Cearta bunúsacha

Cuid dhílis de ghníomhaíochtaí uile Frontex is ea cearta bunúsacha a urramú agus a chosaint. Cuirtear oiliúint ar fhoireann na gníomhaireachta agus ar na hoifigigh náisiúnta atá rannpháirteach in oibríochtaí Frontex maidir le cearta bunúsacha agus rochtain ar chosaint idirnáisiúnta sula n-imlonnaítear iad, agus is cuid dhílis de gach plean oibríochtúil an oibleagáid sáruithe féideartha ar chearta bunúsacha a thuairisciú.

Tuairiscíonn oifigeach um chearta bunúsacha atá neamhspleách i gcomhlíonadh a c(h)uid dualgas go díreach don Bhord Bainistíochta, agus comhoibríonn sé/sí leis an bhFóram Comhairleach um Chearta Bunúsacha. Cabhraíonn an Fóram Comhairleach leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus leis an mBord Bainistíochta le comhairle neamhspleách ar shaincheisteanna a bhaineann le cearta bunúsacha. Tá triúr ball bhuana ar an bhFóram Comhairleach, trí eagraíocht idirnáisiúnta, agus naoi n-eagraíocht na sochaí sibhialta a cheaptar le haghaidh téarma thrí bliana:

Comhaltaí buana:

 • Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)
 • An Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn (EASO)
 • Ardchoimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR)

Eagraíochtaí idirnáisiúnta:

 • Comhairle na hEorpa (CoE)
 • An Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (IOM)
 • An Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (OSCE)

Eagraíochtaí na sochaí sibhialta a ndéantar ionadaíocht ar a son faoi láthair:

 • An tIonad AIRE
 • Oifig na nInstitiúidí Eorpacha de chuid Amnesty (AI- EIO)
 • Caritas Europa
 • Coimisiún na nEaglaisí d’Imircigh san Eoraip (CCME)
 • An Chomhairle Eorpach um Dhídeanaithe agus Dheoraithe (ECRE)
 • Coimisiúin Idirnáisiúnta Saineolaithe Dlí (ICJ)
 • Seirbhís na nÍosánach do Dhídeanaithe (JRS)
 • Ardán le haghaidh Comhair Idirnáisiúnta ar Imircigh gan Doiciméid (PICUM)
 • Oifig na Croise Deirge AE (RCEU)

Ba cheart ceisteanna a bhaineann leis na réimsí a chumhdaítear ag an Oifig um Chearta bunúsacha a chur chuig FRO@frontex.europa.eu.


Gearáin

De réir an rialacháin lenar bunaíodh Frontex mar Gharda Teorann agus Cósta na hEorpa, tá an Ghníomhaireacht tar éis meicníocht gearán a bhunú chun go bhfuil duine ar bith a chreideann go ndearna oibríochtaí Frontex difear dá c(h)earta in ann sáruithe féideartha ar a c(h)earta a thuairisciú.

Má chreideann tú gur sáraíodh do chearta de bharr gníomhartha aon bhall foirne a bhí páirteach i ngníomhaíocht de chuid Frontex, is féidir leat gearán a dhéanamh.

Ní mór duit do ghearán a dhéanamh i scríbhinn, ach is féidir le duine eile cosúil le gaol nó dlíodóir an gearán a dhéanamh ar do shon. Is féidir le do ghearán a bheith i dteanga ar bith.

Chun gearán a chur isteach, lean an nasc a leanas.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information