uključujući kršenja pravne stečevine EU-a ili međunarodnog prava te Frontexovih kodeksa ponašanja. Izvješćivanjem o ozbiljnim incidentima važnima za temeljna prava bavi se Ured za temeljna prava;
  • mehanizam za podnošenje pritužbi - omogućuje podnošenje pojedinačnih pritužbi osobama na koje izravno utječe djelovanje ili nedjelovanje osoblja koje sudjeluje u Frontexovim aktivnostima te koje smatraju da su im prekršena temeljna prava;
  • Savjetodavni forum za temeljna prava - neovisno savjetuje agenciju o poštovanju, zaštiti i promicanju temeljnih prava u svim Frontexovim aktivnostima;
  • nadzorni mehanizam za upotrebu sile - pruža okvir za praćenje primjene odredbi o upotrebi sile statutarnog osoblja agencije, uključujući stalne snage, te predviđa obvezu prijavljivanja incidenata u vezi s upotrebom sile.

Službenik za temeljna prava zadužen je za praćenje Frontexove provedbe obveza povezanih s temeljnim pravima u skladu s pravom EU-a i međunarodnim pravom te za savjetovanje izvršnog direktora o pitanjima povezanim s temeljnim pravima. Uloga službenika za temeljna prava i osoblja Ureda za temeljna prava neovisna je unutar agencije kako bi mogli podržavati njezin rad sa stajališta ljudskih prava te osnažiti poštovanje, zaštitu i promicanje temeljnih prava. Da bi mogao učinkovito pratiti usklađenost agencije s temeljnim pravima, službenik za temeljna prava može provesti istragu svake njezine aktivnosti i obavlja redovite posjete radi provjere na licu mjesta.

Službenik za temeljna prava izdaje mišljenja povezana sa svakom Frontexovom aktivnošću na razini politike i na operativnoj razini i s obzirom na suradnju agencije s partnerima te utvrđuje izazove u pogledu temeljnih prava, moguća kršenja temeljnih prava ili rizike povezane s njima. Službenik za temeljna prava isto tako obavješćuje i savjetuje izvršnog direktora o mogućim kršenjima temeljnih prava za vrijeme svake aktivnosti agencije. Službenika imenuje Upravni odbor i njemu izravno odgovara kako je propisano Uredbom (EU) 2019/1896. Službenik za temeljna prava odgovoran je za rješavanje pritužbi zaprimljenih putem Frontexova mehanizma za podnošenje pritužbi i za izvješćivanje o ozbiljnim incidentima povezanim s mogućim kršenjima temeljnih prava u Frontexovim aktivnostima. Rad službenika za temeljna prava podržavaju i promatrači za temeljna prava koji, u neovisnom obavljanju svojih zadataka, stalno prate i ocjenjuju usklađenost aktivnosti agencije s temeljnim pravima.

Službenik za temeljna prava objavljuje godišnja izvješća o aktivnostima koje provodi Ured za temeljna prava u skladu s člankom 109. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1896. U godišnjem se izvješću pruža informacija o statusu provedbe temeljnih prava u operativnim aktivnostima agencije u skladu sa strategijom o temeljnim pravima.

Godišnje izvješće službenika za temeljna prava za 2020.

Promatrači za temeljna prava, predviđeni u Uredbi (EU) 2019/1896 kao statutarno osoblje Frontexa, raspoređuju se u operativna područja u ime službenika za temeljna prava. Oni prate i ocjenjuju usklađenost Frontexovih aktivnosti s temeljnim pravima, savjetuju i pomažu te tako pridonose promicanju temeljnih prava kao dijela europskog integriranog upravljanja granicama. Zbog svojeg rada promatrači su istaknuti sastavni dio Frontexova sustava praćenja temeljnih prava. Kao „produžena ruka” službenika za temeljna prava na terenu podržavaju agenciju u poštovanju njezinih obveza u pogledu temeljnih prava.

Promatrači prate aktivnosti Frontexa i dokumentiraju njihovu usklađenost s primjenjivim standardima temeljnih prava. Prate postupke u vezi s upravljanjem granicama i vraćanjima te okružje u kojem se oni provode, a uz to utvrđuju izazove, rizike i prilike za promicanje prava EU-a i međunarodnog prava. U tom kontekstu promatrači surađuju s Frontexom u koordinaciji službenika i prijavljuju potencijalne probleme službeniku za temeljna prava.

Službenik za temeljna prava može imenovati promatrače za temeljna prava u skupinu promatrača prisilnog vraćanja, koja promatra operacije vraćanja koje koordinira i podupire Frontex te izvješćuje o njima. Skupina promatrača osnovana je kao pomoćni mehanizam za nacionalne mehanizme praćenja.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information