Réamhrá

Tá Frontex, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, ina cuid riachtanach d’iarrachtaí na hEorpa chun an limistéar saoirse, slándála agus ceartais a chosaint. Cabhraíonn tacaíocht Frontex ag na teorainneacha seachtracha le saorghluaiseacht a ráthú gan seiceálacha teorainneacha inmheánacha a ndéanann go leor againn talamh slán dóibh.

Is mór an fhreagracht é sin, agus sin an fáth a ndearna an tAontas Eorpach Frontex a threisiú, ag soláthar dúinn an chéad tseirbhís  éidithe de chuid na hEorpa mar aon le cistí chun ár gcomhthiomsú féin de threalamh a thógáil agus chun cur le forbairt bhainistiú comhtháite teorainneacha na hEorpa.

Tá trí chuspóir straitéiseacha ag Frontex: leochaileacht na dteorainneacha seachtracha a laghdú bunaithe ar fheasacht staide chuimsitheach; teorainneacha AE atá sábháilte, slán agus dea-fheidhmithe a ráthú, agus cumais an Gharda Teorann agus Cósta Eorpach a phleanáil agus a chothabháil.

Táimid ag obair go crua chun a bheith mar chontrapháirtí níos iontaofa de réir a chéile agus chun seirbhísí éagsúla a sholáthar do thíortha AE. Tacóidh oifigí réigiúnacha atá suite ar fud na hEorpa lenár lorg forásach oibriúcháin ag teorainneacha seachtracha AE.

Le roinnt blianta anuas, beidh Frontex ag brath ar 10 000 oifigeach de chuid an gharda teorann agus cósta chun cabhrú le tíortha Eorpacha le rialú teorann agus bainistiú imirce. Beidh an Ghníomhaireacht ina comhpháirtí iontaofa agus ár ngardaí teorann féin againn agus an cumas againn brath ar ár dtrealamh féin, d'údaráis náisiúnta ar fud na hEorpa chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin éagsúla ag a dteorainneacha seachas go díreach freagairt d'éigeandálaí nua. Beidh ról níos mó aige freisin i mbainistiú na sreafaí de thaistealaithe dlisteanacha atá ag dul i méid ar fud theorainneacha seachtracha AE agus neartóidh sé a ról maidir leis an gcoireacht trasteorann a chomhrac.

Déanann Frontex faireachán ar a bhfuil ar siúl ag na teorainneacha seachtracha, áit a bhféadfadh tacaíocht a bheith ag teastáil maidir le conas freagairt a thabhairt. Bunaithe ar mheasúnuithe bliantúla Frontex maidir le hullmhacht na hEorpa chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin ag a teorainneacha, is féidir le Frontex saineolaithe breise bainistithe teorann nó trealamh breise a mholadh chun déileáil le laigí féideartha.

Éilítear comhoibriú le haghaidh rialaithe teorann éifeachtaigh agus bainistithe imirce. Is é Frontex an caomhnóir agus an ceann tiomána taobh thiar de bhainistiú comhtháite ar theorainneacha na hEorpa (IBM). Tá rialacha agus caighdeáin aontaithe riachtanach chun na teorainneacha seachtracha a bhainistiú, aghaidh a thabhairt ar dhúshláin imirce agus rannchuidiú le slándáil na hEorpa. In éineacht le húdaráis náisiúnta, institiúidí AE agus gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí eile, cuirfidh Frontex an straitéis IBM chun feidhme ar na leibhéil Eorpacha agus náisiúnta.

Tá ár ngníomhaíochtaí go léir i bhfeidhm agus á gcur i gcrích agus iad dírithe ar shábháilteacht agus folláine na saoránach, agus táimid bródúil as na héachtaí atá bainte amach againn. Ag an am céanna, is maith is eol dúinn na dúshláin iomadúla atá amach romhainn. Tá muid ag déanamh dul chun cinn chun iad a chomhlíonadh, agus lena linn sin táimid ag tnúth le bheith ag obair i gcomhar leis na húdaráis náisiúnta, le hinstitiúidí AE agus lenár gcuid comhpháirtithe go léir ar mhaithe le saoirse agus slándáil gach duine san Eoraip.

Fabrice Leggeri
Stiúrthóir Feidhmiúcháin Frontex

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information