Bunús dlí agus cuntasacht

Bunaíodh Frontex, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, le Rialachán (AE) 2016/1624 an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach (IO L 251, 16.9.2016, lch. 1). Is i Vársá, an Pholainn atá Frontex suite.

Cé go dtagann an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta in ionad na Gníomhaireachta Eorpaí chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, tá an phearsantacht dhlítheanach chéanna aici agus tugtar an t-ainm céanna uirthi: Frontex.

Bíonn Frontex i dteagmháil leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh ar bhonn seasta. Déanann an Ghníomhaireacht gach iarracht le bheith trédhearcach ina gníomhaíochtaí, agus chuige sin bíonn an Stiúrthóir Feidhmiúcháin rannpháirteach agus a sholáthar faisnéise ar bhonn rialta in éisteachtaí i bParlaimint na hEorpa agus i gcruinnithe de chuid cruinnithe airí Chomhairle na hEorpa atá freagrach as gnóthaí baile agus imirce. Ar an gcaoi sin, comhlíonann Frontex a chuntasacht do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle mar údaráis bhuiséadacha.

Ina theannta sin, tá Frontex á mhaoirsiú ag Bord Bainistíochta ar a bhfuil ionadaí amháin ann ó gach Ballstát agus beirt ionadaí ón gCoimisiún (féach an t-alt thíos le haghaidh tuilleadh faisnéise). Amhail gach comhlacht AE, féadfaidh Frontex a bheith faoi réir iniúchtaí ag an gCúirt Iniúchóirí, nó imscrúduithe ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise, OLAF.

Is féidir teacht ar phríomhdhoiciméid eile a chumhdaíonn bunús dlí agus cuntasacht na Gníomhaireachta anseo:

Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach

Rialachán (ae) uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

Rialachán (ae) uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 15 bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an ghníomhaireacht eorpach chun comhar oibríochtúil a bhainistiú ag teorainneacha seachtracha bhallstáit an aontais eorpaigh

Rialachán (ae) 2016/399 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

I mBéarla:

Cinntí an Bhoird Bainistíochta

Miontuairiscí an Bhoird Bainistíochta

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information