Oikeusperusta ja vastuuvelvollisuus

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex perustettiin eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 14. syyskuuta 2016 annetulla asetuksella (EU) 2016/1624 (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1). Frontexin päätoimipaikka on Varsovassa Puolassa.

Vaikka Euroopan raja- ja merivartiovirasto korvaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, sen oikeushenkilöys säilyy ja se tunnetaan edelleen samalla nimellä, Frontexina.

Frontex on jatkuvasti yhteydessä jäsenvaltioihin ja EU:n toimielimiin. Virasto pyrkii toimimaan mahdollisimman avoimesti. Siksi pääjohtaja osallistuu säännöllisesti EU:n parlamentin ja EU:n neuvoston sisäasioista ja muuttoliikkeestä vastaavien ministerien kokousten kuulemisiin ja antaa tietoa niitä varten. Näin Frontex täyttää velvollisuutensa budjettivaltaa käyttäviä Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kohtaan.

Frontexia valvoo ennen kaikkea hallintoneuvosto, jossa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja kaksi komissiosta (jäljempänä on lisätietoa). Tilintarkastustuomioistuin voi tehdä tarkastuksia tai Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF tutkimuksia Frontexissa aivan kuten muissakin EU:n elimissä.

Muita viraston oikeusperustaan ja vastuuvelvollisuuteen liittyviä keskeisiä asiakirjoja on saatavilla täällä:

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) 1052/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) 656/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö)

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi

Englanniksi:

Hallintoneuvoston päätökset

Hallintoneuvoston pöytäkirjat

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information